Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.846.111 KM

PORESKI PRIHODI

168.390 KM  ( 5,92%)

NEPORESKI PRIHODI

298.791 KM  (10,50%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.341.583 KM  (82,27%)

PRIMICI OD IMOVINE

37.310 KM  ( 1,31%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

37 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.401.804 KM

LIČNA PRIMANJA

883.854 KM  (25,98%)

MATERIJAL I USLUGE

326.637 KM  ( 9,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.752.816 KM  (51,53%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

28.391 KM  ( 0,83%)

PRIHODI:

3.020.827 KM

PORESKI PRIHODI

221.043 KM  ( 7,32%)

NEPORESKI PRIHODI

426.533 KM  (14,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.316.636 KM  (76,69%)

PRIMICI OD IMOVINE

56.605 KM  ( 1,87%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.204.183 KM

LIČNA PRIMANJA

944.619 KM  (29,48%)

MATERIJAL I USLUGE

317.561 KM  ( 9,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.547.713 KM  (48,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

31.254 KM  ( 0,98%)

PRIHODI:

3.208.754 KM

PORESKI PRIHODI

265.690 KM  ( 8,28%)

NEPORESKI PRIHODI

727.689 KM  (22,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.215.371 KM  (69,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.715.454 KM

LIČNA PRIMANJA

985.540 KM  (36,29%)

MATERIJAL I USLUGE

348.275 KM  (12,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.313.109 KM  (48,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

30.941 KM  ( 1,14%)

PRIHODI:

5.200.279 KM

PORESKI PRIHODI

933.379 KM  (17,95%)

NEPORESKI PRIHODI

2.000.259 KM  (38,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.254.953 KM  (43,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.687 KM  ( 0,22%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.327.876 KM

LIČNA PRIMANJA

1.003.233 KM  (23,18%)

MATERIJAL I USLUGE

346.916 KM  ( 8,02%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.525.360 KM  (35,24%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.411.420 KM  (32,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

40.948 KM  ( 0,95%)

PRIHODI:

4.487.547 KM

PORESKI PRIHODI

1.524.003 KM  (33,96%)

NEPORESKI PRIHODI

2.228.476 KM  (49,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

704.925 KM  (15,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

30.143 KM  ( 0,67%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.319.989 KM

LIČNA PRIMANJA

1.104.393 KM  (25,56%)

MATERIJAL I USLUGE

302.521 KM  ( 7,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.599.474 KM  (37,02%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.313.602 KM  (30,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.425.228 KM

PORESKI PRIHODI

1.566.323 KM  (21,09%)

NEPORESKI PRIHODI

3.901.353 KM  (52,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.444.655 KM  (19,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

512.499 KM  ( 6,90%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

399 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

6.317.745 KM

LIČNA PRIMANJA

1.151.364 KM  (18,22%)

MATERIJAL I USLUGE

415.020 KM  ( 6,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.877.796 KM  (29,72%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.873.565 KM  (45,48%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.740.681 KM

PORESKI PRIHODI

1.304.876 KM  ( 9,50%)

NEPORESKI PRIHODI

6.507.123 KM  (47,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.651.887 KM  (26,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.276.792 KM  (16,57%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.713.172 KM

LIČNA PRIMANJA

1.244.639 KM  (12,81%)

MATERIJAL I USLUGE

461.636 KM  ( 4,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.860.653 KM  (19,16%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

6.108.394 KM  (62,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

37.850 KM  ( 0,39%)

PORESKI PRIHODI 2011. 168.390 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  155.626 KM
  • 714100 - Porez na imovinu155.626 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    74.933 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    73.371 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    6.160 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    1.161 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  3.592 KM
  • 716100 - Porez na dohodak3.592 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    2.882 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    602 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    91 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    10 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    8 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  8.754 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza8.754 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    8.754 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  418 KM
  • 719100 - Ostali porezi418 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću
    418 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 298.791 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  6.350 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.973 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    1.973 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.377 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    1.377 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  292.441 KM
  • 722300 - Komunalne takse22.851 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne pristojbe
    22.851 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade229.317 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    130.960 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    42.384 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    35.000 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    20.973 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse27.534 KM
   • 722500 - Prihod od naknade za korištenje šuma
    10.000 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    7.747 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.467 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    3.427 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    1.744 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    1.149 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.740 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima- ostali prihodi
    12.740 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 2.341.583 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.341.583 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.341.583 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za redovnu djelatnost
    1.296.500 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    463.893 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    297.732 KM
   • 732100 - Grantovi Kantona - Namjenski
    221.547 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    25.560 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    14.740 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    13.811 KM
   • 732100 - Grant - Pripravnici
    7.200 KM
   • 732100 - Grant - ostalo
    600 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 37.310 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  37.310 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava37.310 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 37 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  37 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza37 KM
   • 777700 - Prihodi od carina i ostale uvozne potrojbe i poseban porez na uvezene proizvode
    37 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 221.043 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  208.225 KM
  • 714100 - Porez na imovinu208.225 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    110.907 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    54.648 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    23.079 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    18.772 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    819 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  3.955 KM
  • 716100 - Porez na dohodak3.955 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    3.116 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    577 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    235 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    22 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine
    3 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    2 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  8.382 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza8.382 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    8.382 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  480 KM
  • 719100 - Ostali porezi480 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću
    480 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 426.533 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  36.253 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.600 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine32.092 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    32.092 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu562 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    562 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  390.279 KM
  • 722300 - Komunalne takse18.448 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne pristojbe
    18.448 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade313.417 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    252.258 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    31.871 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    22.260 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    7.009 KM
   • 722400 - Kantonalne naknade
    20 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse17.898 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    8.468 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.547 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    3.453 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    1.727 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    702 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)40.516 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanjausluga drugim nivoima vlasti
    20.738 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    13.014 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    6.764 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 2.316.636 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.316.636 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.316.636 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za redovnu djelatnost
    1.413.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    737.466 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    55.043 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    39.700 KM
   • 732100 - Grant - ostalo
    26.974 KM
   • 732100 - Grant - Pripravnici
    16.800 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    15.140 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    12.513 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 56.605 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  56.605 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava56.605 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 12 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  12 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza12 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 265.690 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  252.690 KM
  • 714100 - Porez na imovinu252.690 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    156.007 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    59.641 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    17.167 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    10.478 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    7.189 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    2.208 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  4.844 KM
  • 716100 - Porez na dohodak4.844 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    4.010 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica - sam. dj. - član 12. stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    621 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    132 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    59 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću
    12 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    10 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  7.767 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza7.767 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    7.767 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  389 KM
  • 719100 - Ostali porezi389 KM
   • 719100 - Prihod od poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    383 KM
   • 719100 - Prihod od poreza za zaštitu od prirodnih nesreća po ugovoru i pri. poslovima
    6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 727.689 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  99.235 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.900 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.900 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine94.625 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    94.625 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu710 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    710 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  628.454 KM
  • 722300 - Komunalne takse13.913 KM
   • 722300 - Općinske takse na istaknutu firmu
    12.238 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne pristojbe
    1.675 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade524.191 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    462.807 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    37.228 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    24.156 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse46.619 KM
   • 722500 - Prihod od naknade za korištenje šuma
    28.241 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    8.499 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    3.521 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.106 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    2.229 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    1.024 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)34.198 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanjausluga drugim nivoima vlasti
    16.815 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    14.533 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    2.850 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi9.533 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 2.215.371 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.215.371 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.215.371 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za redovnu djelatnost
    1.243.300 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    776.785 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    131.921 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    33.465 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    19.500 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    8.000 KM
   • 732100 - Grant - Pripravnik
    2.400 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 3 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  3 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza3 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 933.379 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  274.805 KM
  • 714100 - Porez na imovinu274.805 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    146.751 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    53.283 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    50.477 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    12.168 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    11.632 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    495 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  5.301 KM
  • 716100 - Porez na dohodak5.301 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    4.316 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica - sam. dj. - član 12. stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    646 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    165 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    143 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću
    28 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    2 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  653.235 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza653.235 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    645.114 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    8.122 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  38 KM
  • 719100 - Ostali porezi38 KM
   • 719100 - Prihod od poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    38 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.000.259 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  71.536 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.600 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine67.716 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    67.716 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu219 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    219 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.928.723 KM
  • 722300 - Komunalne takse13.252 KM
   • 722300 - Općinske takse na istaknutu firmu
    13.252 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.785.633 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    1.715.683 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    44.998 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    24.952 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse84.386 KM
   • 722500 - Prihod od naknade za korištenje šuma
    64.458 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    8.648 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.755 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    3.703 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    2.221 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    1.101 KM
   • 722500 - Ostale naknade za ceste po posebnim pravilima
    500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)29.749 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanjausluga drugim nivoima vlasti
    13.933 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    13.741 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    2.075 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.702 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.254.953 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  13.755 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva13.755 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.241.198 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.241.198 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    1.070.949 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    575.739 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona za redovnu djelatnost
    458.973 KM
   • 732100 - Ostali grantovi
    48.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    41.240 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    30.396 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    11.700 KM
   • 732100 - Grant - Pripravnik
    4.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 11.687 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  11.687 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava11.687 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 1 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.524.003 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  335.711 KM
  • 714100 - Porez na imovinu335.711 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    213.531 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    50.175 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    48.406 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    11.762 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    9.453 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    2.383 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  5.305 KM
  • 716100 - Porez na dohodak5.305 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    4.310 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica - sam. dj. - član 12. stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    645 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    178 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    159 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću
    7 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    7 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.182.949 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.182.949 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    1.174.075 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    8.873 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  38 KM
  • 719100 - Ostali porezi38 KM
   • 719100 - Prihod od poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    32 KM
   • 719100 - Prihod od poreza za zaštitu od prirodnih nesreća po ugovoru i pri. poslovima
    6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.228.476 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  80.523 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija3.842 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.842 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine76.489 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    76.489 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu192 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    192 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.147.954 KM
  • 722300 - Komunalne takse13.592 KM
   • 722300 - Općinske takse na istaknutu firmu
    13.592 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.029.801 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    1.917.229 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    73.353 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    39.218 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse42.803 KM
   • 722500 - Prihod od naknade za korištenje šuma
    22.766 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    8.755 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    4.008 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.815 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    2.320 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    1.040 KM
   • 722500 - Ostale naknade za ceste po posebnim pravilima
    100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)44.256 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanjausluga drugim nivoima vlasti
    32.745 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    11.201 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    310 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.502 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 704.925 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  704.925 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti704.925 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    328.103 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    235.377 KM
   • 732100 - Ostali grantovi
    70.000 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    38.600 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    23.380 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    6.650 KM
   • 732100 - Grant - Pripravnik
    2.816 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 30.143 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  30.143 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava30.143 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.566.323 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  656.310 KM
  • 714100 - Porez na imovinu656.310 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    310.777 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    250.006 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    52.910 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    15.442 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    13.697 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    13.479 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  5.705 KM
  • 716100 - Porez na dohodak5.705 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    4.645 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica - sam. dj. - član 12. stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    706 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    307 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    32 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    9 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću
    6 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  904.200 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza904.200 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    895.158 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    9.042 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  108 KM
  • 719100 - Ostali porezi108 KM
   • 719100 - Prihod od poreza za zaštitu od prirodnih nesreća po ugovoru i pri. poslovima
    102 KM
   • 719100 - Prihod od poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    6 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 3.901.353 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  94.759 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija15.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    15.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine79.305 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    79.305 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu454 KM
   • 721400 - Kamate na sredstva kod fin. institucija
    454 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.806.594 KM
  • 722300 - Komunalne takse19.653 KM
   • 722300 - Općinske takse na istaknutu firmu
    19.653 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.620.436 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građ. zemljišta
    3.129.806 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - fond
    359.221 KM
   • 722400 - Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta
    83.338 KM
   • 722400 - Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    31.955 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    16.115 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse118.272 KM
   • 722500 - Prihod od naknade za korištenje šuma
    91.178 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila fizičk.lica
    12.156 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    5.115 KM
   • 722500 - Posebne naknade od prirodnih nesreća
    3.947 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    2.702 KM
   • 722500 - Ostale naknade za ceste po posebnim pravilima
    2.055 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih. nesreća
    1.120 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)37.773 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    21.316 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    8.695 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanjausluga drugim nivoima vlasti
    7.762 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.461 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.444.655 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.444.655 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.444.655 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona- komunalne funkcije
    1.194.823 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    147.714 KM
   • 732100 - Grant - prevoz učenika OŠ
    55.893 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica
    28.045 KM
   • 732100 - Zdravstveno osiguranje građana
    13.180 KM
   • 732100 - Grant - Općina Centar
    5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 512.499 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  512.499 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava512.499 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 399 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  399 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza399 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 1.304.876 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  417.942 KM
  • 714100 - Porez na imovinu417.942 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    187.302 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    145.439 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    52.850 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    14.023 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    12.659 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    4.387 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.281 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  7.125 KM
  • 716100 - Porez na dohodak7.125 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    5.583 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica - sam. dj. - član 12. stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    811 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    445 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    199 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću
    83 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    4 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  879.747 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza879.747 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    870.775 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    8.971 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  63 KM
  • 719100 - Ostali porezi63 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 6.507.123 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  60.559 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine54.042 KM
   • 721200 - Korištenje hidroakumulacionog jezera
    54.042 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu517 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.446.564 KM
  • 722300 - Komunalne takse22.235 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.220.363 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse65.709 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)93.815 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi44.442 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 3.651.887 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  134.056 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti134.056 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.517.831 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova3.517.831 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 2.276.792 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.276.792 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.276.792 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 2 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 883.854 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  814.303 KM
  • 611100 - Bruto plaće663.551 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 150.752 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  69.551 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca69.551 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 326.637 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  326.637 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.851 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju18.915 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge33.027 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara24.087 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva23.017 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.167 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.550 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge189.023 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vječnicima
    103.199 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    32.283 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    22.409 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    6.490 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    4.640 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.243 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    4.041 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    3.130 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    2.195 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.798 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    1.735 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    1.545 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.003 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    313 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.752.816 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  536.075 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade25.000 KM
   • 614100 - Grantovi humanitarnim organizacijama
    17.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    8.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima113.471 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    34.500 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    31.350 KM
   • 614200 - Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star. od 65 godina
    25.560 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika OŠ
    22.061 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama186.236 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    63.050 KM
   • 614300 - Fond za razvoj privrede
    37.107 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    29.999 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    21.000 KM
   • 614300 - Fondacija za pravdu, istinu i dostojanstvo Kantona
    15.000 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u sport
    9.300 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    6.787 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u zaštitu i izgr. šehidskih mezarja
    2.193 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima211.369 KM
   • 614400 - Komunalno preduzeće Trnovo
    211.369 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.216.741 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade763.932 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi- Fond za uređenje zemljišta, prost.
    621.047 KM
   • 615100 - Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija
    109.631 KM
   • 615100 - Ostali kapitalni grantovi
    33.254 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima452.809 KM
   • 615200 - Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva
    291.374 KM
   • 615200 - Izrada projekata i uređenje riječnih korita
    159.237 KM
   • 615200 - Učešće u adaptaciji vjerskih objekata
    2.197 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 410.106 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  410.106 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada90.073 KM
  • 821200 - Nabavka građevina36.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme82.421 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje201.612 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija lokalnih vodovoda
    147.598 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta i mostova
    54.014 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 28.391 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  28.391 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva28.391 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 944.619 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  865.931 KM
  • 611100 - Bruto plaće748.514 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 117.417 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  78.688 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca78.688 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 317.561 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  317.561 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.542 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju31.342 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.498 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.577 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva28.808 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje14.646 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.381 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge187.765 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vječnicima
    100.703 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    26.773 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    24.638 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    8.908 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    7.504 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    6.984 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.243 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.887 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    1.740 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    1.497 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    1.170 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    931 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    787 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.547.713 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  323.312 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade49.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    30.000 KM
   • 614100 - Grantovi humanitarnim organizacijama
    19.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima104.343 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    36.600 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    30.716 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika OŠ
    18.887 KM
   • 614200 - Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star. od 65 godina
    15.140 KM
   • 614200 - Fond za pomoć pri sanaciji krovova
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama169.969 KM
   • 614300 - Fond za razvoj privrede
    59.438 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    54.117 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    20.244 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    20.000 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    8.620 KM
   • 614300 - Pomoć porodici N.N.
    3.000 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u sport
    2.750 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.224.401 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade744.845 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi- Fond za uređenje zemljišta, prost.
    529.994 KM
   • 615100 - Ostali kapitalni grantovi
    187.338 KM
   • 615100 - Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija
    27.513 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima479.557 KM
   • 615200 - Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva
    236.844 KM
   • 615200 - Izrada projekata i uređenje riječnih korita
    232.712 KM
   • 615200 - Učešće u adaptaciji vjerskih objekata- Džamija Umoljani
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 363.036 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  363.036 KM
  • 821200 - Nabavka građevina29.995 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.841 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje331.200 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta i mostova
    309.615 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija lokalnih vodovoda
    21.585 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 31.254 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  31.254 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva31.254 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 985.540 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  905.631 KM
  • 611100 - Bruto plaće778.531 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 127.100 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  79.909 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca79.909 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 348.275 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  348.275 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.980 KM
   • 613100 - Troškovi upotrebe vl. automobila u sl. svrhe
    2.970 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    630 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    380 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju23.866 KM
   • 613200 - Lož ulje
    12.532 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    11.335 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge32.742 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)
    16.372 KM
   • 613300 - Izdaci PTT usluga i usluge itpreme pošte
    13.760 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    1.041 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    842 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    727 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.916 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    14.392 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    2.635 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali materijal
    889 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.023 KM
   • 613500 - Izdaci za nabavku dizel goriva
    24.023 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.384 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    8.653 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    1.732 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.122 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    5.641 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    3.481 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge226.242 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vječnicima
    107.181 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    37.549 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    27.449 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    17.747 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    9.558 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    7.355 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    5.857 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.995 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    2.628 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.959 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    1.652 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    1.316 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    996 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.313.109 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  326.918 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade26.000 KM
   • 614100 - Grantovi humanitarnim organizacijama
    16.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    10.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima113.911 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika OŠ
    34.733 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    29.600 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    22.278 KM
   • 614200 - Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star. od 65 godina
    19.500 KM
   • 614200 - Fond za pomoć mladima
    4.800 KM
   • 614200 - Fond za pomoć pri sanaciji krovova
    3.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama187.007 KM
   • 614300 - Fond za razvoj privrede
    67.788 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    50.600 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    30.000 KM
   • 614300 - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
    12.000 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    11.770 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    6.500 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u sport
    6.050 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
   • 614300 - Fond za pravnu i socijalnu pomoć
    500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  986.191 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade709.591 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi- Fond za uređenje zemljišta, prost.
    484.208 KM
   • 615100 - Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija
    155.869 KM
   • 615100 - Elementarbe nepogode
    69.514 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima276.600 KM
   • 615200 - Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva
    274.600 KM
   • 615200 - Učešće u adaptaciji vjerskih objekata
    2.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 37.589 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  37.589 KM
  • 821200 - Nabavka građevina35.936 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.652 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 30.941 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.941 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.941 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.003.233 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  922.620 KM
  • 611100 - Bruto plaće795.445 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 127.174 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  80.613 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca80.613 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 346.916 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  346.916 KM
  • 613100 - Putni troškovi990 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    990 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju26.928 KM
   • 613200 - Lož ulje
    15.667 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    11.261 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.068 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)
    16.674 KM
   • 613300 - Izdaci PTT usluga i usluge itpreme pošte
    7.119 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.630 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    943 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    702 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.932 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    12.485 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    5.326 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali materijal
    121 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.343 KM
   • 613500 - Izdaci za nabavku dizel goriva
    16.343 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.746 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    13.898 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    2.212 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
    635 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.635 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    4.549 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    4.086 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge232.274 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vjećnicima
    104.388 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    42.895 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    32.071 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    17.420 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    10.031 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    9.646 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    5.038 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    3.770 KM
   • 613900 - Usluge medija
    1.929 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    1.850 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    1.789 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    776 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    670 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.525.360 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  291.242 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade35.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    18.000 KM
   • 614100 - Grantovi humanitarnim organizacijama
    17.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima87.777 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika OŠ
    32.993 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
    26.824 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    13.270 KM
   • 614200 - Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star. od 65 godina
    11.700 KM
   • 614200 - Fond za pomoć mladima
    2.990 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama148.465 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    47.132 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    30.100 KM
   • 614300 - Fond za razvoj privrede
    20.573 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    17.437 KM
   • 614300 - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
    12.000 KM
   • 614300 - Fond za pravnu i socijalnu pomoć
    7.500 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    5.873 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u sport
    3.050 KM
   • 614300 - Protivpožarna zaštita
    3.000 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima20.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.234.118 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade893.881 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi- Fond za uređenje zemljišta, prost. uređenja, zaštita okoliša
    823.881 KM
   • 615100 - Ostali kapitalni grantovi
    50.000 KM
   • 615100 - Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija
    20.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima340.237 KM
   • 615200 - Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva
    184.012 KM
   • 615200 - Izrada projekata i uređenje riječnih korita
    156.226 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.411.420 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.411.420 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada19.852 KM
  • 821200 - Nabavka građevina95.501 KM
  • 821300 - Nabavka opreme52.039 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.244.028 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova
    1.224.683 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija lokalnih vodovoda
    19.345 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 40.948 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  40.948 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva40.948 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.104.393 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.014.345 KM
  • 611100 - Bruto plaće873.804 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 140.541 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  90.049 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca90.049 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 302.521 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  302.521 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.478 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    2.540 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    938 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju18.565 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    12.231 KM
   • 613200 - Lož ulje
    6.334 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.799 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)
    18.029 KM
   • 613300 - Izdaci PTT usluga i usluge otpreme pošte
    10.819 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.180 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    928 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    842 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara16.220 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    11.012 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    3.902 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali materijal
    1.307 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.012 KM
   • 613500 - Izdaci za nabavku dizel goriva
    15.012 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.543 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    5.152 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    2.397 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
    993 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.925 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    6.308 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    4.617 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge197.979 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vjećnicima
    105.878 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    31.377 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    21.162 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    10.323 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    6.364 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    5.209 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.869 KM
   • 613900 - Usluge medija
    4.828 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    3.416 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    3.154 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    1.185 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    214 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.599.474 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  377.320 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade25.000 KM
   • 614100 - Grantovi humanitarnim organizacijama
    17.000 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    8.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima147.060 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika OŠ
    42.843 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć socijalno ugroženim
    30.586 KM
   • 614200 - Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star. od 65 godina
    23.380 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    18.676 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć za liječenje
    18.028 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć os smrtnog slučaja
    8.124 KM
   • 614200 - Fond za pomoć mladima
    5.423 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama180.310 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    50.908 KM
   • 614300 - Fond za razvoj privrede
    39.173 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    29.391 KM
   • 614300 - Fond za pravnu i socijalnu pomoć
    15.000 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    14.450 KM
   • 614300 - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
    12.000 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    9.538 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u sport
    5.100 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u zaštitu i izgradnju šehidskih mezarja
    2.950 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo24.950 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - budžetska rezerva
    24.950 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.222.154 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade928.441 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi- Fond za uređenje zemljišta, prost. uređenja, zaštita okoliša
    669.458 KM
   • 615100 - Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija
    208.983 KM
   • 615100 - Ostali kapitalni grantovi
    50.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima293.712 KM
   • 615200 - Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva
    261.434 KM
   • 615200 - Izrada projekata i uređenje riječnih korita
    20.278 KM
   • 615200 - Učešće u adaptaciji vjerskih objekata
    12.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.313.602 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.313.602 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.001.209 KM
  • 821200 - Nabavka građevina15.916 KM
  • 821300 - Nabavka opreme29.869 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje266.607 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova
    266.607 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.151.364 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.056.912 KM
  • 611100 - Bruto plaće914.271 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 142.642 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.452 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.452 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 415.020 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  415.020 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.659 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    2.440 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    125 KM
   • 613100 - Lična vozila u zemlji
    93 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.548 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    23.854 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    6.694 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge35.399 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)
    12.729 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    9.270 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefax, telex
    6.887 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.395 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    2.047 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge deratizacije
    936 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    842 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale usluge iz oblasti komunikacija
    292 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.323 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    7.954 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    3.912 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    1.335 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali materijal
    829 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    294 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.059 KM
   • 613500 - Izdaci za nabavku dizel goriva
    8.790 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    3.242 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    1.028 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.580 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora i zgrada
    1.580 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.496 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    4.369 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    1.489 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
    862 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    782 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    782 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    212 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.891 KM
   • 613800 - Izdaci bankarskih usluga
    4.968 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    1.147 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    777 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge302.064 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vjećnicima
    106.979 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    44.874 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    41.343 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    31.207 KM
   • 613900 - Usluge medija
    17.763 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    10.229 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    8.934 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.484 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    7.218 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    6.245 KM
   • 613900 - Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane
    4.880 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    3.033 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    2.859 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    2.750 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge - ISO standard
    2.279 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    1.749 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    1.252 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    987 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.877.796 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  695.902 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade187.261 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicam - zimska služba
    157.261 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    30.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima202.166 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika
    69.941 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - pomoć socijalno ugroženim
    33.929 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    25.400 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć za liječenje
    24.601 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja
    13.180 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - ženama preko 50 god. bez primanja
    10.400 KM
   • 614200 - Fond za pomoć mladima
    7.500 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć os smrtnog slučaja
    6.654 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za opremanje školaraca
    5.643 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - organizovanje vjerskih manifestacija
    4.919 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama226.445 KM
   • 614300 - Transfer udruženjima građana
    48.597 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    30.000 KM
   • 614300 - Fond za pravnu i socijalnu pomoć
    23.200 KM
   • 614300 - Gras Sarajevo
    21.781 KM
   • 614300 - Transfer humanitarnim organizacijama
    18.000 KM
   • 614300 - Dom zdravlja Trnovo
    15.564 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    15.111 KM
   • 614300 - Transfer za kulturu
    10.600 KM
   • 614300 - Historijski muzej Sarajevo
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    8.313 KM
   • 614300 - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
    8.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer BISERI BJELAŠNICE
    5.800 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Trnovo
    5.000 KM
   • 614300 - MUP Trnovo
    3.180 KM
   • 614300 - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
   • 614300 - Zavod za planinarenje KS
    1.000 KM
   • 614300 - Manifestacija Igman
    500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima17.954 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JKP
    17.954 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima29.741 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - za projekte u poljoprivredi
    29.741 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo32.335 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - budžetska rezerva
    32.335 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.181.894 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.040.187 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - uređenje korita rijeka
    302.254 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - sanacija klizišta
    200.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izrada projektne dokumentacije
    145.138 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja javne rasvjete u RS
    93.362 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - krčenje šume - šumsko zemljište
    77.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade
    46.339 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - kapije na šehidskim mezarjima
    38.129 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja spomen obilježja
    37.601 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - obnova stambenih objekata
    33.005 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - EKO turizam Šabići
    27.654 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja javnih česmi
    12.204 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - numerisanje naseljenih mjesta
    10.481 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - putevi u RS
    10.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - Projekat za put Pendičići - nerješeni imov.
    7.020 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima38.205 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama53.503 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    41.983 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi - adaptacija vjerskih objekata
    11.520 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima50.000 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima - JKP Trnovo
    50.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.873.565 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.873.565 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada82.807 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.640.907 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja fekalnog i kišnog vodov.
    617.025 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja kanalizacija
    343.260 KM
   • 821200 - Nabavka ostalih pomoćnih građevina - izgradnja garaže
    185.528 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    180.444 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Srebrena lisica - kanalizacija i vodovod
    179.749 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde -EKO turizam Šabići
    63.969 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja rezervoara
    40.559 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - vodovod Pervizi - Podvornice
    30.372 KM
  • 821300 - Nabavka opreme29.730 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.120.122 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova
    1.120.122 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.244.639 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.141.889 KM
  • 611100 - Bruto plaće996.461 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 145.429 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  102.750 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca102.750 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 461.636 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  461.636 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.419 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inostranstvu
    3.725 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za sl putovanja u inostranstvu
    1.293 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    231 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za sl putovanja u zemlji
    170 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju32.224 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    27.661 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    4.563 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.185 KM
   • 613300 - Izdaci PTT usluga i usluge otpreme pošte
    14.937 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefax, telex
    8.505 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    7.134 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.767 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.232 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    842 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge deratizacije
    468 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale usluge iz oblasti komunikacija
    299 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.260 KM
   • 613400 - Kancelarijski materijal
    9.029 KM
   • 613400 - Izdaci za obrazovanje kadrova
    4.853 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    2.084 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.979 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    315 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.459 KM
   • 613500 - Izdaci za nabavku dizel goriva
    10.211 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    2.192 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.056 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.106 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora i zgrada
    2.106 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.333 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    4.937 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    3.893 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    1.076 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
    910 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    901 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    615 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.255 KM
   • 613800 - Izdaci platnog prometa
    5.506 KM
   • 613800 - Osiguranje vozila
    3.972 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    777 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge330.395 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vjećnicima
    101.389 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    45.140 KM
   • 613900 - Naknade komisijama
    36.121 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu
    33.374 KM
   • 613900 - Naknade volonterima
    27.049 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    13.044 KM
   • 613900 - Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane
    10.000 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    9.267 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    9.121 KM
   • 613900 - Usluge medija
    8.773 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    6.676 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    6.659 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze za ugovorne obaveze
    6.044 KM
   • 613900 - Usluge štampe- štampanja
    5.237 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    4.942 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    2.761 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne usluge
    1.956 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge - ISO standard
    1.545 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    1.260 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    39 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.860.653 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.100.073 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade338.405 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicam - zimska služba
    330.866 KM
   • 614100 - Transfer za izbore i izborne komisije
    7.538 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima279.322 KM
   • 614200 - Ostali transferi- Prevoz učenika
    87.794 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    38.300 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za mlade
    30.607 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu - pomoć za liječenje
    28.350 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - pomoć socijalno ugroženim
    23.950 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja
    16.040 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - ženama preko 50 god. bez primanja
    13.800 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - novorođenčad
    12.150 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - fond za opremanje školaraca
    10.480 KM
   • 614200 - Novčana pomoć - pomoć kod smrtnog slučaja
    8.800 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - novovjenčani parovi
    4.500 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz djece sa posebnim potrerbama
    4.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - organizovanje vjerskih manifestacija
    550 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama254.863 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    40.000 KM
   • 614300 - Izdaci za ulaganja u kulturu
    25.900 KM
   • 614300 - Tekući transfer - Televizija Kantona Sarajevo
    25.000 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    21.955 KM
   • 614300 - Fond za pravnu i socijalnu pomoć
    16.350 KM
   • 614300 - Transfer Udruženje porodica šehida i poginulih boraca
    15.000 KM
   • 614300 - Izdaci za obilježavanje istor. ličnosti i događaja
    15.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer za Crveni križ Trnovo
    14.000 KM
   • 614300 - Transfer Udruženje RVI Trnovo
    12.500 KM
   • 614300 - Transfer Udruženje JOB Trnovo
    12.500 KM
   • 614300 - Historijski muzej Sarajevo
    10.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Trnovo
    9.000 KM
   • 614300 - Tekući trasnfer za Merhamet Trnovo
    7.000 KM
   • 614300 - Transfer Udruženje 1. Bošnjačka brigada
    7.000 KM
   • 614300 - MUP Trnovo
    5.659 KM
   • 614300 - Transfer Udruženje Patriotska liga
    5.500 KM
   • 614300 - Tekući transfer KUD BISERI BJELAŠNICE
    5.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer za pripravnike
    4.200 KM
   • 614300 - Tekući trasnfer - Savez općina i gradova BiH
    1.800 KM
   • 614300 - Tranfer Udruženje Zlatnih ljiljanja Trnovo
    1.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima114.500 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - za projekte u poljoprivredi
    114.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo112.987 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - povrat sredstava -imovinski odnoci
    112.987 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  760.580 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade430.037 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izrada projektne dokumentacije
    127.995 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - interventne mjere i pomoć drugima
    122.843 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja javne rasvjete u RS
    50.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja spomen obilježja
    41.105 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - uređenje kazana
    22.635 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - kapije na šehidskim mezarjima
    19.572 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - vršenje stručnog nadzora
    12.705 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - izgradnja javnih česmi
    12.204 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projekat hortikulturnog zređenja
    7.020 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - sanacija bus stajališta
    6.997 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projekat novelacije vod src Bjelašnica
    6.962 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima209.543 KM
   • 615200 - Obnova stambenih objekata
    196.043 KM
   • 615200 - Kapitalni granotvi pojedincima - interventne mjere i pomoć
    7.500 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima - iugradnja građ materijala
    6.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama11.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi - adaptacija vjerskih objekata
    9.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
    2.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima110.000 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima - JKP Trnovo
    110.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 6.108.394 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.108.394 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada287.714 KM
  • 821200 - Nabavka građevina4.628.720 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    3.438.489 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja garaže
    654.326 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    168.080 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja škole u prirodi
    102.471 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - eko turizam šabići
    95.011 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja objekata u Trnovu
    87.337 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta,
    83.005 KM
  • 821300 - Nabavka opreme118.991 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.072.970 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova
    1.072.970 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 37.850 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  37.850 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva37.850 KM