Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.738.590 KM

PORESKI PRIHODI

843.361 KM  (30,80%)

NEPORESKI PRIHODI

141.935 KM  ( 5,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.753.294 KM  (64,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.091.228 KM

LIČNA PRIMANJA

517.534 KM  (47,43%)

MATERIJAL I USLUGE

266.388 KM  (24,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

150.340 KM  (13,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.518.455 KM

PORESKI PRIHODI

873.407 KM  (57,52%)

NEPORESKI PRIHODI

150.762 KM  ( 9,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

489.286 KM  (32,22%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.000 KM  ( 0,33%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.441.421 KM

LIČNA PRIMANJA

622.972 KM  (43,22%)

MATERIJAL I USLUGE

288.240 KM  (20,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

192.779 KM  (13,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.232.417 KM

PORESKI PRIHODI

854.076 KM  (69,30%)

NEPORESKI PRIHODI

142.301 KM  (11,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

236.039 KM  (19,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.142.143 KM

LIČNA PRIMANJA

569.762 KM  (49,89%)

MATERIJAL I USLUGE

235.627 KM  (20,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

226.347 KM  (19,82%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.522.479 KM

PORESKI PRIHODI

980.158 KM  (64,38%)

NEPORESKI PRIHODI

184.678 KM  (12,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

357.643 KM  (23,49%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.667.390 KM

LIČNA PRIMANJA

624.225 KM  (37,44%)

MATERIJAL I USLUGE

368.249 KM  (22,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

208.406 KM  (12,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

571 KM  ( 0,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.748.926 KM

PORESKI PRIHODI

1.183.960 KM  (67,70%)

NEPORESKI PRIHODI

228.944 KM  (13,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

336.022 KM  (19,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.533.538 KM

LIČNA PRIMANJA

665.416 KM  (43,39%)

MATERIJAL I USLUGE

486.636 KM  (31,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

216.961 KM  (14,15%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.073.155 KM

PORESKI PRIHODI

1.321.388 KM  (63,74%)

NEPORESKI PRIHODI

410.546 KM  (19,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

341.221 KM  (16,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.037.786 KM

LIČNA PRIMANJA

756.872 KM  (37,14%)

MATERIJAL I USLUGE

389.991 KM  (19,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

295.798 KM  (14,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.958.008 KM

PORESKI PRIHODI

1.269.917 KM  (64,86%)

NEPORESKI PRIHODI

122.739 KM  ( 6,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

565.352 KM  (28,87%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.089.717 KM

LIČNA PRIMANJA

877.764 KM  (42,00%)

MATERIJAL I USLUGE

438.177 KM  (20,97%)

TRANSFERI I DOZNAKE

323.826 KM  (15,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 843.361 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  58.031 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti58.031 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    54.725 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    3.283 KM
   • 713100 - Ostali porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
    22 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  24.131 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu12.952 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone5.539 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije5.640 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  70 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda70 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  761.129 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO761.129 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    742.688 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - poravnanje
    18.441 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 141.935 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  15.798 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente15.552 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    7.878 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    7.673 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente247 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  93.544 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse34.561 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse8.282 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama18.502 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    9.578 KM
   • 722400 - Naknada za vode
    4.794 KM
   • 722400 - Ostale naknade po raznim osnovama
    4.118 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
    11 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga32.199 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga opštinskih organa uprave
    20.522 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga - škola
    11.676 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  32.593 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi32.593 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.753.294 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje4.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  1.749.294 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.749.294 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 873.407 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  59.298 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti59.298 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    56.528 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    2.771 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  9.703 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu7.388 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.625 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije691 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  18 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda18 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  804.236 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO804.236 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  150 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi150 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 150.762 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.875 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente7.821 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    7.434 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    387 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente53 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  103.965 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse36.348 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.938 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama49.434 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    24.039 KM
   • 722400 - Ostale naknade po raznim osnovama
    17.370 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    4.858 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    2.340 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    827 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga13.245 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga - škola
    9.205 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga opštinskog organa uprave
    4.040 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  38.923 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi38.923 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 489.286 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  88.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje88.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  401.286 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave401.286 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku
    374.891 KM
   • 781300 - Transfer za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    26.396 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 5.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  5.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte5.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 854.076 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  61.860 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti61.860 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    57.219 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    4.595 KM
   • 713100 - Ostali porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
    46 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  14.988 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu14.847 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone62 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije79 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  30 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda30 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  777.198 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO777.198 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 142.301 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  22.628 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente22.628 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    12.878 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    9.750 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  109.520 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse35.274 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.896 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama62.062 KM
   • 722400 - Ostale naknade po raznim osnovama
    28.080 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    20.727 KM
   • 722400 - Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
    8.125 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    5.125 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje mineralnih sirovina
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.287 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga - škola
    4.000 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga opštinskog organa uprave
    3.287 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.154 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.154 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 236.039 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  78.168 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva39.168 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje39.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  157.871 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave157.871 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku
    106.586 KM
   • 781300 - Transfer za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    51.285 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 980.158 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  46.630 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti46.630 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  19.586 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu19.291 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone295 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  36 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda36 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  913.906 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO913.906 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 184.678 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  29.487 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente29.487 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  150.155 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse31.349 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.855 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama97.622 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga16.329 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  5.036 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi5.036 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 357.643 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  267.518 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje267.518 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  90.125 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave90.125 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.183.960 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  44.383 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti44.383 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    41.027 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    3.356 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  22.770 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu21.825 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    21.709 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    116 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone778 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije167 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  9.521 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda280 KM
   • 715100 - Opštinski porez na promet lož ulja
    199 KM
   • 715100 - Opštinski porez na promet na derivate nafte
    57 KM
   • 715100 - Opštinski porez na promet alkoholnih pića
    21 KM
   • 715100 - Opštinski porez na promet kafe
    2 KM
   • 715100 - Opštinski porez na promet na duhanske proizvode
    1 KM
  • 715300 - Akcize9.241 KM
   • 715300 - Akciza dirivati nafte
    9.241 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.107.286 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.107.286 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 228.944 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  20.250 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente20.223 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    12.069 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    8.154 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente27 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na ostala novčana sredstva
    27 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  205.885 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse32.017 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse i naknade
    31.419 KM
   • 722100 - Republičke administrativne takse i naknade
    598 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.021 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse za firmu
    5.021 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama65.884 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    25.038 KM
   • 722400 - Naknada za izvodjeni materijal iz vodotoka
    18.596 KM
   • 722400 - Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
    12.026 KM
   • 722400 - Zaštita vode koju plaća vlasnik transp. sred. koji kore. naftu
    5.229 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje komunal. dobara od opšteg interesa
    3.157 KM
   • 722400 - Sredstva za finan. posebnih mjera zaštite od požara
    907 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    785 KM
   • 722400 - Naknade vode za piće u javnim vodosnabidjevanjima
    129 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju el. energije
    12 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga102.963 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga opštinskog organa uprave
    98.814 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga - škola
    4.149 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.809 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.809 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 336.022 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  150.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje150.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  186.022 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave186.022 KM
   • 781300 - Ostali transferi
    69.496 KM
   • 781300 - Transfer za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    64.896 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku
    51.630 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.321.388 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  12 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak12 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  48.361 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti48.361 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  38.273 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu37.751 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije522 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  357 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda339 KM
  • 715300 - Akcize18 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.234.385 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.234.385 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 410.546 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  5.306 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente5.306 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  395.340 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse35.861 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.382 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama202.557 KM
   • 722400 - Naknada za izvodjeni materijal iz vodotoka
    152.476 KM
   • 722400 - Naknade za šume
    29.438 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    5.543 KM
   • 722400 - Zaštita vode koju plaća vlasnik transp. sred. koji kore. naftu
    5.426 KM
   • 722400 - Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
    5.200 KM
   • 722400 - Ostale naknade po raznim osnovama
    4.474 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga151.540 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga opštinskog organa uprave
    143.202 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga -SŠC škola
    5.000 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga
    3.338 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.900 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 341.221 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  199.368 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva49.368 KM
   • 731100 - Grantovi iz inostranstva - UNICEF - Povećajmo mogučnosti djeci za rano učenje u predškolskim obrazovnim projektima
    49.368 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje150.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  141.853 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave141.853 KM
   • 781300 - Transfer za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    71.653 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku
    65.400 KM
   • 781300 - Fond 3
    4.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.269.917 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  48.144 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti48.144 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  35.258 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu35.258 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  132 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda127 KM
  • 715300 - Akcize5 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.186.383 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.186.383 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 122.739 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  3.030 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente3.030 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  109.553 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse27.394 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.805 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama66.747 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga10.607 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.956 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.956 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 565.352 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  95.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje95.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  470.352 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta469.899 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave353 KM
  • 787900 - Transferi od ostalih jedinica vlasti100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 517.534 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  517.534 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate355.420 KM
   • 411100 - Načelništvo63.285 KM
    • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
     38.045 KM
    • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
     25.239 KM
   • 411100 - Odjeljenje privrede i finansija143.772 KM
    • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
     85.691 KM
    • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
     56.954 KM
    • 411100 - Rashodi za naknade za plate
     1.127 KM
   • 411100 - Odjeljenje za opštu upravu104.473 KM
    • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
     62.966 KM
    • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
     41.507 KM
   • 411100 - Skupština43.890 KM
    • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
     26.644 KM
    • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
     17.246 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih162.114 KM
   • 411200 - Načelništvo11.248 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
     6.335 KM
    • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
     4.376 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
     537 KM
   • 411200 - Odjeljenje privrede i finansija70.309 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
     36.637 KM
    • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
     24.588 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
     5.820 KM
    • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
     3.264 KM
   • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu61.115 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
     34.318 KM
    • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
     22.797 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
     4.000 KM
   • 411200 - Skupština10.048 KM
    • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
     4.723 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
     3.446 KM
    • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
     1.180 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
     699 KM
   • 411200 - Srednja škola9.394 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
     9.077 KM
    • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
     317 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 266.388 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  266.388 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga44.302 KM
   • 412200 - Mjesne zajednice1.518 KM
    • 412200 - Načelništvo1.742 KM
     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
      1.093 KM
     • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
      626 KM
     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
      23 KM
    • 412200 - Odjeljenje privrede i finansija19.664 KM
     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
      13.757 KM
     • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
      5.259 KM
     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
      648 KM
    • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu10.699 KM
     • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
      6.246 KM
     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
      3.567 KM
     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
      886 KM
    • 412200 - Skupština2.351 KM
     • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
      1.569 KM
     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
      555 KM
     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
      227 KM
    • 412200 - Srednja škola8.329 KM
     • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
      6.174 KM
     • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
      1.117 KM
     • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
      1.038 KM
   • 412300 - Rashodi za režijski materijal15.155 KM
    • 412300 - Načelništvo1.015 KM
     • 412300 - Odjeljenje privrede i finansija7.016 KM
      • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
       5.519 KM
      • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
       1.497 KM
     • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu3.209 KM
      • 412300 - Skupština1.113 KM
       • 412300 - Srednja škola2.803 KM
        • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
         1.824 KM
        • 412300 - Radshodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
         771 KM
        • 412300 - Rashodi za materijal za održavanej čistoće
         207 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje55.756 KM
       • 412500 - Mjesne zajednice14.441 KM
        • 412500 - Načelništvo480 KM
         • 412500 - Rashodiza tekuće održavanje opreme
          430 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
          50 KM
        • 412500 - Odjeljenje privrede i finansija39.398 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
          28.876 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
          5.717 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
          4.806 KM
        • 412500 - Odjeljenje za opštu upravu955 KM
         • 412500 - Srednja škola483 KM
         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja16.469 KM
          • 412600 - Načelništvo5.171 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
            2.670 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
            2.501 KM
          • 412600 - Odjeljenje privrede i finansija9.437 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
            7.152 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
            2.285 KM
          • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu1.135 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
            1.043 KM
           • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja is mještaja u zemlji
            92 KM
          • 412600 - Skupština90 KM
           • 412600 - Srednja škola636 KM
           • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.004 KM
            • 412700 - Načelništvo2.139 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
              1.705 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
              434 KM
            • 412700 - Odjeljenje privrede i finansija20.479 KM
             • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
              12.850 KM
             • 412700 - rashodi za usluge finansijkog posredovanja
              2.618 KM
             • 412700 - Rashodi za komunikacijske usluge
              2.522 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
              1.345 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
              1.144 KM
            • 412700 - Skupština357 KM
             • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
              351 KM
             • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
              6 KM
            • 412700 - Srednja škola1.029 KM
             • 412700 - Rashodi za uslueg osiguranja
              688 KM
             • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
              341 KM
           • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine23.212 KM
            • 412800 - Odjeljenje privrede i finansija23.212 KM
            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi87.490 KM
             • 412900 - Načelništvo2.758 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
               2.508 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu povrata proknjiženih poreza i doprinosa
               250 KM
             • 412900 - Odjeljenje privrede i finansija26.435 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
               10.568 KM
              • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
               7.219 KM
              • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
               4.680 KM
              • 412900 - Povrat poreza i doprinosa
               2.522 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
               1.445 KM
             • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu1.010 KM
              • 412900 - Rashodi za stručna usavršavanja
               663 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu povrata i proknjiženih poreza i doprinosa
               347 KM
             • 412900 - Skupština54.814 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade i rad van radnog odnosa
               53.716 KM
              • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
               1.098 KM
             • 412900 - Srednja škola2.474 KM
              • 412900 - Rashodi za bruto naknade i rad van radnog odnosa
               1.075 KM
              • 412900 - Rashod za stručno usavrsavanje
               899 KM
              • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
               500 KM

           TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 150.340 KMXZatvori:

           • 414000 - Subvencije
            30.115 KM
            • 414100 - Subvencije30.115 KM
             • 414100 - Odjeljenje privrede i finansija30.115 KM
            • 415000 - Grantovi
             43.541 KM
             • 415200 - Grantovi u zemlji43.541 KM
              • 415200 - Načelništvo43.541 KM
               • 415200 - Ostali grantovi u zemlji
                19.941 KM
               • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                12.117 KM
               • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima
                6.770 KM
               • 415200 - Grant organizacijama boraca, invalida djece, žene izbjeglica
                2.800 KM
               • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama
                1.000 KM
               • 415200 - Grantovi organizacijama u oblasti obrazovanja, nauke, kulture
                913 KM
            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
             76.684 KM
             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova61.901 KM
              • 416100 - Načelništvo5.000 KM
               • 416100 - Tekuće pomoči studentima, učenicima
                5.000 KM
              • 416100 - Odjeljenje privrede i finansija56.901 KM
               • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica za štićenicima centra
                24.436 KM
               • 416100 - Ostale tekuće doznake štićenicima ustanova
                15.551 KM
               • 416100 - Jednokratne novčane pomoći štićenicima od centra
                8.917 KM
               • 416100 - Stalna novčana pomoć koju isplaćuje ustanova štičenicima
                7.997 KM
             • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja14.783 KM
              • 416200 - Odjeljenje privrede i finansija14.783 KM
               • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                14.783 KM

            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 156.966 KMXZatvori:

            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
             156.966 KM
             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata130.504 KM
              • 511100 - Odjeljenje privrede i finansija130.504 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i rpibavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
                74.975 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata
                27.980 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
                19.334 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju o pribavljanje saobraćajnih objekata
                8.215 KM
             • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.500 KM
              • 511300 - Odjeljenje privrede i finansija1.500 KM
              • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme24.962 KM
               • 511400 - Odjeljenje privrede i finansija24.962 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

              LIČNA PRIMANJA 2012. 622.972 KMXZatvori:

