Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.875.805 KM

PORESKI PRIHODI

1.675.330 KM  (58,26%)

NEPORESKI PRIHODI

994.825 KM  (34,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

205.634 KM  ( 7,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

16 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.919.612 KM

LIČNA PRIMANJA

870.959 KM  (29,83%)

MATERIJAL I USLUGE

1.010.810 KM  (34,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

688.023 KM  (23,57%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

89.000 KM  ( 3,05%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.265.043 KM

PORESKI PRIHODI

1.706.926 KM  (52,28%)

NEPORESKI PRIHODI

646.966 KM  (19,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

586.151 KM  (17,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

325.000 KM  ( 9,95%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.374.092 KM

LIČNA PRIMANJA

937.004 KM  (27,77%)

MATERIJAL I USLUGE

896.528 KM  (26,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.327.880 KM  (39,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

62.203 KM  ( 1,84%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.461.677 KM

PORESKI PRIHODI

1.626.601 KM  (66,08%)

NEPORESKI PRIHODI

764.271 KM  (31,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

70.805 KM  ( 2,88%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.451.425 KM

LIČNA PRIMANJA

949.765 KM  (38,74%)

MATERIJAL I USLUGE

809.750 KM  (33,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

340.886 KM  (13,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

69.462 KM  ( 2,83%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.710.817 KM

PORESKI PRIHODI

1.642.858 KM  (60,60%)

NEPORESKI PRIHODI

947.959 KM  (34,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

120.000 KM  ( 4,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.773.985 KM

LIČNA PRIMANJA

1.003.633 KM  (36,18%)

MATERIJAL I USLUGE

993.808 KM  (35,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

650.667 KM  (23,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.772.009 KM

PORESKI PRIHODI

1.737.714 KM  (62,69%)

NEPORESKI PRIHODI

973.039 KM  (35,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

61.256 KM  ( 2,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.780.415 KM

LIČNA PRIMANJA

1.078.018 KM  (38,77%)

MATERIJAL I USLUGE

888.374 KM  (31,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

275.813 KM  ( 9,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

181.026 KM  ( 6,51%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.316.323 KM

PORESKI PRIHODI

2.106.242 KM  (63,51%)

NEPORESKI PRIHODI

954.322 KM  (28,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

255.759 KM  ( 7,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.313.719 KM

LIČNA PRIMANJA

936.347 KM  (28,26%)

MATERIJAL I USLUGE

938.389 KM  (28,32%)

TRANSFERI I DOZNAKE

282.902 KM  ( 8,54%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.156.081 KM  (34,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.205.738 KM

PORESKI PRIHODI

2.106.271 KM  (65,70%)

NEPORESKI PRIHODI

920.067 KM  (28,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

179.400 KM  ( 5,60%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.983.550 KM

LIČNA PRIMANJA

974.248 KM  (32,65%)

MATERIJAL I USLUGE

776.025 KM  (26,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.163.463 KM  (39,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.675.330 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.206 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.206 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    4.164 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava,pat.i tehn.unapređenja
    43 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  10.830 KM
  • 713100 - Porezi na plaće10.830 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    6.016 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    4.814 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  202.366 KM
  • 714100 - Porez na imovinu202.366 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    92.827 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    60.380 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    33.326 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    15.556 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    277 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.638 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4.633 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    3.063 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife
    700 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    486 KM
   • 715100 - Porez na promet u ugostiteljstvu fizičkih lica
    263 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1. Tarife
    120 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga5 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz tarifnog broja 2- tarife
    5 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  312.586 KM
  • 716100 - Porez na dohodak312.586 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesam.rada
    265.084 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    26.092 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica samostalne djelatnosti
    12.785 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza po konačnom obračunu
    4.185 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    3.139 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    1.300 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.140.191 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.140.191 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  513 KM
  • 719100 - Ostali porezi513 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica
    369 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    71 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica
    47 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu
    25 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 994.825 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  52.649 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija52.480 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,patenata i autorskih prava
    36.910 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    8.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    7.570 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu169 KM
   • 721300 - Kamate na sredstva po Žiro računu
    169 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  866.480 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.460 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    29.244 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    19.412 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    13.575 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    1.228 KM
  • 722300 - Komunalne takse92.582 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    73.702 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    18.880 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade492.141 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    315.749 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    71.484 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    33.706 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti Renta
    26.026 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    17.698 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    17.191 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    6.919 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.303 KM
   • 722400 - Ostale kantonalne naknade
    40 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade po kantonalnim propisima
    24 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse216.523 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijene naftnih derivata
    150.453 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    33.343 KM
   • 722500 - Vodna naknada
    10.281 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    10.268 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    3.789 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu od poplava
    3.190 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za upotrebu-korištenje voda
    2.516 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za promjenu režima voda
    1.447 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda
    747 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcion.premije osig.mot.vozila za vatrogasne jedinice
    297 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    171 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    12 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti katastra i premjera
    10 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)274 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja usluga drugim nivoima vlasti
    224 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    50 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.500 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  75.696 KM
  • 723100 - Novčane kazne75.696 KM
   • 723100 - Ostali prihodi KZP Šćona Fojnica
    72.531 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    3.165 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 205.634 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  205.634 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti205.634 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    125.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona za prevoz učenika
    33.226 KM
   • 732100 - Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
    32.408 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi za ostale namjene od Kantona
    15.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 16 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  16 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza16 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 1.706.926 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.762 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.762 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2.732 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava,pat.i tehn.unapređenja
    30 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.048 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.048 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  286.128 KM
  • 714100 - Porez na imovinu286.128 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    100.220 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    89.638 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    76.850 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    16.212 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    3.208 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  635 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost635 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1. Tarife
    216 KM
   • 715100 - Kaznena kamata
    145 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife
    144 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    130 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  323.545 KM
  • 716100 - Porez na dohodak323.545 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesam.rada
    279.041 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostal.djel.
    25.470 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica samostalne djelatnosti
    9.430 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    4.839 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza po konačnom obračunu
    3.122 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imovine i imov. prava
    1.644 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.091.734 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.091.734 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  75 KM
  • 719100 - Ostali porezi75 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    52 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fiz.lica
    22 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 646.966 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  38.637 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija38.607 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,patenata i autorskih prava
    29.987 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    4.620 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    4.000 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu30 KM
   • 721300 - Kamate na sredstva po Žiro računu
    30 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  531.678 KM
  • 722100 - Administrativne takse69.931 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    26.147 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    25.862 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    16.922 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
    920 KM
   • 722100 - Kantonalne administrativne takse
    50 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    30 KM
  • 722300 - Komunalne takse81.411 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    78.489 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    2.180 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    742 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade172.527 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    72.777 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    37.961 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    37.146 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    14.486 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti Renta
    4.510 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    2.717 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina
    1.831 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    1.100 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse207.808 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijene naftnih derivata
    141.908 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    38.165 KM
   • 722500 - Vodna naknada
    10.286 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    9.860 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za upotrebu-korištenje voda
    2.673 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu od poplava
    2.224 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za promjenu režima voda
    1.960 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcion.premije osig.mot.vozila za vatrogasne jedinice
    270 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda
    263 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    141 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti katastra i premjera
    60 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  76.651 KM
  • 723100 - Novčane kazne76.651 KM
   • 723100 - Ostali prihodi KZP Šćona Fojnica
    76.076 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    575 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 586.151 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  283.193 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti283.193 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    225.794 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi za ostale namjene od Kantona
    30.500 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona za prevoz učenika
    23.399 KM
   • 732100 - Ostali prihodi iz prethodnih godina
    3.500 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  302.958 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora302.958 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 325.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  325.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava325.000 KM
   • 811100 - Primci od prodaje poslovnih prostora
    325.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.626.601 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  14.404 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca14.404 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.057 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.057 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  243.331 KM
  • 714100 - Porez na imovinu243.331 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  804 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost625 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga74 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga105 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  346.057 KM
  • 716100 - Porez na dohodak346.057 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.018.161 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.018.161 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  787 KM
  • 719100 - Ostali porezi787 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 764.271 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  109.862 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija109.832 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu30 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  576.529 KM
  • 722100 - Administrativne takse66.649 KM
  • 722300 - Komunalne takse84.157 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade202.624 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse219.910 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.189 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  77.880 KM
  • 723100 - Novčane kazne77.880 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 70.805 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  70.805 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti70.805 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.642.858 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  530 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca530 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.636 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.636 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  230.155 KM
  • 714100 - Porez na imovinu230.155 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  761 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost505 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga256 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  355.606 KM
  • 716100 - Porez na dohodak355.606 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.054.130 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.054.130 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  40 KM
  • 719100 - Ostali porezi40 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 947.959 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  68.710 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija66.816 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu31 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije1.862 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  878.805 KM
  • 722100 - Administrativne takse44.384 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    24.448 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    12.344 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    6.962 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    630 KM
  • 722300 - Komunalne takse77.421 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade494.795 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    212.838 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    173.418 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    29.986 KM
   • 722400 - Prihodi od korištenja Prokoškog Jezera
    27.231 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, kioska i pijaca
    18.155 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    15.231 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti Renta
    11.742 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    4.985 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    550 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    350 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije javnih površina
    285 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade po kantonalnim propisima
    24 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse259.450 KM
   • 722500 - Naknade puteva iz cijene naftnih derivata
    138.991 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    34.823 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti Katastra i premjera
    24.930 KM
   • 722500 - Pomoć za sanaciju prirodnih nesreća
    20.000 KM
   • 722500 - Vodna naknada
    10.792 KM
   • 722500 - Opća vodna naknada
    10.021 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada
    5.270 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu od poplava
    4.667 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.931 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda
    2.666 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća
    2.367 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za promjenu režima voda
    1.689 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasce
    225 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    54 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    18 KM
   • 722500 - Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal
    4 KM
   • 722500 - Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
    1 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.756 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  444 KM
  • 723100 - Novčane kazne444 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 120.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  120.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti120.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.737.714 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  134 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca134 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  221.196 KM
  • 714100 - Porez na imovinu221.196 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  46 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost46 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  381.231 KM
  • 716100 - Porez na dohodak381.231 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.135.076 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.135.076 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  31 KM
  • 719100 - Ostali porezi31 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 973.039 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  152.306 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija50.947 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine100.409 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu19 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije931 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  814.695 KM
  • 722100 - Administrativne takse49.036 KM
  • 722300 - Komunalne takse83.452 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade371.753 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse301.758 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.412 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.284 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.038 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.038 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 61.256 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  41.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti41.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  20.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova20.000 KM
 • 733000 - Donacije
  256 KM
  • 733100 - Donacije256 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.106.242 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  88 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca88 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  325.460 KM
  • 714100 - Porez na imovinu325.460 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  435.543 KM
  • 716100 - Porez na dohodak435.543 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.345.115 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.345.115 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  32 KM
  • 719100 - Ostali porezi32 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 954.322 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  92.262 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija58.708 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine33.552 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu2 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  861.636 KM
  • 722100 - Administrativne takse56.030 KM
  • 722300 - Komunalne takse105.276 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade535.799 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse162.013 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.518 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  424 KM
  • 723100 - Novčane kazne424 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 255.759 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  243.509 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti243.509 KM
 • 733000 - Donacije
  12.250 KM
  • 733100 - Donacije12.250 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.106.271 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  170 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca170 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  8 KM
  • 713100 - Porezi na plaće8 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  286.417 KM
  • 714100 - Porez na imovinu286.417 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  635 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost635 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  485.995 KM
  • 716100 - Porez na dohodak485.995 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.333.046 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.333.046 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 920.067 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  69.393 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija68.279 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine148 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu35 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije931 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  849.094 KM
  • 722100 - Administrativne takse62.304 KM
  • 722300 - Komunalne takse92.383 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade527.572 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse164.227 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.608 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.580 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.580 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 179.400 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  176.400 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti176.400 KM
 • 733000 - Donacije
  3.000 KM
  • 733100 - Donacije3.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 870.959 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  793.764 KM
  • 611100 - Bruto plaće693.024 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 100.740 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  77.194 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca77.194 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.010.810 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.010.810 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.117 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju135.943 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    107.674 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    17.824 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    10.445 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge264.703 KM
   • 613300 - Komunalne usluge
    228.387 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks, internet i mobilni telefon
    21.252 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    11.275 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.999 KM
   • 613300 - Ostale usluge u oblasti komunikacija
    1.790 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara79.179 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva49.643 KM
   • 613500 - Troškovi prevoza
    25.252 KM
   • 613500 - Utrošeno gorivo
    24.392 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje95.552 KM
   • 613700 - Usluge čišćenja i održavanja općine
    53.140 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    14.680 KM
   • 613700 - Materijali usluga za opravku i održavanje opreme
    14.159 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    11.233 KM
   • 613700 - Zaštitarske usluge
    2.340 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.963 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge369.711 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    65.070 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    54.077 KM
   • 613900 - Izdaci za Kulturni centar Umranija
    35.185 KM
   • 613900 - Ostali rashodi iz prethodnih godina
    29.917 KM
   • 613900 - Zaštitarske usluge
    26.182 KM
   • 613900 - Ostali neplanirani izdaci
    23.032 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
    21.702 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    17.774 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    12.000 KM
   • 613900 - Izdaci za paušale predsjednicima MZ-a
    11.700 KM
   • 613900 - Usluge za arhiviranje dokumentacije
    10.020 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    9.193 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    8.788 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO na primitke od samostalne djelatnosti
    7.435 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje i oglašavanje
    6.960 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija teh.prij.i OV
    6.419 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja i seminari
    5.168 KM
   • 613900 - Zdravstvene usluge
    4.845 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitka samostalne djelatnosti
    4.646 KM
   • 613900 - Izdaci za porez po osnovu ugovora o priv.i povr.poslovima
    3.505 KM
   • 613900 - Izdaci za Fojničko ljeto
    2.500 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    999 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
    936 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dodatak za zaš.od prir.nesr.
    516 KM
   • 613900 - Izdaci za porez po osnovu ugovora o djelu
    500 KM
   • 613900 - Vodni doprinos po osnovu samostalne djelatnosti
    495 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih izvršenja
    145 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 688.023 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  489.917 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade185.277 KM
   • 614100 - MZ Fojnica
    82.932 KM
   • 614100 - Nogometni klub Fojnica
    14.700 KM
   • 614100 - MZ Šćitovo
    9.887 KM
   • 614100 - MZ Pridola
    7.339 KM
   • 614100 - Brdsko biciklistički klub Slapovi Kozice Fojnica
    6.540 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za kulturu
    6.085 KM
   • 614100 - HRVATSKI TEKVANDO KLUB FOJNICA
    6.000 KM
   • 614100 - MZ PROKOS
    5.741 KM
   • 614100 - MZ BAKOVIĆI
    5.026 KM
   • 614100 - MZ GOJEVIĆI
    5.000 KM
   • 614100 - Kult.knjiž.manifest.Susreti Zije Dizdarevića
    5.000 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za sport
    3.559 KM
   • 614100 - KUD 1001 NOĆ FOJNICA
    3.500 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica PLOČARI POLJE
    2.610 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    2.361 KM
   • 614100 - KPD MATIJA GUBEC FOJNICA
    2.000 KM
   • 614100 - Klub borilačkih vještina Fojnica
    2.000 KM
   • 614100 - UDRUŽENJE ZA SPORT KATARINA FOJNICA
    2.000 KM
   • 614100 - MZ ČEMERNICA
    1.938 KM
   • 614100 - HKD NAPREDAK FOJNICA
    1.650 KM
   • 614100 - ŠAHOVSKI KLUB FOJNICA
    1.650 KM
   • 614100 - Individualni projekat N. N. Fojnica
    1.500 KM
   • 614100 - KOŠARLAŠKI KLUB STAR FOJNICA
    1.500 KM
   • 614100 - SKIJAŠKI KLUB VRAN KAMEN FOJNICA
    1.500 KM
   • 614100 - MZ DUSINA
    1.500 KM
   • 614100 - U G TAVLA KLUB ŠAJNA FOJNICA
    1.000 KM
   • 614100 - MZ DUSINA
    732 KM
   • 614100 - MZ Šavnik
    28 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima179.741 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    97.755 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    59.875 KM
   • 614200 - Troškovi socijalnih slučajeva
    22.111 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama74.864 KM
   • 614300 - Grant za vatrogasno društvo
    26.762 KM
   • 614300 - Tekući transfer Franjevački samostan
    10.000 KM
   • 614300 - Udruženje RVI Fojnica
    5.000 KM
   • 614300 - SDA FOJNICA
    4.248 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca HVIDRA
    3.000 KM
   • 614300 - Organizacija porodica Šehida i pog.boraca
    3.000 KM
   • 614300 - UG UDVDR HVO HB
    2.800 KM
   • 614300 - STRANKA ZA BIH FOJNICA
    2.748 KM
   • 614300 - HDZ FOJNICA
    2.748 KM
   • 614300 - SDP FOJNICA
    2.250 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca 1992-1995
    1.500 KM
   • 614300 - UDRUGA OBITELJI POGINULIH HVO BRANITELJA
    1.500 KM
   • 614300 - BOSANSKA PATRIOTSKA STRANKA
    1.248 KM
   • 614300 - Udruga poginulih i nestalih boraca HVO
    1.000 KM
   • 614300 - HKPD MATIJA GUBEC BAKOVIĆI
    1.000 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Fojnica
    1.000 KM
   • 614300 - HKD NAPREDAK FOJNICA
    1.000 KM
   • 614300 - HSS NHI FOJNICA
    880 KM
   • 614300 - HDZ 1990 FOJNICA
    880 KM
   • 614300 - Udruženje boraca i antifašista NOR-a
    500 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga logoraša Domovin.rata
    500 KM
   • 614300 - Udruženje logoraša Općine Fojnica
    500 KM
   • 614300 - Udruga branitelja oboljel.od PTSP-a
    500 KM
   • 614300 - EKOLOŠKO DRUŠTVO FOJNICA
    300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima32.000 KM
   • 614400 - Subvencije za JU za predškolsko obrazovanje
    32.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima18.035 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima-Help
    18.035 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  198.106 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade198.106 KM
   • 615100 - MZ FOJNICA
    130.854 KM
   • 615100 - MZ ŠĆITOVO
    34.909 KM
   • 615100 - MZ GOJEVIĆI
    27.640 KM
   • 615100 - MZ OSTRUŽNICA
    4.703 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 260.820 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  260.820 KM
  • 821200 - Nabavka građevina232.440 KM
   • 821200 - Rekonstrukcija zgrade Općine
    232.440 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.230 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    8.566 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    5.987 KM
   • 821300 - Namještaj
    2.677 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.150 KM
   • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje
    11.150 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 89.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  89.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje89.000 KM
   • 616300 - Kamate i otplate kredita za Vodovod Fojnica-Investicijska banka
    89.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 937.004 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  853.961 KM
  • 611100 - Bruto plaće743.580 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 110.381 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  83.043 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca83.043 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 896.528 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  896.528 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.360 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju178.133 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    137.778 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    25.979 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    14.375 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge283.800 KM
   • 613300 - Komunalne usluge
    247.537 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks, internet i mobilni telefon
    24.767 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    7.468 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    4.029 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.623 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva39.370 KM
   • 613500 - Troškovi prevoza
    19.925 KM
   • 613500 - Utrošeno gorivo
    19.444 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje52.962 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.729 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge278.551 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih izvršenja
    73.512 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    40.160 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    30.689 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    21.101 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
    17.200 KM
   • 613900 - Ostali neplanirani izdaci
    16.816 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    15.530 KM
   • 613900 - Ostali rashodi iz prethodnih godina
    14.960 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje i oglašavanje
    9.854 KM
   • 613900 - Izdaci za Fojničko ljeto
    9.373 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    5.662 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO na primitke od samostalne djelatnosti
    4.430 KM
   • 613900 - Izdaci za paušale predsjednicima MZ-a
    3.600 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija teh.prij.i OV
    3.590 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja i seminari
    3.359 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    3.310 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitka samostalne djelatnosti
    2.930 KM
   • 613900 - Izdaci za porez po osnovu ugovora o priv.i povr.poslovima
    1.331 KM
   • 613900 - Zdravstvene usluge
    480 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dodatak za zaš.od prir.nesr.
    332 KM
   • 613900 - Vodni doprinos po osnovu samostalne djelatnosti
    332 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.327.880 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  703.360 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade340.082 KM
   • 614100 - MZ Ostružnica Fojnica
    90.790 KM
   • 614100 - MZ Fojnica
    46.267 KM
   • 614100 - MZ PROKOS
    43.169 KM
   • 614100 - Mjesna zajednica PLOČARI POLJE
    35.978 KM
   • 614100 - MZ Pridola
    29.694 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    29.612 KM
   • 614100 - Nogometni klub Fojnica
    16.750 KM
   • 614100 - MZ Šćitovo
    7.944 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za sport
    6.339 KM
   • 614100 - MZ ČEMERNICA
    5.924 KM
   • 614100 - MZ BAKOVIĆI
    4.762 KM
   • 614100 - Kult.knjiž.manifest.Susreti Zije Dizdarevića
    4.000 KM
   • 614100 - Klub borilačkih vještina Fojnica
    4.000 KM
   • 614100 - HRVATSKI TEKVANDO KLUB FOJNICA
    4.000 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za kulturu
    3.900 KM
   • 614100 - MZ GOJEVIĆI
    3.354 KM
   • 614100 - ŠAHOVSKI KLUB FOJNICA
    1.400 KM
   • 614100 - SKIJAŠKI KLUB VRAN KAMEN FOJNICA
    900 KM
   • 614100 - HKD NAPREDAK FOJNICA
    800 KM
   • 614100 - U G TAVLA KLUB ŠAJNA FOJNICA
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima249.221 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    124.853 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    53.584 KM
   • 614200 - Transfer za izgradnju romskih naselja
    40.297 KM
   • 614200 - Troškovi socijalnih slučajeva
    30.487 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama65.923 KM
   • 614300 - Grant za vatrogasno društvo
    19.133 KM
   • 614300 - Grant za stipendiranje studenata
    7.800 KM
   • 614300 - SDA FOJNICA
    4.250 KM
   • 614300 - Grant za Medžlis IVZ Fojnica
    3.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer Franjevački samostan
    3.000 KM
   • 614300 - STRANKA ZA BIH FOJNICA
    2.750 KM
   • 614300 - HDZ BIH FOJNICA
    2.750 KM
   • 614300 - UG UDVDR HVO HB
    2.500 KM
   • 614300 - Organizacija porodica Šehida i pog.boraca
    2.400 KM
   • 614300 - KUD 1001 NOĆ FOJNICA
    2.321 KM
   • 614300 - SDP FOJNICA
    2.250 KM
   • 614300 - Udruga poginulih i nestalih boraca HVO
    1.800 KM
   • 614300 - Udruženje RVI Fojnica
    1.700 KM
   • 614300 - BOSANSKA PATRIOTSKA STRANKA
    1.250 KM
   • 614300 - UDRUŽENJE HRV.INV. HVIDRA FOJNICA
    1.200 KM
   • 614300 - Udr.maloljet.dragov.dom.rata HZ HB
    1.159 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Fojnica
    1.000 KM
   • 614300 - U.G. Slapni Klub Kozica Fojnica
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje građana KATARINA Fojnica
    1.000 KM
   • 614300 - HSS NHI FOJNICA
    880 KM
   • 614300 - HDZ 1990 FOJNICA
    880 KM
   • 614300 - Udruženje boraca i antifašista NOR-a
    500 KM
   • 614300 - Hrvatska udruga logoraša Domovin.rata
    500 KM
   • 614300 - U G TAVLA KLUB Fojnica
    500 KM
   • 614300 - HKD NAPREDAK FOJNICA
    400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima43.133 KM
   • 614400 - Subvencije za JU za predškolsko obrazovanje
    37.000 KM
   • 614400 - Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji
    6.133 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.000 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima-Help
    5.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  624.520 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade624.520 KM
   • 615100 - MZ FOJNICA
    253.986 KM
   • 615100 - Reg.put Fojnica-Kaćuni-Visoko
    161.039 KM
   • 615100 - MZ Pridola
    81.859 KM
   • 615100 - MZ Prokos
    49.664 KM
   • 615100 - MZ Pločari
    41.315 KM
   • 615100 - MZ GOJEVIĆI
    17.959 KM
   • 615100 - MZ OSTRUŽNICA
    13.698 KM
   • 615100 - MZ Dusina
    5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 150.477 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  150.477 KM
  • 821200 - Nabavka građevina150.477 KM
   • 821200 - Rekonstrukcija zgrade Općine
    150.477 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 62.203 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  62.203 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje62.203 KM
   • 616300 - Kamate i otplate kredita za Vodovod Fojnica-Investicijska banka Sarajevo
    62.203 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 949.765 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  861.894 KM
  • 611100 - Bruto plaće785.146 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 76.748 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  87.871 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca87.871 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 809.750 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  809.750 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.604 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju146.846 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    117.817 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    15.565 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    13.464 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge285.555 KM
   • 613300 - Komunalne usluge
    238.059 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    15.051 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    14.975 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    9.605 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    4.237 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.627 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara44.918 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.375 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje48.159 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.678 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge235.616 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
    101.087 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    33.978 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    23.679 KM
   • 613900 - Porez na ugovorene obaveze
    23.224 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    18.861 KM
   • 613900 - Ostali neplanirani izdaci
    14.654 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje i oglašavanje
    7.484 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja i seminari
    4.236 KM
   • 613900 - Ostali rashodi iz prethodnih godina
    4.097 KM
   • 613900 - Izdaci za Fojničko ljeto
    3.000 KM
   • 613900 - Zdravstvene usluge
    1.318 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 340.886 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  232.789 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade62.585 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    25.807 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za sport
    23.817 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za kulturu
    10.500 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    2.462 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima62.072 KM
   • 614200 - Troškovi socijalnih slučajeva
    34.762 KM
   • 614200 - Transfer za izgradnju romskih naselja
    26.318 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    992 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama76.932 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    37.450 KM
   • 614300 - Grant za vatrogasno društvo
    20.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer za udruženja građana
    9.482 KM
   • 614300 - Grant za Medžlis IVZ Fojnica
    5.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer Franjevački samostan
    5.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima31.200 KM
   • 614400 - Subvencije za JU za predškolsko obrazovanje
    31.200 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  108.097 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade108.097 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi MZ za održavanje lokalnih puteva
    108.097 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 281.562 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  281.562 KM
  • 821200 - Nabavka građevina268.917 KM
   • 821200 - Kapitalni izdaci za puteve i mostove
    172.084 KM
   • 821200 - Rekonstrukcija zgrade Općine
    88.586 KM
   • 821200 - Kapitalni izdaci za vodovod i kanalizaciju
    8.247 KM
  • 821300 - Nabavka opreme12.645 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    12.645 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 69.462 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  69.462 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje69.462 KM
   • 616300 - Kamate i otplate kredita za Vodovod Fojnica-Investicijska banka Sarajevo
    69.462 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.003.633 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  911.244 KM
  • 611100 - Bruto plaće826.530 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 84.714 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  92.389 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca92.389 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 993.808 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  993.808 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.277 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju159.782 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta
    101.987 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    33.536 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    24.260 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge295.200 KM
   • 613300 - Komunalne usluge
    253.148 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks
    16.515 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    10.357 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    8.568 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    5.465 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.147 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara32.839 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    21.913 KM
   • 613400 - Utrošeni ostali materijal
    6.541 KM
   • 613400 - Izdaci za stručnu literaturu
    4.384 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.693 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje41.593 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.890 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge424.533 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih izvršenja
    167.809 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove (skupštinski zastupnici,komisije,...)
    101.074 KM
   • 613900 - Tekuća rezerva
    49.940 KM
   • 613900 - Porez na ugovorene obaveze
    24.657 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    19.199 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    15.299 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje i oglašavanje
    13.708 KM
   • 613900 - Ostali rashodi iz prethodnih godina
    12.717 KM
   • 613900 - Ostali neplanirani izdaci
    6.198 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja i seminari
    4.223 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja značajnih datuma
    3.443 KM
   • 613900 - Zdravstvene usluge
    3.265 KM
   • 613900 - Izdaci za Fojničko ljeto
    3.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 650.667 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  650.667 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade401.538 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    338.152 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za sport
    40.910 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    11.557 KM
   • 614100 - Ostala izdvajanja za kulturu
    10.100 KM
   • 614100 - Transfer za Centre za socijalni rad
    819 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima111.983 KM
   • 614200 - Transfer za izgradnju romskih naselja
    56.472 KM
   • 614200 - Troškovi socijalnih slučajeva
    34.417 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    21.094 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama100.346 KM
   • 614300 - Tekući transfer za parlamentarne političke partije
    39.107 KM
   • 614300 - Grant za vatrogasno društvo
    24.797 KM
   • 614300 - Grantovi za stipendiranje studenata
    15.200 KM
   • 614300 - Tekući transfer za udruženja građana
    8.242 KM
   • 614300 - Grant za Medžlis IVZ Fojnica
    5.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer Franjevački samostan
    5.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi org. Crveni Križ Fojnica
    3.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima36.800 KM
   • 614400 - Subvencije za JU za predškolsko obrazovanje
    36.800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 125.878 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  125.878 KM
  • 821200 - Nabavka građevina125.878 KM
   • 821200 - Kapitalni izdaci za puteve i mostove
    125.878 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.078.018 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  979.827 KM
  • 611100 - Bruto plaće877.385 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 102.442 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  98.191 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca98.191 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 888.374 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  888.374 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.553 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju153.907 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge247.083 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.837 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.642 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje56.120 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.672 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge365.560 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 275.813 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  275.813 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade88.249 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima38.047 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama114.517 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima35.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 357.184 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  357.184 KM
  • 821200 - Nabavka građevina357.184 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 181.026 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  181.026 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima181.026 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 936.347 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  850.285 KM
  • 611100 - Bruto plaće770.421 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 79.864 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  86.062 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca86.062 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 938.389 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  938.389 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.747 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju155.972 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge246.756 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.855 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.752 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje43.006 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.268 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge442.033 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 282.902 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  282.902 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade78.438 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima34.230 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama130.504 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima39.730 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.156.081 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.156.081 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.144.401 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.680 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 974.248 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  886.538 KM
  • 611100 - Bruto plaće786.760 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 99.778 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  87.710 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca87.710 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 776.025 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  776.025 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.338 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju145.575 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge263.118 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.153 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.585 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.476 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.556 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge283.224 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.163.463 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  417.991 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade60.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima101.055 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama204.336 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima42.100 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  745.472 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade745.472 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 69.814 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  69.814 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.684 KM
  • 821300 - Nabavka opreme19.130 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: