Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

400.386 KM

PORESKI PRIHODI

170.055 KM  (42,47%)

NEPORESKI PRIHODI

16.101 KM  ( 4,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

214.230 KM  (53,51%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

420.391 KM

LIČNA PRIMANJA

248.179 KM  (59,04%)

MATERIJAL I USLUGE

109.696 KM  (26,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.500 KM  ( 1,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

352.253 KM

PORESKI PRIHODI

184.818 KM  (52,47%)

NEPORESKI PRIHODI

11.055 KM  ( 3,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

156.380 KM  (44,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

368.058 KM

LIČNA PRIMANJA

219.671 KM  (59,68%)

MATERIJAL I USLUGE

95.642 KM  (25,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.092 KM  ( 2,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

237.219 KM

PORESKI PRIHODI

183.796 KM  (77,48%)

NEPORESKI PRIHODI

8.821 KM  ( 3,72%)

TRANSFERI I DONACIJE

44.602 KM  (18,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

266.323 KM

LIČNA PRIMANJA

182.794 KM  (68,64%)

MATERIJAL I USLUGE

73.003 KM  (27,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.001 KM  ( 1,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

233.206 KM

PORESKI PRIHODI

183.336 KM  (78,62%)

NEPORESKI PRIHODI

14.586 KM  ( 6,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

32.784 KM  (14,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.500 KM  ( 1,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

273.610 KM

LIČNA PRIMANJA

185.172 KM  (67,68%)

MATERIJAL I USLUGE

75.147 KM  (27,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.336 KM  ( 1,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

269.101 KM

PORESKI PRIHODI

192.800 KM  (71,65%)

NEPORESKI PRIHODI

29.471 KM  (10,95%)

TRANSFERI I DONACIJE

46.830 KM  (17,40%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

238.540 KM

LIČNA PRIMANJA

161.941 KM  (67,89%)

MATERIJAL I USLUGE

74.052 KM  (31,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.884 KM  ( 0,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

385 KM  ( 0,16%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

309.188 KM

PORESKI PRIHODI

212.526 KM  (68,74%)

NEPORESKI PRIHODI

29.162 KM  ( 9,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

67.500 KM  (21,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

262.906 KM

LIČNA PRIMANJA

172.099 KM  (65,46%)

MATERIJAL I USLUGE

83.788 KM  (31,87%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.944 KM  ( 1,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

326.328 KM

PORESKI PRIHODI

204.847 KM  (62,77%)

NEPORESKI PRIHODI

58.781 KM  (18,01%)

TRANSFERI I DONACIJE

62.700 KM  (19,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

263.969 KM

LIČNA PRIMANJA

157.190 KM  (59,55%)

MATERIJAL I USLUGE

87.671 KM  (33,21%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.262 KM  ( 3,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 170.055 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  4.932 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti4.932 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  45 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu45 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  165.068 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO165.068 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 16.101 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  22 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente22 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.298 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse146 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse50 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama11.102 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.781 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.781 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 214.230 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  30.386 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje30.386 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  183.844 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave183.844 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 184.818 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  3.821 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti3.821 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  499 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu499 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  180.495 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO180.495 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 11.055 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  6 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente6 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.971 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse80 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse158 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama10.733 KM
   • 722400 - Naknada za šumu
    10.567 KM
   • 722400 - Naknade za vode
    124 KM
   • 722400 - Sredstva za zaštitu od požara
    42 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  78 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi78 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 156.380 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  41.670 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje41.670 KM
   • 731200 - Kapitalni grant od pravnih lica
    31.670 KM
   • 731200 - Tekući grantovi od pravnih lica
    10.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  114.710 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave114.710 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    64.710 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    50.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 183.796 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  3.605 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti3.605 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  774 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu774 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  179.413 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO179.413 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 8.821 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.776 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse50 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse200 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama8.526 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  45 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi45 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 44.602 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  13.252 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje13.252 KM
   • 731200 - Fond 3
    10.000 KM
   • 731200 - Fond 1
    3.252 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  31.350 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave31.350 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 183.336 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  3.687 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti3.687 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  713 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu713 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  178.934 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO178.934 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 14.586 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  14.586 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse14 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.150 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama13.422 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 32.784 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  535 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje535 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  32.249 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave32.249 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 2.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  2.500 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu2.500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 192.800 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  3.681 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti3.681 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1.680 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu1.680 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.680 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda40 KM
  • 715300 - Akcize2.640 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  184.596 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO184.596 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  163 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi163 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 29.471 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.471 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse171 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama29.300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 46.830 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  46.830 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave46.830 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 212.526 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  4.096 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti4.096 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1.187 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu1.187 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  207.241 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO207.241 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 29.162 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.162 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse115 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse150 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama28.897 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 67.500 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje4.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  63.500 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave63.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 204.847 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  4.647 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti4.647 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1.008 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu1.008 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  199.182 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO199.182 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  10 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi10 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 58.781 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  58.781 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse38 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse225 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama58.518 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 62.700 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  1.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje1.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  61.700 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta61.700 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 248.179 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  248.179 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate197.116 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih51.063 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 109.696 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  109.696 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga5.592 KM
   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
    3.797 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    1.795 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.784 KM
   • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
    1.978 KM
   • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu i časopise
    806 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje9.455 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.695 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
    17.911 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    1.784 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge24.645 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine308 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi47.218 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
    31.841 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    6.698 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade komisija i rad. grupa
    3.923 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
    1.689 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    1.476 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
    832 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    439 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    320 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 6.500 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  2.705 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji2.705 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  3.795 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova3.795 KM
   • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite
    2.729 KM
   • 416100 - Tekuće doznake pojedincima
    1.066 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 56.016 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  56.016 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu56.016 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 219.671 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  219.671 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate177.136 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih42.535 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 95.642 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  95.642 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga5.483 KM
   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
    3.773 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    1.710 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal1.956 KM
   • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
    1.129 KM
   • 412300 - rashodi za stručnu literaturu i časopise
    827 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje7.083 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
    4.196 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje i popravku zgrada
    2.887 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja15.520 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
    12.696 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    2.824 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge1.932 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine7.785 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi55.883 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
    32.504 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade kom. i rad. grupa OIK-a
    9.619 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    5.849 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    4.188 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
    1.544 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    1.119 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
    540 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    520 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 9.092 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  2.770 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji2.770 KM
   • 415200 - Ostali grantovi neprofitnim subjektima
    1.770 KM
   • 415200 - Sufinanciranje zajedn. opšt. Istočne Hercegovine
    1.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  6.322 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova6.322 KM
   • 416100 - Tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite
    3.852 KM
   • 416100 - Tekuće doznake pojedincima
    2.470 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 43.653 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  43.653 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata31.670 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju puteva
    31.670 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme2.260 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu9.723 KM
   • 511700 - Izdaci po osnovu ulaganja u tuđa sredstva
    9.723 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 182.794 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  182.794 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate152.335 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih30.459 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 73.003 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  73.003 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga6.646 KM
   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
    2.427 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    1.447 KM
   • 412200 - Ostali rashodi
    1.424 KM
   • 412200 - Fiksni telefon
    1.348 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.010 KM
   • 412300 - Ostali režijski materijal
    1.167 KM
   • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu i časopise
    646 KM
   • 412300 - Ostali rashodi
    197 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje2.592 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.091 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
    8.492 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    1.599 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge1.186 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine208 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi50.270 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
    36.153 KM
   • 412900 - Rashodi za volontere
    3.415 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
    3.253 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
    2.382 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    1.990 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
    1.965 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    1.112 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 5.001 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  150 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji150 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  4.851 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova4.851 KM
   • 416100 - Ostale doznake
    1.982 KM
   • 416100 - Za štićenike
    1.718 KM
   • 416100 - Tuđa njega i stalna novčana pomoć
    1.151 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 5.525 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  5.177 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata3.252 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.925 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  348 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost348 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 185.172 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  185.172 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate150.748 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih34.424 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 75.147 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  75.147 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga6.312 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.013 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.478 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja6.828 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.151 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine247 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi56.118 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 5.336 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  2.800 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji2.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  2.536 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova2.536 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 7.955 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  7.955 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu7.955 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 161.941 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  161.941 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate139.846 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih22.095 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 74.052 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  74.052 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga6.057 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal1.495 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje889 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.284 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.687 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine208 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi52.432 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.884 KMXZatvori:

 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.884 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.884 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 278 KMXZatvori:

 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  278 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.278 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 385 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  385 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata385 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 172.099 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  172.099 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate140.479 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih31.620 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 83.788 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  83.788 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga5.865 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal1.419 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje3.308 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja11.251 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.324 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine567 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi59.054 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.944 KMXZatvori:

 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  3.944 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova3.944 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 3.075 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.738 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.738 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  337 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.337 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 157.190 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  157.190 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate123.638 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih33.552 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 87.671 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  87.671 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga6.503 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal1.929 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje1.668 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.667 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1.587 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi67.417 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 9.262 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  5.050 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji5.050 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  4.212 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova4.212 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 9.846 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  9.518 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata5.233 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.185 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu3.100 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  328 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.328 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: