Osnovne informacije

Na stranicama su predstavljeni podaci o izvršenju budžeta, odn. obračunati prihodi i rashodi.

Dokumenti koji su korišteni kao izvor su sljedeći:
- Obrazac GIB (Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta) u FBiH, koji se predaje do 28.02. u FIA.
- Obrazac PIF (Periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima ) u RS, koji se predaje do 31.03. u APIF.
- Izvještaji o izvršenju budžeta koje usvajaju parlamenti BiH i entiteta, skupštine distrikta i kantona, te općinska/opštinska vijeća.
- Revizorski izvještaji.

Podaci su prikupljeni na sljedeće načine:
- Direktnim zahtjevima za pristup informacijama odn. dokumentima.
- Preuzimanjem izvještaja koji se nalaze na službenim web stranicama institucija (posebni izvještaji, materijali za skupštinu, službene novine).
- Putem web stranice Ureda za reviziju institucija BiH, Brčko Distrikt, FBiH i RS.