Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.317.279 KM

PORESKI PRIHODI

360.458 KM  (27,36%)

NEPORESKI PRIHODI

591.903 KM  (44,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

364.918 KM  (27,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.878.436 KM

LIČNA PRIMANJA

310.630 KM  (16,54%)

MATERIJAL I USLUGE

242.160 KM  (12,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

642.888 KM  (34,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

2.239 KM  ( 0,12%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.321.222 KM

PORESKI PRIHODI

479.271 KM  (36,27%)

NEPORESKI PRIHODI

476.691 KM  (36,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

365.260 KM  (27,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.429.732 KM

LIČNA PRIMANJA

320.417 KM  (22,41%)

MATERIJAL I USLUGE

194.258 KM  (13,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

416.009 KM  (29,10%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

5.194 KM  ( 0,36%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.312.173 KM

PORESKI PRIHODI

354.686 KM  ( 8,23%)

NEPORESKI PRIHODI

2.464.577 KM  (57,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.492.910 KM  (34,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.908.975 KM

LIČNA PRIMANJA

331.625 KM  ( 6,76%)

MATERIJAL I USLUGE

2.797.355 KM  (56,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

650.007 KM  (13,24%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.116.764 KM  (22,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

13.224 KM  ( 0,27%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.405.815 KM

PORESKI PRIHODI

337.467 KM  (24,01%)

NEPORESKI PRIHODI

662.059 KM  (47,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

406.289 KM  (28,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.675.905 KM

LIČNA PRIMANJA

330.565 KM  (19,72%)

MATERIJAL I USLUGE

244.231 KM  (14,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

445.191 KM  (26,56%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

75.724 KM  ( 4,52%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.106.468 KM

PORESKI PRIHODI

378.880 KM  (17,99%)

NEPORESKI PRIHODI

1.000.268 KM  (47,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

712.937 KM  (33,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

14.383 KM  ( 0,68%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.772.264 KM

LIČNA PRIMANJA

380.684 KM  (21,48%)

MATERIJAL I USLUGE

466.353 KM  (26,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

558.947 KM  (31,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

162.251 KM  ( 9,16%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.677.062 KM

PORESKI PRIHODI

458.172 KM  (17,11%)

NEPORESKI PRIHODI

693.676 KM  (25,91%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.374.046 KM  (51,33%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

151.168 KM  ( 5,65%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.894.719 KM

LIČNA PRIMANJA

409.870 KM  (21,63%)

MATERIJAL I USLUGE

284.958 KM  (15,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

539.946 KM  (28,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

31.880 KM  ( 1,68%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.374.303 KM

PORESKI PRIHODI

499.807 KM  (21,05%)

NEPORESKI PRIHODI

1.003.123 KM  (42,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

726.010 KM  (30,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

145.363 KM  ( 6,12%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.455.212 KM

LIČNA PRIMANJA

492.663 KM  (14,26%)

MATERIJAL I USLUGE

258.518 KM  ( 7,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.846.559 KM  (53,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

163.049 KM  ( 4,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 360.458 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  128.927 KM
  • 714100 - Porez na imovinu128.927 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  18.962 KM
  • 716100 - Porez na dohodak18.962 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  212.569 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza212.569 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 591.903 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  337.282 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija160.922 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine150.826 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu25.534 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  254.621 KM
  • 722100 - Administrativne takse1.174 KM
  • 722300 - Komunalne takse48.857 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.506 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.276 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)18.309 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi183.499 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 364.918 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  93.473 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva93.473 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  271.445 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti271.445 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 479.271 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  256.432 KM
  • 714100 - Porez na imovinu256.432 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  42 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga42 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  17.972 KM
  • 716100 - Porez na dohodak17.972 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  204.809 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza204.809 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  12 KM
  • 719100 - Ostali porezi12 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 476.691 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  116.667 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija40.263 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine48.062 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu25.033 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije3.309 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  360.024 KM
  • 722100 - Administrativne takse1.380 KM
  • 722300 - Komunalne takse190.078 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade815 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.633 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)23.118 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi143.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 365.260 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  180.522 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva180.522 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  184.738 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti184.738 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 354.686 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  144.417 KM
  • 714100 - Porez na imovinu144.417 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  18.133 KM
  • 716100 - Porez na dohodak18.133 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  192.136 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza192.136 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.464.577 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.151.980 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.045.099 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine81.198 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu25.683 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  312.597 KM
  • 722100 - Administrativne takse1.314 KM
  • 722300 - Komunalne takse105.939 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.893 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.489 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)32.220 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi169.742 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.492.910 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  1.183.649 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva1.183.649 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  309.261 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti309.261 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 337.467 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  118.993 KM
  • 714100 - Porez na imovinu118.993 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  20.822 KM
  • 716100 - Porez na dohodak20.822 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  197.652 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza197.652 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 662.059 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  499.052 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija363.775 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine117.956 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu17.321 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  163.007 KM
  • 722100 - Administrativne takse1.745 KM
  • 722300 - Komunalne takse140.374 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.409 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.420 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.059 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 406.289 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  82.860 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti82.860 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  323.429 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti323.429 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 378.880 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  55 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca55 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  142.582 KM
  • 714100 - Porez na imovinu142.582 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  20.297 KM
  • 716100 - Porez na dohodak20.297 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  215.946 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza215.946 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.000.268 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  892.278 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija788.331 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine103.861 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu86 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  107.990 KM
  • 722100 - Administrativne takse2.339 KM
  • 722300 - Komunalne takse79.362 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.432 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.671 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.575 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.611 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 712.937 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  54.467 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti54.467 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  658.470 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva485.410 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti173.060 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 14.383 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  14.383 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja14.383 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 458.172 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  25 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca25 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  77 KM
  • 713100 - Porezi na plaće77 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  76.675 KM
  • 714100 - Porez na imovinu76.675 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  22.912 KM
  • 716100 - Porez na dohodak22.912 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  358.483 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza358.483 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 693.676 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  519.631 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija296.472 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine219.868 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu27 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika3.264 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  174.045 KM
  • 722100 - Administrativne takse2.762 KM
  • 722300 - Komunalne takse107.299 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.393 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.281 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)22.417 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi34.893 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.374.046 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  1.158.813 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva1.158.813 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva - Vlada Republike Hrvatske u cilju pokrića djela štete nastale za vrijeme poplava u 2010. i 2011. godini
    1.156.218 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  70.233 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti70.233 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  145.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova145.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 151.168 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  151.168 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja151.168 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 499.807 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  82 KM
  • 713100 - Porezi na plaće82 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  107.226 KM
  • 714100 - Porez na imovinu107.226 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  30.430 KM
  • 716100 - Porez na dohodak30.430 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  362.065 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza362.065 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.003.123 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  679.360 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija634.356 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine44.988 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu16 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  323.763 KM
  • 722100 - Administrativne takse3.099 KM
  • 722300 - Komunalne takse260.198 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.775 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.667 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)51.973 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi51 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 726.010 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  222.601 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti222.601 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  78.180 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada78.180 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  425.229 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova320.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora105.229 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 145.363 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  145.363 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja145.363 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 310.630 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  286.015 KM
  • 611100 - Bruto plaće234.385 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 51.630 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.615 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.615 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 242.160 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  242.160 KM
  • 613100 - Putni troškovi26.778 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju9.573 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.064 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.084 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.131 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.232 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.221 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge139.077 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 642.888 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  642.888 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade85.863 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima102.296 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama112.237 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima113.221 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo229.271 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 680.519 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  680.519 KM
  • 821200 - Nabavka građevina59.907 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava145.583 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje475.029 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 2.239 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  2.239 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja2.239 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 320.417 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  295.892 KM
  • 611100 - Bruto plaće233.605 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 62.287 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.525 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.525 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 194.258 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  194.258 KM
  • 613100 - Putni troškovi24.780 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.487 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge12.579 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.761 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.265 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.208 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.438 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge106.740 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 416.009 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  416.009 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade86.169 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima108.787 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama119.068 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima101.985 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 493.854 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  493.854 KM
  • 821200 - Nabavka građevina148.591 KM
  • 821300 - Nabavka opreme867 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje344.396 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 5.194 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  5.194 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja5.194 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 331.625 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  305.833 KM
  • 611100 - Bruto plaće244.984 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 60.849 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  25.792 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca25.792 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 2.797.355 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.797.355 KM
  • 613100 - Putni troškovi35.186 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.979 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.028 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.473 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.145 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.556 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.148 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.687.839 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 650.007 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  650.007 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade122.925 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima131.044 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama155.307 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima230.732 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.116.764 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.116.764 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.405 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava51.558 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.054.801 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 13.224 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  13.224 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja13.224 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 330.565 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  303.526 KM
  • 611100 - Bruto plaće257.326 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 46.200 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.039 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.039 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 244.231 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  244.231 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.510 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.017 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.019 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.881 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.974 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.240 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge181.590 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 445.191 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  445.191 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade58.416 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima132.722 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama111.301 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima131.552 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo11.200 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 580.194 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  580.194 KM
  • 821200 - Nabavka građevina193.831 KM
  • 821300 - Nabavka opreme21.678 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava76.488 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje288.197 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 75.724 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  75.724 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga75.724 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 380.684 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  348.827 KM
  • 611100 - Bruto plaće297.861 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 50.966 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  31.857 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca31.857 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 466.353 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  466.353 KM
  • 613100 - Putni troškovi26.709 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.762 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.009 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.673 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.765 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.186 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge404.249 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 558.947 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  558.947 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade71.842 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima150.772 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama154.593 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima170.157 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo11.583 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 204.029 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  204.029 KM
  • 821200 - Nabavka građevina12.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.400 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava112.183 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava20.368 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje49.078 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 162.251 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  162.251 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga162.251 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 409.870 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  375.583 KM
  • 611100 - Bruto plaće326.368 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 49.215 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  34.287 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca34.287 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 284.958 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  284.958 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.022 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.979 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.450 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.613 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.114 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.655 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.608 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge200.517 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    57.492 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - naknade općinaskom vijeću - neto
    42.700 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - reprezentacija
    37.629 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - ugovori o djelu (neto)
    27.080 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - izdaci za poreze i doprinose
    20.982 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - izdaci za komisije
    14.634 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 539.946 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  539.946 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade99.648 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - mjesnim zajednicama
    68.744 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - MZ Ivanica
    25.684 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Općinskom izbornom povjerenstvu
    5.220 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima132.515 KM
   • 614200 - Isplata naknada socijalne skrbi
    75.054 KM
   • 614200 - Pomoć povratnicima
    41.062 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    16.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama149.213 KM
   • 614300 - Trnasferi osnovnoj školi (naterijalni troškovi, naknada djeci koji pohađaju - 300 KM za svako djete mjesečno)
    88.685 KM
   • 614300 - Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
    17.954 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    13.567 KM
   • 614300 - Vjerskim zajednicama
    7.944 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Lisac
    5.000 KM
   • 614300 - Udruga pčelara
    3.335 KM
   • 614300 - Kulturnim manifestacijama
    2.789 KM
   • 614300 - Političkim strankama
    2.400 KM
   • 614300 - Udruga Orah
    2.200 KM
   • 614300 - Udruga Gruda
    2.079 KM
   • 614300 - Savez općina
    1.260 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    1.000 KM
   • 614300 - Odbor za obilježavanje obljetnice u Srebrenici
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima147.975 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima JP Popovo (Općinsko komunalno preduzeće)
    89.989 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima JP Vjetrenica
    57.986 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.595 KM
   • 614800 - Radio televiziji Herceg Bosne
    10.489 KM
   • 614800 - Povrat pogrešnih uplata
    106 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 628.065 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  628.065 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada16.848 KM
  • 821200 - Nabavka građevina354.746 KM
   • 821200 - Stambeni objekat za potrebe djece bez roditeljske skrbi
    210.626 KM
   • 821200 - Objekt doma za stare
    93.588 KM
   • 821200 - Građevinsko zanatski radovi na fasadi škole
    50.532 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.534 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava30.069 KM
   • 821400 - Nabavka ostalih sredstava - Projekt Cjevovod Ivanica
    15.853 KM
   • 821400 - Nabavka ostalih sredstava - Projekt Vodosprema Ivanica
    14.216 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava118.741 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Projekat Agrobiznis
    118.741 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje98.127 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - crpna stanica Turkovići
    85.910 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - prilazna cesta u Zavali
    6.658 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - istražni radovi u Zavali
    5.560 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 31.880 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  31.880 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga31.880 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 492.663 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  450.733 KM
  • 611100 - Bruto plaće393.870 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 56.863 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  41.930 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca41.930 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 258.518 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  258.518 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.259 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.741 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge15.177 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.548 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.695 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.354 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.795 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge178.947 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.846.559 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.846.559 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade94.398 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.290.858 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama160.522 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima278.654 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo22.126 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 694.423 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  694.423 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada7.956 KM
  • 821200 - Nabavka građevina49.975 KM
  • 821300 - Nabavka opreme50.119 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava185.274 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje401.098 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 163.049 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  163.049 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga163.049 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: