Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.454.573 KM

PORESKI PRIHODI

1.061.104 KM  (72,95%)

NEPORESKI PRIHODI

216.863 KM  (14,91%)

TRANSFERI I DONACIJE

176.606 KM  (12,14%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.411.540 KM

LIČNA PRIMANJA

585.881 KM  (41,51%)

MATERIJAL I USLUGE

353.754 KM  (25,06%)

TRANSFERI I DOZNAKE

323.962 KM  (22,95%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

71.044 KM  ( 5,03%)

OTPLATA DUGOVA

76.899 KM  ( 5,45%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.284.832 KM

PORESKI PRIHODI

998.076 KM  (77,68%)

NEPORESKI PRIHODI

141.230 KM  (10,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

145.526 KM  (11,33%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.424.991 KM

LIČNA PRIMANJA

578.408 KM  (40,59%)

MATERIJAL I USLUGE

344.194 KM  (24,15%)

TRANSFERI I DOZNAKE

309.833 KM  (21,74%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

60.500 KM  ( 4,25%)

OTPLATA DUGOVA

117.105 KM  ( 8,22%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.267.713 KM

PORESKI PRIHODI

876.987 KM  (69,18%)

NEPORESKI PRIHODI

253.408 KM  (19,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

77.330 KM  ( 6,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

59.988 KM  ( 4,73%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.257.477 KM

LIČNA PRIMANJA

548.304 KM  (43,60%)

MATERIJAL I USLUGE

256.794 KM  (20,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

263.860 KM  (20,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

50.208 KM  ( 3,99%)

OTPLATA DUGOVA

129.070 KM  (10,26%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.089.269 KM

PORESKI PRIHODI

886.228 KM  (81,36%)

NEPORESKI PRIHODI

82.096 KM  ( 7,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

120.945 KM  (11,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.179.426 KM

LIČNA PRIMANJA

488.636 KM  (41,43%)

MATERIJAL I USLUGE

227.442 KM  (19,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

276.993 KM  (23,49%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

43.196 KM  ( 3,66%)

OTPLATA DUGOVA

116.291 KM  ( 9,86%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.410.801 KM

PORESKI PRIHODI

967.119 KM  (68,55%)

NEPORESKI PRIHODI

274.422 KM  (19,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

169.260 KM  (12,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.225.930 KM

LIČNA PRIMANJA

463.113 KM  (37,78%)

MATERIJAL I USLUGE

238.441 KM  (19,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

303.935 KM  (24,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

35.671 KM  ( 2,91%)

OTPLATA DUGOVA

138.401 KM  (11,29%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.398.366 KM

PORESKI PRIHODI

968.259 KM  (69,24%)

NEPORESKI PRIHODI

278.910 KM  (19,95%)

TRANSFERI I DONACIJE

151.197 KM  (10,81%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.328.462 KM

LIČNA PRIMANJA

469.305 KM  (35,33%)

MATERIJAL I USLUGE

270.329 KM  (20,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

329.036 KM  (24,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

27.296 KM  ( 2,05%)

OTPLATA DUGOVA

145.844 KM  (10,98%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.275.689 KM

PORESKI PRIHODI

928.587 KM  (72,79%)

NEPORESKI PRIHODI

220.717 KM  (17,30%)

TRANSFERI I DONACIJE

126.385 KM  ( 9,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.273.427 KM

LIČNA PRIMANJA

496.742 KM  (39,01%)

MATERIJAL I USLUGE

241.563 KM  (18,97%)

TRANSFERI I DOZNAKE

336.997 KM  (26,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

19.335 KM  ( 1,52%)

OTPLATA DUGOVA

137.378 KM  (10,79%)

OSTALI RASHODI

38 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.061.104 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  68.549 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti68.549 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  16.058 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu8.279 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone4.858 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.921 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  180 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda180 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  976.317 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO976.317 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 216.863 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  77 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente77 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  211.411 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse10.312 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse6.508 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama191.541 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.050 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  5.375 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi5.375 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 176.606 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  31.047 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje31.047 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  145.559 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave145.559 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 998.076 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  63.356 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti63.356 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    57.460 KM
   • 713100 - Porezi od samostalnih djelatnosti
    5.896 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  15.204 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu15.204 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  54 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda54 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  919.462 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO919.462 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 141.230 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  37 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente37 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  104.020 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.900 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse8.612 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama85.742 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    77.943 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje voda
    6.325 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    1.474 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga766 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  37.173 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi37.173 KM
   • 729100 - Uplata Javnog fonda za dječiju zaštitu RS po osnovu refundacije iz doprinosa
    27.495 KM
   • 729100 - Uplate po osnovu refundacije iz doprinosa za zdravstveno osiguranje iz ranijeg perioda
    9.567 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi
    111 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 145.526 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  10.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje10.000 KM
   • 731200 - Projekat Poboljšanja uslova stanovanja porodica sa teritorije opštine
    10.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  135.526 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave135.526 KM
   • 781300 - Budžetska podrška nerazvijenim opštinama
    62.860 KM
   • 781300 - Projekti i aktivnosti u obrazovanju, kulturi, religiji , porodici, omladini, sportu
    50.000 KM
   • 781300 - Projekti i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    16.066 KM
   • 781300 - Sredstva za izbornu komisiju
    5.600 KM
   • 781300 - Projekti i aktivnosti u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi
    1.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 876.987 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  65.487 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti65.487 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    59.433 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    6.054 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  19.592 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu15.438 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone917 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije3.237 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  79 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda79 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  791.829 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO791.829 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 253.408 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  24 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente24 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  226.931 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse13.133 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.650 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama208.148 KM
   • 722400 - Naknade za reprodukciju šuma
    198.999 KM
   • 722400 - Naknade za vodu
    6.099 KM
   • 722400 - Naknade za zaštitu od požara
    3.050 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  80 KM
  • 723100 - Novčane kazne80 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  26.373 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi26.373 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 77.330 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  13.847 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje13.847 KM
   • 731200 - Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji
    13.847 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  63.483 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave63.483 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    30.990 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva zdravlja po Zakonu o socijalnoj zaštiti
    27.493 KM
   • 781300 - Sredstva od lutrije
    5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 59.988 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  59.988 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte59.988 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 886.228 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  55.863 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti55.863 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    49.585 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    6.273 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost
    5 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  18.215 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu17.457 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    16.712 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    745 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone758 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  30 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda30 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  812.120 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO812.120 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 82.096 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  68.194 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse14.915 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse6.555 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama46.724 KM
   • 722400 - Naknade za reprodukciju šuma
    39.940 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    5.093 KM
   • 722400 - Naknade za zaštitu od požara
    1.691 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  13.902 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi13.902 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 120.945 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  48.820 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje48.820 KM
   • 731200 - Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji
    46.220 KM
   • 731200 - Ostali tekući grantovi iz zemlje od Ministarstva trgovine
    2.600 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  72.125 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave72.125 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva zdravlja po Zakonu o socijalnoj zaštiti
    35.065 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    32.450 KM
   • 781300 - Sredstva od lutrije
    4.000 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva poljoprivrede - agrarna plaćanja
    610 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 967.119 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  57.112 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti57.112 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    52.402 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    4.710 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  24.428 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu22.112 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    19.612 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    2.500 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone41 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.275 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  18.093 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda711 KM
  • 715300 - Akcize17.382 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  867.486 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO867.486 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 274.422 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  252.655 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse20.306 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse7.324 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama225.025 KM
   • 722400 - Naknade za reprodukciju šuma
    219.513 KM
   • 722400 - Naknada za vodu od registrovanih motornih vozila
    4.572 KM
   • 722400 - Naknade za zaštitu od požara
    480 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    451 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom sektoru
    9 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  650 KM
  • 723100 - Novčane kazne650 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  21.116 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi21.116 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 169.260 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  14.118 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje14.118 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  155.142 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave155.142 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva zdravlja po Zakonu o socijalnoj zaštiti
    51.221 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    47.307 KM
   • 781300 - Fond za razvoj RS
    31.614 KM
   • 781300 - Ministarstvo finansija (zemlj. za hladnjaču)
    25.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 968.259 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  58.101 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti58.101 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    52.865 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalne djelatnosti
    5.236 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  27.425 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu25.859 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    23.885 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    1.974 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone787 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije779 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  900 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda866 KM
  • 715300 - Akcize34 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  881.833 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO881.833 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 278.910 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  256.388 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse18.654 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse8.711 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama229.023 KM
   • 722400 - Naknade za reprodukciju šuma
    221.224 KM
   • 722400 - Naknada za vodu od registrovanih motornih vozila
    6.560 KM
   • 722400 - Naknade za zaštitu od požara
    897 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    336 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom sektoru
    6 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  50 KM
  • 723100 - Novčane kazne50 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  22.472 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi22.472 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 151.197 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  3.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje3.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  148.197 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave148.197 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva zdravlja po Zakonu o socijalnoj zaštiti
    62.482 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    60.900 KM
   • 781300 - Ostali tr. jed. lok. samouprave
    19.715 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Fond 3
    5.100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 928.587 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  58.958 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti58.958 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  21.754 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu21.754 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  334 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda325 KM
  • 715300 - Akcize9 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  847.541 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO847.541 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 220.717 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  211.291 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse17.248 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse8.465 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama185.578 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.426 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.426 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 126.385 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  126.385 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta126.385 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 585.881 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  585.881 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate474.574 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih111.307 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 353.754 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  353.754 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.931 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga68.491 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.474 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene4.528 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje40.141 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja65.356 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge31.861 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi132.972 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 323.962 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  44.349 KM
  • 414100 - Subvencije44.349 KM
 • 415000 - Grantovi
  114.976 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji114.976 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  164.637 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova164.637 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 71.044 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  71.044 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove71.044 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 76.899 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  76.899 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji76.899 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 578.408 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  578.408 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate479.935 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih98.473 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 344.194 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  344.194 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.344 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga65.243 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    18.860 KM
   • 412200 - Usluge odvoza smeća
    17.346 KM
   • 412200 - Drva za grijanje
    7.224 KM
   • 412200 - Mobilni telefon
    6.878 KM
   • 412200 - Fiksni telefon
    6.528 KM
   • 412200 - Poštanske usluge
    4.479 KM
   • 412200 - Ostale komunikacione usluge
    3.258 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga
    570 KM
   • 412200 - Održavanje čistoće
    100 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.949 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene6.753 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje47.304 KM
   • 412500 - Ostali rashodi za tekuće održavanje
    20.585 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
    15.399 KM
   • 412500 - Rashodi za zidarske poslove
    9.074 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
    2.246 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja50.838 KM
   • 412600 - Rashodi nafte
    48.427 KM
   • 412600 - Rashodi benzina
    1.327 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja u zemlji
    975 KM
   • 412600 - Ostali troškovi goriva
    108 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge58.566 KM
   • 412700 - Ostale usluge medija i informisanja
    29.826 KM
   • 412700 - Ostale stručne usluge
    18.819 KM
   • 412700 - Usluge platnog prometa
    5.555 KM
   • 412700 - Održavanje licenci
    1.990 KM
   • 412700 - Osiguranje vozila
    1.116 KM
   • 412700 - Štampa, grafička obrada, kopiranje i uvezivanje
    990 KM
   • 412700 - Osiguranje zaposlenih
    270 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi105.197 KM
   • 412900 - Bruto naknade van radnog odnosa
    84.464 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    9.845 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    4.895 KM
   • 412900 - Isplate po sudskim rješenjima
    4.187 KM
   • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
    1.711 KM
   • 412900 - Članarine
    95 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 309.833 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  37.434 KM
  • 414100 - Subvencije37.434 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
    21.845 KM
   • 414100 - JU Dom zdravlja Oštra Luka
    9.344 KM
   • 414100 - Ostale subvencije
    3.505 KM
   • 414100 - Veterinarska ambulanta
    2.740 KM
 • 415000 - Grantovi
  114.707 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji114.707 KM
   • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama
    32.500 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    18.836 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    16.836 KM
   • 415200 - Tekući grant za vatrogasno društvo Oštra Luka
    16.189 KM
   • 415200 - Tekući grant za izbornu komisiju
    15.557 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    13.400 KM
   • 415200 - Ostali grantovi u zemlji
    1.389 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  157.692 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova157.692 KM
   • 416100 - Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima)
    128.221 KM
   • 416100 - Tekuće doznake građanima - pomoć za prevoz učenika
    23.782 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglim i raseljenim licima
    2.573 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći PPB, RVI i civilnim žrtvama rata
    1.916 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
    800 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
    400 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 14.951 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  14.951 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata13.099 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.852 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 60.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  60.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove60.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 117.105 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  117.105 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji117.105 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 548.304 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  548.304 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate447.631 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih100.673 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 256.794 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  256.794 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.106 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga44.234 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    23.028 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
    21.206 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal9.888 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.729 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje64.598 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja17.624 KM
   • 412600 - Troškovi usluga prevoza i goriva
    16.732 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica
    892 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge34.256 KM
   • 412700 - Ostale usluge informisanja
    24.658 KM
   • 412700 - Usluge platnog prometa
    5.345 KM
   • 412700 - Ostale stručne usluge (prostorni plan)
    1.730 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
    1.346 KM
   • 412700 - Osiguranje i reosiguranje vozila
    1.178 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi82.359 KM
   • 412900 - Bruto naknade van radnog odnosa
    71.613 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    5.022 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    4.223 KM
   • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
    1.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 263.860 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  41.547 KM
  • 414100 - Subvencije41.547 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
    28.495 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima
    13.052 KM
 • 415000 - Grantovi
  77.245 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji77.245 KM
   • 415200 - Opštinska boračka organizacija
    22.500 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    15.500 KM
   • 415200 - Tekući grant za civilno društvo i vatrogasno društvo
    13.600 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    8.280 KM
   • 415200 - Tekući grant za izbornu komisiju
    5.732 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    5.350 KM
   • 415200 - Tekući grantovi DPO
    4.100 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za nevladine organizacije
    1.933 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za omladinsku organizaciju
    250 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  145.068 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova145.068 KM
   • 416100 - Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima)
    114.969 KM
   • 416100 - Tekuće doznake građanima - pomoć za prevoz učenika
    19.510 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
    5.900 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
    2.500 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći PPB, RVI i civilnim žrtvama rata
    2.188 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 9.241 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  9.241 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.733 KM
   • 511100 - Izdaci za priključak javne rasvjete - M Batkovci
    1.733 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme7.508 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku komunalne opreme (čvrsti otpad)
    4.453 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja
    1.615 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    1.200 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku radio opreme ( za SO-e)
    240 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 50.208 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  50.208 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove50.208 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 129.070 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  129.070 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji125.986 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita primljenih od banaka
    125.986 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova3.084 KM
   • 621900 - Izdaci za otplatu obaveza iz ranijih godina - otplate domaćeg zaduživanja
    3.084 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 488.636 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  488.636 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate402.296 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih86.340 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 227.442 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  227.442 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.356 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga42.923 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
    22.882 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    20.041 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal10.352 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.046 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje37.765 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja11.830 KM
   • 412600 - Troškovi usluga prevoza i goriva
    10.997 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica
    833 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge43.247 KM
   • 412700 - Ostale usluge informisanja
    25.572 KM
   • 412700 - Ostale stručne usluge - prostorni plan
    11.690 KM
   • 412700 - Usluge platnog prometa
    4.134 KM
   • 412700 - Osiguranje i reosiguranje vozila
    1.360 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
    491 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi78.923 KM
   • 412900 - Bruto naknade van radnog odnosa
    66.978 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    7.685 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    3.035 KM
   • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
    1.225 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 276.993 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  39.172 KM
  • 414100 - Subvencije39.172 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
    28.828 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima
    10.344 KM
 • 415000 - Grantovi
  84.177 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji84.177 KM
   • 415200 - Opštinska boračka organizacija
    22.000 KM
   • 415200 - Tekući grant za izbornu komisiju
    17.712 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    14.100 KM
   • 415200 - Tekući grant za civilno društvo i vatrogasno društvo
    13.410 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    7.300 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    3.400 KM
   • 415200 - Tekući grantovi DPO
    2.500 KM
   • 415200 - Tekući grant za nevladine organizacije
    1.955 KM
   • 415200 - Tekući grantovi MZ
    1.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  153.644 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova153.644 KM
   • 416100 - Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima)
    123.283 KM
   • 416100 - Tekuće doznake građanima - pomoć za prevoz učenika
    19.461 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
    5.000 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
    3.000 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći PPB, RVI i civilnim žrtvama rata
    2.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 26.868 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  25.814 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme25.814 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku motornog vozila
    24.000 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    1.350 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku komunalne opreme (čvrsti otpad)
    364 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja
    100 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.054 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.054 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 43.196 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  43.196 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove43.196 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 116.291 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  116.291 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji116.291 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita primljenih od banaka
    116.291 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 463.113 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  463.113 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate376.690 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih86.423 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 238.441 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  238.441 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.820 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga39.661 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    20.197 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
    19.464 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.671 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene640 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje42.966 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.368 KM
   • 412600 - Troškovi usluga prevoza i goriva
    9.345 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica
    1.023 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge36.951 KM
   • 412700 - Ostale stručne usluge - prostorni plan
    15.904 KM
   • 412700 - Ostale usluge informisanja
    7.366 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
    7.137 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
    3.764 KM
   • 412700 - Održavanje licenci
    1.457 KM
   • 412700 - Osiguranje zaposlenih
    1.319 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi101.364 KM
   • 412900 - Bruto naknade van radnog odnosa
    65.995 KM
   • 412900 - Rashodi za organizovanje manifestacija, prijema i sl.
    18.510 KM
   • 412900 - Rashodi za ostale poreze na teret poslodavca-Fond solidarnosti
    5.241 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade OIK
    3.672 KM
   • 412900 - Isplate po sudskim rješenjima
    3.056 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    1.890 KM
   • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
    1.210 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    980 KM
   • 412900 - Rashodi za takse i naknade registracije vozila
    621 KM
   • 412900 - Rashodi za poklone
    193 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 303.935 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  41.785 KM
  • 414100 - Subvencije41.785 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede
    30.940 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblastima zdravstva
    8.001 KM
   • 414100 - Subvencije za obrazovanje - takmičenje učenika
    2.844 KM
 • 415000 - Grantovi
  76.730 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji76.730 KM
   • 415200 - Tekući grant za civilno društvo i vatrogasno društvo
    19.500 KM
   • 415200 - Opštinska boračka organizacija
    18.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    14.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    14.000 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    5.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi MZ
    2.450 KM
   • 415200 - Tekući grantovi DPO
    1.980 KM
   • 415200 - Tekući grant za nevladine organizacije
    1.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  185.420 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova185.420 KM
   • 416100 - Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima)
    154.055 KM
   • 416100 - Tekuće doznake građanima - pomoć za prevoz učenika
    20.092 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
    5.100 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći PPB, RVI i civilnim žrtvama rata
    3.173 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
    3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 46.369 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  20.853 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata17.559 KM
   • 511100 - Dogradnja rekonstrukcija mosta preko rijeke Slatine u MZ B.Japra
    16.871 KM
   • 511100 - Izdaci za nabavku dijelova i materijala za popravku javne rasvjete
    688 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.294 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    3.294 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  25.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta25.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  516 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.516 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 35.671 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  35.671 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove35.671 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 138.401 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  138.401 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji138.401 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita primljenih od banaka
    138.401 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 469.305 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  469.305 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate387.402 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih81.903 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 270.329 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  270.329 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.680 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga45.411 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    25.018 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
    20.393 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.527 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene510 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje41.330 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja13.485 KM
   • 412600 - Rashodi nafte
    11.986 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica
    1.496 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge46.670 KM
   • 412700 - Ostale stručne usluge - prostorni plan
    19.177 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
    15.946 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge odr. rac. programa
    3.218 KM
   • 412700 - Rash.za objavlj. tendera, oglasa i sl.
    2.940 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
    1.742 KM
   • 412700 - Održavanje licenci
    1.471 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
    1.267 KM
   • 412700 - Ostale usluge informisanja
    910 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi112.716 KM
   • 412900 - Bruto naknade van radnog odnosa
    51.000 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade OIK
    26.007 KM
   • 412900 - Rashodi za organizovanje manifestacija, prijema i sl. (Šušnjar, Korida, Slava opštine,..)
    21.547 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privr. i povr. poslove
    4.223 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    4.209 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    2.254 KM
   • 412900 - Stručno usavršavanje zaposlenih
    2.150 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu povr. i preknjiž.
    722 KM
   • 412900 - Rashodi za takse i naknade registracije vozila
    591 KM
   • 412900 - Rashodi za ostale poreze na teret poslodavca
    15 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 329.036 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  45.235 KM
  • 414100 - Subvencije45.235 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede
    30.163 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblastima zdravstva , osnovno obrazovanje
    15.072 KM
 • 415000 - Grantovi
  76.671 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji76.671 KM
   • 415200 - Opštinska boračka organizacija
    21.000 KM
   • 415200 - Tekući grant za civilno društvo i vatrogasno društvo
    19.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    14.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    10.100 KM
   • 415200 - Tekući grant za nevladine organizacije
    5.000 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    4.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi DPO
    1.870 KM
   • 415200 - Tekući grantovi MZ
    1.701 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  207.130 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova207.130 KM
   • 416100 - Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima)
    179.402 KM
   • 416100 - Tekuće doznake građanima - pomoć za prevoz učenika
    16.278 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
    5.000 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći PPB, RVI i civilnim žrtvama rata
    3.450 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
    3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 86.652 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  85.301 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata5.774 KM
   • 511100 - Izdaci za nabavku dijelova i materijala za popravku javne rasvjete
    5.774 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme79.527 KM
   • 511300 - Izd. za nab. nam. i uređ. (podr. projektu)
    71.106 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku videonadzora
    3.400 KM
   • 511300 - Izdaci za projek. iz obl. Poljop.
    3.100 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku rashladnih uređaja
    1.200 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    490 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku ostalog kanc. materijala
    131 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijske meterijala
    100 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.351 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.351 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 27.296 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  27.296 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove27.296 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 145.844 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  145.844 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji145.844 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita primljenih od banaka
    145.844 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 496.742 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  496.742 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate410.386 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih86.356 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 241.563 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  241.563 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.744 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga47.528 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
    25.625 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu komunalnih i komunikacionih usluga
    19.165 KM
   • 412200 - Drva za grijanje
    2.738 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.170 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene898 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje50.253 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje puteva i mostova
    32.148 KM
   • 412500 - Ostali rashodi za tekuće održavanje opreme
    13.041 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
    5.064 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.398 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge47.318 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
    31.146 KM
   • 412700 - Kompjuterske usluge
    4.748 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge
    4.501 KM
   • 412700 - Ostale usluge informisanja
    2.956 KM
   • 412700 - Usluge platnog prometa
    2.106 KM
   • 412700 - Osiguranje i reosiguranje vozila
    1.133 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge - za pravne i administrativne usluge
    611 KM
   • 412700 - Za osiguranje zaposlenih
    117 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi71.254 KM
   • 412900 - Rashodi za organizovanje manifestacija, prijema i sl. (Šušnjar, Korida, Slava opštine,..)
    25.199 KM
   • 412900 - Bruto naknade odbornicima
    22.520 KM
   • 412900 - Bruto naknade članovima komisija
    12.748 KM
   • 412900 - Reprezentacija
    3.264 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    3.047 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privr. i povr. poslove
    2.520 KM
   • 412900 - Kotizacija seminara
    1.222 KM
   • 412900 - Rashodi za ostale poreze , doprinosi na teret poslodavca
    734 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 336.997 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  47.517 KM
  • 414100 - Subvencije47.517 KM
   • 414100 - Subvencije u oblasti poljoprivrede
    33.629 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblastima zdravstva ,
    12.101 KM
   • 414100 - Subvencije za obrazovanje
    1.787 KM
 • 415000 - Grantovi
  88.633 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji88.633 KM
   • 415200 - Opštinska boračka organizacija
    22.000 KM
   • 415200 - Tekući grant za vatrogasno društvo i civilnu zaštitu
    20.600 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    15.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi za sport
    14.300 KM
   • 415200 - Tekući grant za nevladine organizacije
    6.703 KM
   • 415200 - Tekući grantovi MZ
    4.050 KM
   • 415200 - Grantovi za vjerske zajednice
    4.000 KM
   • 415200 - Društveno političke organizacije
    1.980 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  200.847 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova200.847 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 41.374 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  41.374 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata36.021 KM
   • 511100 - Dogradnja rekonstrukcija mosta preko rijeke Slatine u MZ B.Japra
    27.000 KM
   • 511100 - Izdaci za održavanje i proširenje javne rasvjete
    9.021 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme5.353 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku videonadzora - za potrebe policijske stanice
    2.452 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja
    1.698 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    1.203 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 19.335 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  19.335 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove19.335 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 137.378 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  137.378 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji137.378 KM

OSTALI RASHODI 2017. 38 KMXZatvori:

 • 631000 - Ostali izdaci
  38 KM
  • 631900 - Ostali izdaci38 KM