              • 411000 - Rashodi za lična primanja
               622.972 KM
               • 411100 - Rashodi za bruto plate424.819 KM
                • 411100 - Načelništvo68.034 KM
                 • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                  41.076 KM
                 • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                  26.959 KM
                • 411100 - Odjeljenje privrede i finansija194.498 KM
                 • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                  119.138 KM
                 • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                  75.360 KM
                • 411100 - Odjeljenje za opštu upravu118.591 KM
                 • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                  71.500 KM
                 • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                  47.091 KM
                • 411100 - Skupština43.696 KM
                 • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                  26.349 KM
                 • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                  17.347 KM
               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih198.152 KM
                • 411200 - Načelništvo11.758 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                  6.883 KM
                 • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                  4.668 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                  207 KM
                • 411200 - Odjeljenje privrede i finansija96.521 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                  50.216 KM
                 • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                  36.502 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                  9.103 KM
                 • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
                  700 KM
                • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu66.662 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                  36.689 KM
                 • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                  24.526 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                  4.338 KM
                 • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednoskratnu pomoć
                  1.110 KM
                • 411200 - Skupština13.098 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                  6.050 KM
                 • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                  4.070 KM
                 • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
                  2.660 KM
                 • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                  318 KM
                • 411200 - Srednja škola10.114 KM

               MATERIJAL I USLUGE 2012. 288.240 KMXZatvori:

               • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                288.240 KM
                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga51.119 KM
                 • 412200 - Mjesne zajednice2.256 KM
                  • 412200 - Odjeljenje privrede i finansija34.675 KM
                   • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                    19.361 KM
                   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                    12.596 KM
                   • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                    2.717 KM
                  • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu5.444 KM
                   • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
                    4.846 KM
                   • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                    597 KM
                  • 412200 - Srednja škola8.744 KM
                   • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                    6.132 KM
                   • 412200 - Troškovi usluga korišćenja fiksnih telefona
                    1.917 KM
                   • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                    695 KM
                 • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.663 KM
                  • 412300 - Načelništvo668 KM
                   • 412300 - Odjeljenje privrede i finansija7.178 KM
                    • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                     5.493 KM
                    • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                     1.685 KM
                   • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu3.683 KM
                    • 412300 - Skupština786 KM
                     • 412300 - Srednja škola2.348 KM
                      • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                       1.375 KM
                      • 412300 - Radshodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                       833 KM
                      • 412300 - Rashodi za materijal za održavanej čistoće
                       140 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje61.147 KM
                     • 412500 - Mjesne zajednice16.578 KM
                      • 412500 - Načelništvo2.304 KM
                       • 412500 - Odjeljenje privrede i finansija42.253 KM
                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
                         36.114 KM
                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                         3.121 KM
                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
                         3.018 KM
                       • 412500 - Srednja škola13 KM
                       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.886 KM
                        • 412600 - Načelništvo8.225 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                          4.136 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                          4.088 KM
                        • 412600 - Odjeljenje privrede i finansija8.424 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                          6.636 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                          1.789 KM
                        • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu2.719 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja is mještaja u zemlji
                          1.984 KM
                         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                          735 KM
                        • 412600 - Skupština20 KM
                         • 412600 - Srednja škola498 KM
                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge30.040 KM
                          • 412700 - Načelništvo5.305 KM
                           • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                            4.806 KM
                           • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                            499 KM
                          • 412700 - Odjeljenje privrede i finansija22.435 KM
                           • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                            7.004 KM
                           • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                            6.561 KM
                           • 412700 - Rashodi za komunikacijske usluge
                            4.022 KM
                           • 412700 - rashodi za usluge finansijkog posredovanja
                            3.259 KM
                           • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                            1.588 KM
                          • 412700 - Skupština228 KM
                           • 412700 - Srednja škola2.073 KM
                            • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                             700 KM
                            • 412700 - Rashodi za uslueg osiguranja
                             600 KM
                            • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                             423 KM
                            • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                             350 KM
                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine24.193 KM
                           • 412800 - Odjeljenje privrede i finansija24.193 KM
                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi87.192 KM
                            • 412900 - Načelništvo4.729 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              4.671 KM
                             • 412900 - Rashodi za brzto naknade za rad van radnog odnosa
                              58 KM
                            • 412900 - Odjeljenje privrede i finansija17.899 KM
                             • 412900 - Rashodi za brutonaknade za rad van radnog odnosa
                              15.016 KM
                             • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
                              2.686 KM
                             • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                              198 KM
                            • 412900 - Odjeljenje za opštu upravu383 KM
                             • 412900 - Skupština61.461 KM
                              • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                               61.461 KM
                             • 412900 - Srednja škola2.720 KM
                              • 412900 - Rashod za stručno usavrsavanje
                               1.520 KM
                              • 412900 - Rashodi za bruto naknade i rad van radnog odnosa
                               700 KM
                              • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                               500 KM

                           TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 192.779 KMXZatvori:

                           • 414000 - Subvencije
                            29.615 KM
                            • 414100 - Subvencije29.615 KM
                             • 414100 - Odjeljenje privrede i finansija29.615 KM
                            • 415000 - Grantovi
                             49.813 KM
                             • 415200 - Grantovi u zemlji49.813 KM
                              • 415200 - Načelništvo49.813 KM
                               • 415200 - Ostali grantovi u zemlji
                                25.962 KM
                               • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                                14.200 KM
                               • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama
                                8.000 KM
                               • 415200 - Tekući grant organizacijama u oblasti obrazovanja, nauke kulture
                                1.101 KM
                               • 415200 - Grantovi organizacijama boraca, invalida djece, žene izbjeglica
                                550 KM
                            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                             113.351 KM
                             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova100.780 KM
                              • 416100 - Načelništvo9.200 KM
                               • 416100 - Tekuće pomoći studentima, učenicima
                                9.200 KM
                              • 416100 - Odjeljenje privrede i finansija91.580 KM
                               • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica za štićenicima centra
                                40.433 KM
                               • 416100 - Ostale tekuće doznake štićenicima ustanova
                                21.545 KM
                               • 416100 - Stalna novčana pomoć koju isplaćuje ustanova štićenicima
                                16.301 KM
                               • 416100 - Jednokratne novčane pomoći štićenicima od centra
                                10.310 KM
                               • 416100 - Tekuće pomoći u naturi za štićenike
                                2.991 KM
                             • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja12.571 KM
                              • 416200 - Odjeljenje privrede i finansija12.571 KM
                               • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                                12.571 KM

                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 337.430 KMXZatvori:

                            • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                             337.430 KM
                             • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata300.467 KM
                              • 511100 - Odjeljenje privrede i finansija300.467 KM
                               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
                                153.832 KM
                               • 511100 - Izdaci za izgradnju o pribavljanje saobraćajnih objekata
                                130.082 KM
                               • 511100 - Izdaci za izgradnju i rpibavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
                                16.553 KM
                             • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata13.296 KM
                              • 511200 - Odjeljenje privrede i finansija13.296 KM
                              • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme23.667 KM
                               • 511300 - Odjeljenje privrede i finansija23.667 KM
                                • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
                                 20.560 KM
                                • 511300 - Izdaci za nabavku grijanje, rashladne i zaštitne opreme
                                 2.800 KM
                                • 511300 - Izdaci za nabavku komunikacione opreme
                                 307 KM

                             FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                             RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

                             OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

                             OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                             LIČNA PRIMANJA 2013. 569.762 KMXZatvori:

                             • 411000 - Rashodi za lična primanja
                              569.762 KM
                              • 411100 - Rashodi za bruto plate388.898 KM
                               • 411100 - Načelništvo67.876 KM
                                • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                                 40.929 KM
                                • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                 26.947 KM
                               • 411100 - Odjeljenje privrede i finansija168.079 KM
                                • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                                 101.447 KM
                                • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                 66.631 KM
                               • 411100 - Odjeljenje za opštu upravu120.837 KM
                                • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                                 71.156 KM
                                • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                 47.710 KM
                                • 411100 - Rashodi za naknade plate
                                 1.971 KM
                               • 411100 - Skupština32.107 KM
                                • 411100 - Rashodi na osnovnu platu
                                 19.348 KM
                                • 411100 - Rashodi za poreze i doprinose na platu
                                 12.758 KM
                              • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih180.864 KM
                               • 411200 - Načelništvo11.342 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                                 6.757 KM
                                • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                                 4.584 KM
                               • 411200 - Odjeljenje privrede i finansija82.941 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                                 42.677 KM
                                • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                                 27.640 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                                 7.704 KM
                                • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
                                 4.920 KM
                               • 411200 - Odjeljenje za opštu upravu64.592 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                                 35.468 KM
                                • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                                 23.698 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                                 5.426 KM
                               • 411200 - Skupština9.219 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade topli obrok i regres
                                 4.789 KM
                                • 411200 - Rashodi za poreze i doprinose na naknade
                                 3.309 KM
                                • 411200 - Rashodi za otpremnine, nagrade i jednokratne pomoći
                                 935 KM
                                • 411200 - Rashodi za naknade za prevoz i smještaj
                                 186 KM
                               • 411200 - Srednja škola12.770 KM

                              MATERIJAL I USLUGE 2013. 235.627 KMXZatvori:

                              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                               235.627 KM
                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga50.290 KM
                                • 412200 - Mjesne zajednice2.000 KM
                                 • 412200 - Odjeljenje privrede i finansija34.273 KM
                                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                   20.777 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                   11.214 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                   2.282 KM
                                 • 412200 - Odjeljenje za opštu upravu5.026 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                   4.611 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                   415 KM
                                 • 412200 - Srednja škola8.991 KM
                                  • 412200 - Rashodi po osnovu utroška električne energije
                                   6.924 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                                   1.356 KM
                                  • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
                                   711 KM
                                • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.363 KM
                                 • 412300 - Načelništvo485 KM
                                  • 412300 - Odjeljenje privrede i finansija8.574 KM
                                   • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                    6.030 KM
                                   • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                    2.024 KM
                                   • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                    520 KM
                                  • 412300 - Odjeljenje za opštu upravu2.311 KM
                                   • 412300 - Skupština365 KM
                                    • 412300 - Srednja škola2.629 KM
                                     • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                      1.445 KM
                                     • 412300 - Radshodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu
                                      1.011 KM
                                     • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                      173 KM
                                   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje30.679 KM
                                    • 412500 - Mjesne zajednice2.125 KM
                                     • 412500 - Načelništvo1.185 KM
                                      • 412500 - Odjeljenje privrede i finansija27.370 KM
                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata
                                        22.869 KM
                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
                                        3.756 KM
                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                        744 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja18.535 KM
                                      • 412600 - Načelništvo6.920 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                        5.383 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                        1.536 KM
                                      • 412600 - Odjeljenje privrede i finansija9.863 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                        8.177 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                        1.686 KM
                                      • 412600 - Odjeljenje za opštu upravu1.065 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji
                                        769 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
                                        296 KM
                                      • 412600 - Skupština140 KM
                                       • 412600 - Srednja škola547 KM
                                       • 412700 - Rashodi za stručne usluge27.173 KM
                                        • 412700 - Načelništvo3.854 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                          3.462 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                          390 KM
                                         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                          2 KM
                                        • 412700 - Odjeljenje privrede i finansija22.056 KM
                                         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                          11.415 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                          3.917 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                          3.836 KM
                                         • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                          1.564 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                          1.324 KM
                                        • 412700 - Srednja škola1.263 KM
                                         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                          600 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
                                          528 KM
                                         • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                          100 KM
                                         • 412700 - Rashodi za usluge informisanja i medija
                                          35 KM
                                       • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine16.827 KM
                                        • 412800 - Odjeljenje privrede i finansija16.827 KM
                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi77.760 KM
                                         • 412900 - Načelništvo5.207 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           5.207 KM
                                         • 412900 - Odjeljenje privrede i finansija7.577 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                           4.740 KM
                                          • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje
                                           2.030 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           706 KM
                                          • 412900 - Povrat poreza i doprinosa
                                           101 KM
                                         • 412900 - Skupština63.752 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa
                                           63.752 KM
                                         • 412900 - Srednja škola1.225 KM
                                          • 412900 - Rashod za stručno usavrsavanje
                                           725 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade i rad van radnog odnosa
                                           250 KM
                                          • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                           250 KM

                                       TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 226.347 KMXZatvori:

                                       • 414000 - Subvencije
                                        16.830 KM
                                        • 414100 - Subvencije16.830 KM
                                         • 414100 - Odjeljenje privrede i finansija16.830 KM
                                        • 415000 - Grantovi
                                         71.413 KM
                                         • 415200 - Grantovi u zemlji71.413 KM
                                          • 415200 - Načelništvo71.413 KM
                                           • 415200 - Ostali grantovi u zemlji
                                            47.691 KM
                                           • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                                            8.328 KM
                                           • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama
                                            5.900 KM
                                           • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama
                                            5.250 KM
                                           • 415200 - Grantovi organizacijama boraca, invalida djece, žene izbjeglica
                                            2.895 KM
                                           • 415200 - Tekući grant organizacijama u oblasti obrazovanja, nauke kulture
                                            1.349 KM
                                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                         138.104 KM
                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova125.249 KM
                                          • 416100 - Načelništvo8.100 KM
                                           • 416100 - Tekuće pomoći studentima, učenicima
                                            8.100 KM
                                          • 416100 - Odjeljenje privrede i finansija117.149 KM
                                           • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica za štićenicima centra
                                            73.947 KM
                                           • 416100 - Stalna novčana pomoć koju isplaćuje ustanova štićenicima
                                            18.650 KM
                                           • 416100 - Ostale tekuće doznake štićenicima ustanova
                                            16.951 KM
                                           • 416100 - Jednokratne novčane pomoći štićenicima od centra
                                            6.489 KM
                                           • 416100 - Tekuće pomoći u naturi za štićenike
                                            1.112 KM
                                         • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja12.855 KM
                                          • 416200 - Odjeljenje privrede i finansija12.855 KM
                                           • 416200 - Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                                            12.855 KM

                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 110.406 KMXZatvori:

                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                         110.406 KM
                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata102.025 KM
                                          • 511100 - Odjeljenje privrede i finansija102.025 KM
                                           • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
                                            42.980 KM
                                           • 511100 - Izdaci za izgradnju o pribavljanje saobraćajnih objekata
                                            29.759 KM
                                           • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata
                                            20.000 KM
                                           • 511100 - Izdaci za izgradnju i rpibavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
                                            9.287 KM
                                         • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme8.381 KM
                                          • 511300 - Odjeljenje privrede i finansija8.381 KM
                                           • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske opreme, alata i inventara
                                            7.136 KM
                                           • 511300 - Izdaci za nabavku grijanje, rashladne i zaštitne opreme
                                            1.245 KM

                                        FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

                                        OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

                                        OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                        LIČNA PRIMANJA 2014. 624.225 KMXZatvori:

                                        • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                         624.225 KM
                                         • 411100 - Rashodi za bruto plate419.801 KM
                                         • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih204.424 KM

                                        MATERIJAL I USLUGE 2014. 368.249 KMXZatvori:

                                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                         368.249 KM
                                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga51.126 KM
                                         • 412300 - Rashodi za režijski materijal12.773 KM
                                         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene14.984 KM
                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje59.423 KM
                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja25.628 KM
                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge71.555 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine35.921 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi96.839 KM

                                        TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 208.406 KMXZatvori:

                                        • 414000 - Subvencije
                                         9.053 KM
                                         • 414100 - Subvencije9.053 KM
                                        • 415000 - Grantovi
                                         52.063 KM
                                         • 415200 - Grantovi u zemlji52.063 KM
                                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                         147.290 KM
                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova136.400 KM
                                         • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja10.890 KM

                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 465.939 KMXZatvori:

                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                         462.876 KM
                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata433.088 KM
                                         • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme29.788 KM
                                        • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                         3.063 KM
                                         • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.3.063 KM

                                        FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

                                        OTPLATA DUGOVA 2014. 571 KMXZatvori:

                                        • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                         571 KM
                                         • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova571 KM

                                        OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                        LIČNA PRIMANJA 2015. 665.416 KMXZatvori:

                                        • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                         665.416 KM
                                         • 411100 - Rashodi za bruto plate459.423 KM
                                         • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih205.993 KM

                                        MATERIJAL I USLUGE 2015. 486.636 KMXZatvori:

                                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                         486.636 KM
                                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga52.392 KM
                                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroška el. energije
                                           24.105 KM
                                          • 412200 - Troškovi usluga korištenja fiksnog telefona
                                           6.230 KM
                                          • 412200 - Troškovi korištenja mobilnog telefona
                                           5.521 KM
                                          • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
                                           5.333 KM
                                          • 412200 - Rashodi na osnovu utroška uglja
                                           5.297 KM
                                          • 412200 - Rashodi za korištenje interneta
                                           2.451 KM
                                          • 412200 - Rashodi za usluge vodovoda i kanalizacije
                                           2.203 KM
                                          • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
                                           500 KM
                                          • 412200 - Rashodi za usluge održavanja čistoće
                                           382 KM
                                          • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                           369 KM
                                         • 412300 - Rashodi za režijski materijal16.030 KM
                                          • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                           12.853 KM
                                          • 412300 - Rashodi za službena glasila
                                           1.995 KM
                                          • 412300 - Rashodi za ostalu stručnu literaturu
                                           941 KM
                                          • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
                                           171 KM
                                          • 412300 - Rashodi za stručne časopise
                                           70 KM
                                         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.713 KM
                                          • 412400 - Rashodi za materijal potreban za civilnoj zaštiti
                                           6.713 KM
                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje231.529 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje drumskog saobraćaja
                                           216.284 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
                                           4.806 KM
                                          • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijale za tekuće popravke ostalih građ. objekta
                                           4.242 KM
                                          • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijale za tekuće popravke i održavanje opreme
                                           3.416 KM
                                          • 412500 - Rashodi za ostali materijal i usluge za održavanje zgrade
                                           2.370 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske opreme
                                           342 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje grijanja, rashladne i zaštitne opreme
                                           69 KM
                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja18.315 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilom na službena putovanja u zemlji
                                           8.693 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                           4.825 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji
                                           2.756 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu utroška benzina
                                           706 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu hrane i smještaja
                                           704 KM
                                          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja - ostalo
                                           632 KM
                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge45.680 KM
                                          • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                                           12.688 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge štampe, grafičke obradem kopiranja i uvezivanja
                                           10.370 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računarskih programa
                                           9.427 KM
                                          • 412700 - Rashodi po osnovu usluga platnog prometa - banke
                                           4.916 KM
                                          • 412700 - Rashodi za usluge objavljivanja tendera, oglasa i informacionih tekstova
                                           3.795 KM
                                          • 412700 - Rashodi za troškove održavanja licenci
                                           2.946 KM
                                          • 412700 - Rashodi osiguranja zaposlenih
                                           1.127 KM
                                          • 412700 - Rashodi za ostale usluge informisanja i medija
                                           293 KM
                                          • 412700 - Rashodi osiguranja imovine
                                           119 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine32.551 KM
                                          • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
                                           9.769 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                                           8.000 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                           7.483 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina
                                           7.300 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi83.426 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima
                                           49.518 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           9.677 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                           9.031 KM
                                          • 412900 - Porez za poplave
                                           6.366 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                           2.819 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija itd
                                           2.006 KM
                                          • 412900 - Rashodi za kotizaciju na seminare, savjetovanja, simpozije za zaposlene
                                           1.575 KM
                                          • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
                                           1.269 KM
                                          • 412900 - Ostali rashodi za stručna usavršavanja zaposlenih
                                           666 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite za zaposlene
                                           400 KM
                                          • 412900 - Povrat poreza i doprinosa
                                           98 KM

                                        TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 216.961 KMXZatvori:

                                        • 414000 - Subvencije
                                         18.987 KM
                                         • 414100 - Subvencije18.987 KM
                                        • 415000 - Grantovi
                                         32.041 KM
                                         • 415200 - Grantovi u zemlji32.041 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
                                           14.700 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima
                                           8.320 KM
                                          • 415200 - Grant organizacijama i udruženjima boraca, invalida djece, žene izbjeglica
                                           4.080 KM
                                          • 415200 - Ostali tekući grantovi neprofitabilnim subjektima u zemlji
                                           2.941 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
                                           2.000 KM
                                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                         165.933 KM
                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova154.334 KM
                                          • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica štićenicima centra
                                           100.155 KM
                                          • 416100 - Stalna novčana pomoć koju isplaćuje ustanova štićenicima
                                           19.482 KM
                                          • 416100 - Pomoć za osposobljavanje za rad djece i omladine odopštine za štićenike
                                           15.372 KM
                                          • 416100 - Tekuća pomoć studentima, učenicima
                                           9.300 KM
                                          • 416100 - Jednokratne novčane pomoći štićenicima od centra -opština
                                           7.450 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake štićenicima ustanove
                                           2.575 KM
                                         • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja11.599 KM
                                          • 416200 - Namjenska izdavanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                                           11.599 KM

                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 164.525 KMXZatvori:

                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                         163.836 KM
                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata111.062 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
                                           73.454 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata zdravstvene i socijalne institucije (Centar)
                                           20.605 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih poslovnih objekata
                                           10.062 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih saobraćajnih objekata
                                           6.940 KM
                                         • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata36.741 KM
                                          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
                                           36.741 KM
                                         • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme16.033 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
                                           10.825 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog inventara
                                           3.481 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje
                                           1.522 KM
                                          • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskih mašina
                                           205 KM
                                        • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                         689 KM
                                         • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.689 KM
                                          • 516100 - Izdaci za zalihe obuće i odjeće
                                           689 KM

                                        FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

                                        OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

                                        OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                        LIČNA PRIMANJA 2016. 756.872 KMXZatvori:

                                        • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                         756.872 KM
                                         • 411100 - Rashodi za bruto plate520.537 KM
                                         • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih236.335 KM

                                        MATERIJAL I USLUGE 2016. 389.991 KMXZatvori:

                                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                         389.991 KM
                                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga54.067 KM
                                         • 412300 - Rashodi za režijski materijal10.814 KM
                                         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene7.484 KM
                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje80.897 KM
                                          • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje drumskog saobraćaja
                                           62.796 KM
                                          • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijale za tekuće popravke ostalih građ. objekta
                                           14.102 KM
                                          • 412500 - Rashodi za ostali materijal i usluge za održavanje zgrade
                                           4.000 KM
                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja16.799 KM
                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge59.690 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine32.963 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
                                           9.843 KM
                                          • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
                                           8.660 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                           8.462 KM
                                          • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                                           5.998 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi127.277 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima
                                           50.380 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                                           21.249 KM
                                          • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
                                           17.403 KM
                                          • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
                                           15.107 KM
                                          • 412900 - Ugovori o djelu
                                           11.892 KM
                                          • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                           3.877 KM
                                          • 412900 - Sudska rješenja
                                           3.150 KM
                                          • 412900 - Povrata i preknjižavanja poreza i doprinosa
                                           2.684 KM
                                          • 412900 - Ostali rashodi za stručna usavršavanja zaposlenih
                                           1.535 KM

                                        TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 295.798 KMXZatvori:

                                        • 414000 - Subvencije
                                         19.000 KM
                                         • 414100 - Subvencije19.000 KM
                                          • 414100 - Subvencije JP Eko čistoča
                                           19.000 KM
                                        • 415000 - Grantovi
                                         89.155 KM
                                         • 415200 - Grantovi u zemlji89.155 KM
                                          • 415200 - Grantovi u zemlji - Povećajmo mogučnosti djeci za rano učenje u predškolskim obrazovnim projektima
                                           27.312 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi sportskim organizacijama i udruženjima
                                           22.447 KM
                                          • 415200 - Crveni krst
                                           10.000 KM
                                          • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
                                           8.000 KM
                                          • 415200 - Grantovi u zemlji
                                           6.440 KM
                                          • 415200 - Političkim partijama
                                           5.547 KM
                                          • 415200 - Fondaciji Mozaik
                                           5.260 KM
                                          • 415200 - Udruženju penzionera
                                           4.150 KM
                                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                         187.643 KM
                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova174.955 KM
                                          • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica štićenicima centra
                                           107.199 KM
                                          • 416100 - Smještaj u ustanovu za lijećenje i zbrinjavanje štićenika
                                           27.618 KM
                                          • 416100 - Stalna novčana pomoć koju isplaćuje ustanova štićenicima
                                           19.429 KM
                                          • 416100 - Jednokratne novčane pomoći štićenicima -opština
                                           10.801 KM
                                          • 416100 - Tekuća pomoć studentima, učenicima
                                           9.500 KM
                                          • 416100 - Ostale tekuće doznake štićenicima ustanove
                                           408 KM
                                         • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja12.688 KM
                                          • 416200 - Namjenska izdavanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                                           12.688 KM

                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 595.125 KMXZatvori:

                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                         595.125 KM
                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata580.063 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih saobraćajnih objekata
                                           541.653 KM
                                          • 511100 - Izvođenje radova na društvenom domu
                                           20.724 KM
                                          • 511100 - Izgradnja vodovoda
                                           12.048 KM
                                          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
                                           5.638 KM
                                         • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme15.062 KM

                                        FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

                                        OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

                                        OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                        LIČNA PRIMANJA 2017. 877.764 KMXZatvori:

                                        • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                         877.764 KM
                                         • 411100 - Rashodi za bruto plate633.471 KM
                                         • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih239.006 KM
                                         • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)5.287 KM

                                        MATERIJAL I USLUGE 2017. 438.177 KMXZatvori:

                                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                         438.177 KM
                                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga56.001 KM
                                         • 412300 - Rashodi za režijski materijal13.068 KM
                                         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.809 KM
                                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje90.526 KM
                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.982 KM
                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge110.711 KM
                                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine33.552 KM
                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi111.528 KM

                                        TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 323.826 KMXZatvori:

                                        • 414000 - Subvencije
                                         26.600 KM
                                         • 414100 - Subvencije26.600 KM
                                        • 415000 - Grantovi
                                         86.409 KM
                                         • 415200 - Grantovi u zemlji86.409 KM
                                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                         206.907 KM
                                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova193.433 KM
                                         • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS13.474 KM
                                        • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                                         3.910 KM
                                         • 487200 - Transferi entitetu2.388 KM
                                         • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.522 KM

                                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 449.950 KMXZatvori:

                                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                         449.950 KM
                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata304.579 KM
                                         • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata145.371 KM

                                        FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

                                        OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

                                        OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: