Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

113.437.402 KM

PORESKI PRIHODI

102.704.514 KM  (90,54%)

NEPORESKI PRIHODI

4.721.835 KM  ( 4,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

10.548 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

505 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

6.000.000 KM  ( 5,29%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

123.649.486 KM

LIČNA PRIMANJA

3.858.534 KM  ( 3,12%)

MATERIJAL I USLUGE

108.809.125 KM  (88,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.571.159 KM  ( 5,31%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.686.519 KM  ( 2,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.724.149 KM  ( 1,39%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

111.307.173 KM

PORESKI PRIHODI

103.875.385 KM  (93,32%)

NEPORESKI PRIHODI

7.417.030 KM  ( 6,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

14.248 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

510 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

114.708.347 KM

LIČNA PRIMANJA

3.624.640 KM  ( 3,16%)

MATERIJAL I USLUGE

98.615.703 KM  (85,97%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.032.431 KM  ( 6,13%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.921.937 KM  ( 2,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.735.859 KM  ( 1,51%)

OTPLATA DUGOVA

777.777 KM  ( 0,68%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

111.150.095 KM

PORESKI PRIHODI

105.600.422 KM  (95,01%)

NEPORESKI PRIHODI

5.530.871 KM  ( 4,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

12.058 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.744 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

115.370.368 KM

LIČNA PRIMANJA

3.819.953 KM  ( 3,31%)

MATERIJAL I USLUGE

100.347.133 KM  (86,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.423.416 KM  ( 6,43%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.429.132 KM  ( 1,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.017.402 KM  ( 0,88%)

OTPLATA DUGOVA

1.333.332 KM  ( 1,16%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

118.372.441 KM

PORESKI PRIHODI

112.699.946 KM  (95,21%)

NEPORESKI PRIHODI

5.652.230 KM  ( 4,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

18.625 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.640 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

116.012.657 KM

LIČNA PRIMANJA

4.398.366 KM  ( 3,79%)

MATERIJAL I USLUGE

100.787.385 KM  (86,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.734.146 KM  ( 6,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

856.201 KM  ( 0,74%)

OTPLATA DUGOVA

1.333.332 KM  ( 1,15%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

116.312.204 KM

PORESKI PRIHODI

110.692.842 KM  (95,17%)

NEPORESKI PRIHODI

5.605.509 KM  ( 4,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

13.327 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

526 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

117.964.737 KM

LIČNA PRIMANJA

5.020.974 KM  ( 4,26%)

MATERIJAL I USLUGE

100.895.431 KM  (85,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.724.630 KM  ( 7,40%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.085.770 KM  ( 0,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

904.600 KM  ( 0,77%)

OTPLATA DUGOVA

1.333.332 KM  ( 1,13%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

124.035.980 KM

PORESKI PRIHODI

117.776.583 KM  (94,95%)

NEPORESKI PRIHODI

6.242.794 KM  ( 5,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

14.212 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.391 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

120.237.512 KM

LIČNA PRIMANJA

5.251.839 KM  ( 4,37%)

MATERIJAL I USLUGE

104.376.583 KM  (86,81%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.149.092 KM  ( 6,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

784.230 KM  ( 0,65%)

OTPLATA DUGOVA

1.222.227 KM  ( 1,02%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

131.036.601 KM

PORESKI PRIHODI

122.959.464 KM  (93,84%)

NEPORESKI PRIHODI

7.864.773 KM  ( 6,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

11.873 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

200.491 KM  ( 0,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

129.502.757 KM

LIČNA PRIMANJA

5.179.042 KM  ( 4,00%)

MATERIJAL I USLUGE

103.974.708 KM  (80,29%)

TRANSFERI I DOZNAKE

18.201.696 KM  (14,06%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.450.157 KM  ( 1,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

697.154 KM  ( 0,54%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 102.704.514 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  102.704.514 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu102.704.514 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 4.721.835 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  73.739 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine71.079 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu47 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika2.613 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.648.096 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.923.020 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi725.076 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 10.548 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  10.548 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti10.548 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 505 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  505 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama505 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 6.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  6.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja6.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 103.875.385 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  103.875.385 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu103.875.385 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 7.417.030 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  341.141 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine340.977 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu42 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika122 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.075.889 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.104.375 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi971.514 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 14.248 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  14.248 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti14.248 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 510 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  510 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama510 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 105.600.422 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  105.600.422 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu105.600.422 KM
   • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu zaposlenih
    76.284.948 KM
   • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu poslodavca
    25.428.316 KM
   • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu samozaposlenih i nezaposlenih
    3.887.075 KM
   • 712100 - Ostali doprinosi
    83 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 5.530.871 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  207.756 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine203.524 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite u banci
    163.030 KM
   • 721200 - Zdravstvene iskaznice
    16.312 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od tenderske dokumentacije
    14.912 KM
   • 721200 - Obrasci i uvjerenja
    9.270 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu37 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika4.195 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.323.115 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.861.539 KM
   • 722600 - Prihodi od premija osiguranja - markice
    3.310.240 KM
   • 722600 - Prihodi od inozemnog osiguranja
    1.545.164 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    6.135 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi461.576 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 12.058 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  12.058 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti12.058 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 6.744 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  515 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama515 KM
 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  6.229 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava6.229 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 112.699.946 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  112.699.946 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu112.699.946 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 5.652.230 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  196.663 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine195.573 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu32 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika1.059 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.455.567 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.443.146 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.421 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 18.625 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  18.625 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti18.625 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 1.640 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  520 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama520 KM
 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.120 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.120 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 110.692.842 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  110.692.842 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu110.692.842 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 5.605.509 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  187.316 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine183.834 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu26 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika3.456 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.418.193 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.373.813 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi44.380 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 13.327 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  13.327 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti13.327 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 526 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  526 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama526 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 117.776.583 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  117.776.583 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu117.776.583 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 6.242.794 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  201.489 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine200.553 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu21 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika916 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.041.305 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.013.900 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi27.405 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 14.212 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  14.212 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti14.212 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 2.391 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  531 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama531 KM
 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.860 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.860 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 122.959.464 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  122.959.464 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu122.959.464 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 7.864.773 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  159.528 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine156.912 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu15 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika2.602 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.705.245 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.705.139 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi107 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 11.873 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  11.873 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti11.873 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 200.491 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  491 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama491 KM
 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  200.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici200.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 3.858.534 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.559.789 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.856.312 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 703.477 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  298.745 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca298.745 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 108.809.125 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  108.809.125 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.676 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju80.287 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge158.340 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara16.394.070 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje142.176 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa52.563 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge91.957.093 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 6.571.159 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.880.916 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade138.135 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.992.621 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.279.890 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo470.271 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.690.243 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima1.690.243 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 2.686.519 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.686.519 KM
  • 821300 - Nabavka opreme30.545 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.651.417 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.557 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 1.724.149 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.724.149 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.699.491 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje24.658 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.624.640 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.325.618 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.865.338 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 460.280 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  299.022 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca299.022 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 98.615.703 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  98.615.703 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.795 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju88.112 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge155.524 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara16.597.862 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.184 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje129.437 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa77.414 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.543.377 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 7.032.431 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.373.648 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.012.137 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.022.084 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.315.700 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo23.728 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.658.783 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.658.783 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 2.921.937 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.921.937 KM
  • 821300 - Nabavka opreme55.568 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.779.748 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje86.621 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 1.735.859 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.735.859 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.444.779 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje291.081 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 777.777 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  777.777 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja777.777 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 3.819.953 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.498.535 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.082.554 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 415.981 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  321.418 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca321.418 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 100.347.133 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  100.347.133 KM
  • 613100 - Putni troškovi36.623 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju82.134 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge184.545 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara122.888 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.227 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.070 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje144.832 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa46.985 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge99.705.829 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijske usluge
    99.162.376 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    224.029 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovorene usluge
    139.293 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    40.810 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    36.678 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    36.609 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    33.396 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorene usluge
    32.637 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 7.423.416 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.819.853 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.032.196 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.591.729 KM
   • 614200 - Naknada bolovanja preko 42 dana
    2.045.933 KM
   • 614200 - Ostali lijekovi
    257.888 KM
   • 614200 - Pogrebni troškovi
    96.900 KM
   • 614200 - Jednokratne pomoći-bolničko liječenje
    72.314 KM
   • 614200 - Ortopedska pomagala-refundacije,pomoći
    52.158 KM
   • 614200 - Putni troškovi
    43.454 KM
   • 614200 - Ostali gr.pojedincima na području zd.osig.
    16.282 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    6.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama18.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo177.128 KM
   • 614800 - Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava
    108.260 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda nastalih iz DPO
    68.868 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.603.563 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.603.563 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.429.132 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.429.132 KM
  • 821300 - Nabavka opreme334.192 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.004.621 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje90.319 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 1.017.402 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.017.402 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate786.885 KM
   • 616200 - Izdaci za inostrane kamate
    598.159 KM
   • 616200 - Ostale naknade za pozajmljivanje
    188.726 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje230.518 KM
   • 616300 - Izdaci za kamatu domaćih financijskih institucija
    230.518 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 1.333.332 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.333.332 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.333.332 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 4.398.366 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.026.441 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.542.143 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 484.297 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  371.925 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca371.925 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 100.787.385 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  100.787.385 KM
  • 613100 - Putni troškovi47.666 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju69.426 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge249.454 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara106.036 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.377 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.754 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje158.567 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa38.531 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge100.091.574 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 7.734.146 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.655.822 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.895.651 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.529.112 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama14.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo217.060 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.078.324 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.078.324 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 903.227 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  903.227 KM
  • 821300 - Nabavka opreme461.355 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava289.816 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje152.056 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 856.201 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  856.201 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate692.350 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje163.851 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 1.333.332 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.333.332 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.333.332 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 5.020.974 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.590.459 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.091.378 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 499.081 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  430.515 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca430.515 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 100.895.431 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  100.895.431 KM
  • 613100 - Putni troškovi79.264 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju69.932 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge259.331 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara152.497 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.513 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme16.458 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje155.456 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa39.826 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge100.096.154 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 8.724.630 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.907.180 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.054.189 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.768.625 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama6.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo78.366 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.817.450 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.817.450 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.085.770 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.085.770 KM
  • 821300 - Nabavka opreme477.122 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava506.749 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje101.899 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 904.600 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  904.600 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate807.416 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje97.184 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 1.333.332 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.333.332 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.333.332 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 5.251.839 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.804.775 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.251.049 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 553.727 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  447.064 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca447.064 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 104.376.583 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  104.376.583 KM
  • 613100 - Putni troškovi29.741 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju64.401 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge252.555 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara172.608 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.035 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme89.457 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje390.695 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa44.927 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge103.317.164 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 8.149.092 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.788.331 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.518.743 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.745.646 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama4.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo519.942 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.360.761 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.360.761 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 453.541 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  453.541 KM
  • 821300 - Nabavka opreme125.884 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava205.852 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje121.805 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 784.230 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  784.230 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate753.575 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje30.655 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 1.222.227 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.222.227 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.222.227 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 5.179.042 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.728.274 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.269.302 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 458.972 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  450.768 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca450.768 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 103.974.708 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  103.974.708 KM
  • 613100 - Putni troškovi54.196 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju60.365 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge223.312 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara111.404 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.309 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme375.716 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje68.699 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa71.761 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge102.992.946 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 18.201.696 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  15.285.472 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade12.263.294 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.042.482 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama16.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo963.696 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.916.224 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.916.224 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.450.157 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.450.157 KM
  • 821300 - Nabavka opreme455.020 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava880.508 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje114.628 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 697.154 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  697.154 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate697.154 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: