Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.621.569 KM

PORESKI PRIHODI

962.412 KM  (36,71%)

NEPORESKI PRIHODI

895.127 KM  (34,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

764.031 KM  (29,14%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.949.448 KM

LIČNA PRIMANJA

840.935 KM  (28,51%)

MATERIJAL I USLUGE

439.930 KM  (14,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

512.702 KM  (17,38%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.102.411 KM  (37,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

53.470 KM  ( 1,81%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.983.832 KM

PORESKI PRIHODI

781.638 KM  (39,40%)

NEPORESKI PRIHODI

909.596 KM  (45,85%)

TRANSFERI I DONACIJE

292.598 KM  (14,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.209.741 KM

LIČNA PRIMANJA

813.695 KM  (36,82%)

MATERIJAL I USLUGE

495.388 KM  (22,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

489.788 KM  (22,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

33.693 KM  ( 1,52%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.731.031 KM

PORESKI PRIHODI

713.639 KM  (41,23%)

NEPORESKI PRIHODI

849.363 KM  (49,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

168.017 KM  ( 9,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.417.385 KM

LIČNA PRIMANJA

805.349 KM  (33,31%)

MATERIJAL I USLUGE

1.059.888 KM  (43,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

476.606 KM  (19,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

18.212 KM  ( 0,75%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.471.958 KM

PORESKI PRIHODI

677.793 KM  (27,42%)

NEPORESKI PRIHODI

833.920 KM  (33,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

960.245 KM  (38,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.431.447 KM

LIČNA PRIMANJA

728.237 KM  (29,95%)

MATERIJAL I USLUGE

494.746 KM  (20,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

571.291 KM  (23,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

44.335 KM  ( 1,82%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.353.773 KM

PORESKI PRIHODI

815.779 KM  (34,66%)

NEPORESKI PRIHODI

1.423.637 KM  (60,48%)

TRANSFERI I DONACIJE

114.357 KM  ( 4,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.020.976 KM

LIČNA PRIMANJA

754.611 KM  (37,34%)

MATERIJAL I USLUGE

521.862 KM  (25,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

711.510 KM  (35,21%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.993 KM  ( 1,63%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.256.041 KM

PORESKI PRIHODI

956.953 KM  (42,42%)

NEPORESKI PRIHODI

1.094.851 KM  (48,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

204.237 KM  ( 9,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.923.957 KM

LIČNA PRIMANJA

772.103 KM  (40,13%)

MATERIJAL I USLUGE

475.537 KM  (24,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

630.817 KM  (32,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

30.902 KM  ( 1,61%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.281.131 KM

PORESKI PRIHODI

972.001 KM  (42,61%)

NEPORESKI PRIHODI

1.043.185 KM  (45,73%)

TRANSFERI I DONACIJE

265.945 KM  (11,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.362.388 KM

LIČNA PRIMANJA

831.005 KM  (35,18%)

MATERIJAL I USLUGE

1.046.393 KM  (44,29%)

TRANSFERI I DOZNAKE

454.481 KM  (19,24%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

30.509 KM  ( 1,29%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 962.412 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  11 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca11 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.245 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.245 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  184.612 KM
  • 714100 - Porez na imovinu184.612 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    155.429 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnost od pravnih lica
    20.495 KM
   • 714100 - Stalni porezi na imovinu
    8.688 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  21.405 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost11.560 KM
  • 715400 - Akcize9.845 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  99.153 KM
  • 716100 - Porez na dohodak99.153 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  626.145 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza626.145 KM
   • 717100 - PDV
    587.997 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za
    38.148 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  29.841 KM
  • 719100 - Ostali porezi29.841 KM
   • 719100 - Porez na preduzeće
    13.016 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
    9.534 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    5.111 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih
    2.180 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 895.127 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  197.855 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija40.118 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne mjere
    36.818 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    3.300 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine157.737 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    157.487 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    251 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  512.660 KM
  • 722100 - Administrativne takse16.790 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    16.790 KM
  • 722300 - Komunalne takse50.923 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade
    36.584 KM
   • 722300 - porez na tvrtku
    14.339 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade151.572 KM
   • 722400 - Naknada za građevinske i lokacijske dozvole
    136.023 KM
   • 722400 - Ostale opžinske naknade Šport
    15.549 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse273.503 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje šuma i šumski doprinosi
    187.296 KM
   • 722500 - Posebna nakanada na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih
    33.620 KM
   • 722500 - Naknade i takse za vet. - saitarne preglede životinja i biljaka
    27.445 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    25.141 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)19.872 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    19.872 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  184.612 KM
  • 723100 - Novčane kazne184.612 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 764.031 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  764.031 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti764.031 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    739.352 KM
   • 732100 - Ostali prihodi potraživanje iz ranijih godina
    17.679 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od županije jed. pom.
    7.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 781.638 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  12.080 KM
  • 713100 - Porezi na plaće12.080 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  48.295 KM
  • 714100 - Porez na imovinu48.295 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnost od pravnih lica
    34.282 KM
   • 714100 - Stalni porezi na imovinu
    8.883 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    5.130 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  187 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost128 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga59 KM
   • 715200 - Porez na dobitne od igara na sreću
    59 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  98.647 KM
  • 716100 - Porez na dohodak98.647 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  575.638 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza575.638 KM
   • 717100 - PDV
    539.378 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za
    36.261 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  46.785 KM
  • 719100 - Ostali porezi46.785 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
    32.828 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    11.573 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih
    2.384 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 909.596 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  377.243 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija33.472 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    33.472 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine343.771 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    293.007 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    50.720 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    44 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  500.740 KM
  • 722100 - Administrativne takse51.263 KM
   • 722100 - Druge općinske naknade za telekom i elek.
    30.171 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    21.019 KM
   • 722100 - Federalne takse za držanje pasa
    73 KM
  • 722300 - Komunalne takse122.847 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade
    77.973 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    31.089 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe - Šport
    13.785 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade246.713 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    158.710 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    87.784 KM
   • 722400 - Naknada za građevinske i lokacijske dozvole
    220 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse75.293 KM
   • 722500 - Posebna nakanada na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih
    34.802 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    21.219 KM
   • 722500 - Naknade i takse za vet. - saitarne preglede životinja i biljaka
    19.272 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.624 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    4.624 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  31.612 KM
  • 723100 - Novčane kazne31.612 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 292.598 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  292.598 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti292.598 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    130.000 KM
   • 732100 - primljeni grantovi od županije jed. pom.
    126.134 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi (Socijalne iskaznice)
    36.464 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 713.639 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  597 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca597 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.109 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.109 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.084 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga ostala primanja
    1.025 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  34.489 KM
  • 714100 - Porez na imovinu34.489 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    26.312 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    8.177 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  142 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost142 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  109.092 KM
  • 716100 - Porez na dohodak109.092 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  531.792 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza531.792 KM
   • 717100 - PDV
    498.277 KM
   • 717100 - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
    33.515 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  35.418 KM
  • 719100 - Ostali porezi35.418 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
    24.350 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    8.658 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od nesreća
    2.279 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nesreća
    131 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 849.363 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  241.934 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija153.426 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupa zemljišta
    153.426 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine88.508 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  564.785 KM
  • 722100 - Administrativne takse43.189 KM
  • 722300 - Komunalne takse149.521 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    100.349 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    31.072 KM
   • 722300 - Pristojba za šport
    18.100 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade285.167 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma
    190.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    95.167 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse82.015 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.893 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  42.644 KM
  • 723100 - Novčane kazne42.644 KM
   • 723100 - Prihodi od Dana Kosidbe
    42.644 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 168.017 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  168.017 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti168.017 KM
   • 732100 - Potpore od Županije
    96.710 KM
   • 732100 - Tekuće potpore iz Federacije
    71.307 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 12 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  12 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza12 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 677.793 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  407 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca407 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.031 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.031 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  22.932 KM
  • 714100 - Porez na imovinu22.932 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  109.710 KM
  • 716100 - Porez na dohodak109.710 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  519.099 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza519.099 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  23.614 KM
  • 719100 - Ostali porezi23.614 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 833.920 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  233.240 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija115.250 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine117.990 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  600.680 KM
  • 722100 - Administrativne takse48.697 KM
  • 722300 - Komunalne takse144.665 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade302.005 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse105.313 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 960.245 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  960.245 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti960.245 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 815.779 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  85 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca85 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.101 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.101 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  62.277 KM
  • 714100 - Porez na imovinu62.277 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.679 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.679 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  120.997 KM
  • 716100 - Porez na dohodak120.997 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  560.550 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza560.550 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  47.090 KM
  • 719100 - Ostali porezi47.090 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.423.637 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  658.814 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija545.012 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine113.802 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  764.823 KM
  • 722100 - Administrativne takse34.077 KM
  • 722300 - Komunalne takse206.706 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade438.398 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse85.642 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 114.357 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  114.357 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti114.357 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 956.953 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  30.467 KM
  • 714100 - Porez na imovinu30.467 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  126.405 KM
  • 716100 - Porez na dohodak126.405 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  751.473 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza751.473 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  48.608 KM
  • 719100 - Ostali porezi48.608 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.094.851 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  307.074 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija143.357 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine163.718 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  787.777 KM
  • 722100 - Administrativne takse56.104 KM
  • 722300 - Komunalne takse198.982 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade442.957 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse89.735 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 204.237 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  204.237 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti204.237 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 972.001 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  75.631 KM
  • 714100 - Porez na imovinu75.631 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  133.984 KM
  • 716100 - Porez na dohodak133.984 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  727.725 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza727.725 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  34.661 KM
  • 719100 - Ostali porezi34.661 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.043.185 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  364.345 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija128.697 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine235.648 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  678.840 KM
  • 722100 - Administrativne takse30.424 KM
  • 722300 - Komunalne takse167.069 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade391.120 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse90.227 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 265.945 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  152.266 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva152.266 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  113.679 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti113.679 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 840.935 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  774.738 KM
  • 611100 - Bruto plaće572.253 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 202.485 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  66.197 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca66.197 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 439.930 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  439.930 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.026 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju159.381 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.468 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.191 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    16.289 KM
   • 613400 - Ostali materija za posebne namjene
    1.902 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.224 KM
   • 613500 - Gorivo za prevoz
    7.083 KM
   • 613500 - Prevozne usluge
    1.142 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje80.336 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja
    78.188 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje
    2.148 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.743 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge134.559 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o djelu
    57.272 KM
   • 613900 - Dug iz prethodnih godina
    18.946 KM
   • 613900 - Troškovi za manifestacije
    18.790 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge
    13.644 KM
   • 613900 - Ostali troškovi (sječa šuma)
    10.121 KM
   • 613900 - Usluge medija
    9.063 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    5.211 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijjske usluge
    1.512 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 512.702 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  512.702 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.250 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    2.250 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima79.224 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    40.050 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja osoba u ustanovama
    26.924 KM
   • 614200 - Grant za Dom zdravlja
    9.850 KM
   • 614200 - Sudski troškovi
    2.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama145.591 KM
   • 614300 - Grantovi za sport
    54.809 KM
   • 614300 - Ostali grantovi - prevoz đaka
    48.370 KM
   • 614300 - Ostali grantovi - Javni pravobranitelj
    31.225 KM
   • 614300 - Grant za rad udruga
    7.386 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu i kulturno-umjetnička udruženja
    3.300 KM
   • 614300 - Grant za vjerske zajednice
    500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima264.649 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    70.600 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    70.210 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić
    42.695 KM
   • 614400 - Grant OŠ "Fra. Miroslava Džaja"
    41.886 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    35.192 KM
   • 614400 - Poticaj poljoprivrednih proizvođača
    4.067 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama20.988 KM
   • 614600 - Proračunska pričua - rezerva
    20.988 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.102.411 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.102.411 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada103.671 KM
   • 821100 - Vodosnadbijevanje
    103.671 KM
  • 821200 - Nabavka građevina997.404 KM
   • 821200 - Asfaltiranje ulica i lokalnih puteva
    975.849 KM
   • 821200 - Izgradnja stambenog objekta
    21.555 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.336 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 53.470 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  53.470 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje53.470 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 813.695 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  744.305 KM
  • 611100 - Bruto plaće660.722 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 83.583 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  69.390 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca69.390 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 495.388 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  495.388 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.388 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju161.529 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.415 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara25.479 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    23.235 KM
   • 613400 - Ostali materija za posebne namjene
    2.244 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.586 KM
   • 613500 - Gorivo za prevoz
    4.421 KM
   • 613500 - Prevozne usluge
    1.164 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje112.616 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje
    101.549 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja
    11.067 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.043 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge155.333 KM
   • 613900 - Troškovi za manifestacije
    58.390 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o djelu
    34.692 KM
   • 613900 - Dug iz prethodnog razdoblja
    29.431 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge
    8.890 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    7.337 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    7.205 KM
   • 613900 - Usluge medija
    6.956 KM
   • 613900 - Medicinske i laboratorijjske usluge
    1.944 KM
   • 613900 - Ostali troškovi (sječa šuma)
    489 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 489.788 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  489.788 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade10.880 KM
   • 614100 - Općinska izborna komisija
    5.880 KM
   • 614100 - Grantovi političkim partijama
    5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima88.764 KM
   • 614200 - Sudski troškovi
    39.249 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    31.500 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja osoba u ustanovama
    18.014 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama89.453 KM
   • 614300 - Grantovi za sport
    43.176 KM
   • 614300 - Ostali grantovi - prevoz đaka
    31.962 KM
   • 614300 - Grant za rad udruga
    11.515 KM
   • 614300 - Ostali grantovi
    2.500 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu i kulturno-umjetnička udruženja
    300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima281.932 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    66.717 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    64.167 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    53.338 KM
   • 614400 - Grant OŠ "Fra. Miroslava Džaja"
    48.818 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić
    45.225 KM
   • 614400 - Grant za volontere (pripravnici)
    3.036 KM
   • 614400 - Poticaj poljoprivrednih proizvođača
    632 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama18.759 KM
   • 614600 - Proračunska pričuva - rezerve
    18.759 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 377.178 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  377.178 KM
  • 821200 - Nabavka građevina377.178 KM
   • 821200 - Ostali kapitalni izdaci
    346.128 KM
   • 821200 - OŠ Kupres
    19.650 KM
   • 821200 - Poduzetnička zona - Rupe
    11.400 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 33.693 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  33.693 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate7.021 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje26.672 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 805.349 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  736.549 KM
  • 611100 - Bruto plaće655.181 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 81.368 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  68.800 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca68.800 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.059.888 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.059.888 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.762 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju168.004 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.583 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara28.782 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.206 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje112.284 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.148 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge701.118 KM
   • 613900 - Dug iz prethodnih razdoblja
    563.353 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    137.766 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 476.606 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  476.606 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade950 KM
   • 614100 - Grantovi izbornoj komisiji
    950 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima58.039 KM
   • 614200 - Sudski troškovi i ovrha
    39.817 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja štićenika
    18.222 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama100.122 KM
   • 614300 - Prijevoz učenika
    46.800 KM
   • 614300 - Grantovi za šport
    36.814 KM
   • 614300 - Grantovi udrugama
    9.405 KM
   • 614300 - Pomoć braniteljima
    3.626 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu
    1.800 KM
   • 614300 - Naknada za vatrogasne jedinice
    1.678 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima316.395 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    70.600 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    68.571 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    63.500 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić Pahuljica
    61.016 KM
   • 614400 - Osnovna škola fra Miroslav Džaja
    32.297 KM
   • 614400 - Spomenici iz domovinskog rata
    15.850 KM
   • 614400 - Grant za pripravnike - ugovor o djelu
    2.534 KM
   • 614400 - Poticaj za poljoprivredu
    1.982 KM
   • 614400 - Javno komunalno preduzeće
    45 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama1.100 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 57.330 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  57.330 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada57.330 KM
   • 821100 - Vodosnabdjevanje
    57.330 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 18.212 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  18.212 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje18.212 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 728.237 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  667.004 KM
  • 611100 - Bruto plaće583.108 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 83.896 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  61.233 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca61.233 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 494.746 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  494.746 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.511 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju155.595 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - električna energija , javna rasvjeta i grijanje
    155.595 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge30.940 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.772 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.824 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.626 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.163 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge233.315 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 571.291 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  571.291 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.186 KM
   • 614100 - Grantovi izbornoj komisiji
    1.186 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima146.059 KM
   • 614200 - Sudski troškovi i ovrha
    139.056 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja štićenika
    6.403 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Grant za Dom zdravlja
    600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama72.714 KM
   • 614300 - Prijevoz učenika
    33.900 KM
   • 614300 - Grantovi za šport
    27.780 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - grantovi za vjerske zajednice
    2.900 KM
   • 614300 - Pomoć braniteljima
    2.809 KM
   • 614300 - Naknada za vatrogasne jedinice
    2.505 KM
   • 614300 - Grantovi udrugama
    1.400 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu
    1.300 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - pomoć djeci sa posebnim potrebama
    120 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima340.874 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    70.800 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    69.259 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    63.100 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić Pahuljica
    59.040 KM
   • 614400 - Javno komunalno preduzeće
    29.149 KM
   • 614400 - Osnovna škola fra Miroslav Džaja
    28.234 KM
   • 614400 - Grant za pripravnike - ugovor o djelu
    21.292 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama10.457 KM
   • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama - proračunska pričuva
    10.457 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 592.838 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  592.838 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada81.401 KM
   • 821100 - Vodosnabdjevanje
    81.401 KM
  • 821200 - Nabavka građevina511.437 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - asfaltiranje i sanacija ulica i lokalnih puteva
    499.942 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - ostali kapitalni izdaci
    11.495 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 44.335 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  44.335 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje44.335 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 754.611 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  691.261 KM
  • 611100 - Bruto plaće603.274 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 87.987 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  63.350 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca63.350 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 521.862 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  521.862 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.403 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju142.015 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge34.377 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.593 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.056 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme25.911 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje126.342 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.689 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge151.476 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 711.510 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  711.510 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade10.765 KM
   • 614100 - Grantovi izbornoj komisiji
    6.192 KM
   • 614100 - Grantovi političkim strankama
    4.574 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima182.639 KM
   • 614200 - Sudski troškovi i ovrha
    145.079 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja štićenika
    32.560 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Grant za Dom zdravlja
    5.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama115.717 KM
   • 614300 - Prijevoz učenika
    50.200 KM
   • 614300 - Grantovi za šport
    40.020 KM
   • 614300 - Pomoć braniteljima
    9.097 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske zajednice
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Jednokratna novčana naknada za rođenje djeteta
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu
    2.400 KM
   • 614300 - Grantovi udrugama
    2.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Crveni križ
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Pomoć djeci sa posebnim potrebama
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima382.434 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    70.600 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    68.779 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    63.000 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić Pahuljica
    59.040 KM
   • 614400 - Javno komunalno preduzeće
    55.553 KM
   • 614400 - Osnovna škola fra Miroslav Džaja
    44.362 KM
   • 614400 - Grant za novo zapošljavanje - pripravnici
    17.100 KM
   • 614400 - Spomenici iz domovinskog rata
    3.000 KM
   • 614400 - Poticaj za poljoprivredu
    1.000 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama19.955 KM
   • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama - proračunska pričuva
    19.955 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 32.993 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  32.993 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje32.993 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 772.103 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  707.426 KM
  • 611100 - Bruto plaće615.884 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 91.542 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  64.677 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca64.677 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 475.537 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  475.537 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.318 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju136.141 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.964 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.928 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.893 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje102.906 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.961 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge169.425 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 630.817 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  630.817 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade12.768 KM
   • 614100 - Grantovi političkim strankama
    10.426 KM
   • 614100 - Grantovi izbornoj komisiji
    2.342 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima62.974 KM
   • 614200 - Troškovi smještaja štićenika
    31.015 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Stipendije
    9.750 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Grant za Dom zdravlja
    9.000 KM
   • 614200 - Sudski troškovi i ovrha
    7.309 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Grant za socijalnu zaštitu
    5.900 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama155.210 KM
   • 614300 - Prijevoz učenika
    64.991 KM
   • 614300 - Grantovi za šport
    45.605 KM
   • 614300 - Naknada za vatrogasne jedinice
    13.186 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Jednokratna novčana naknada za rođenje djeteta
    10.000 KM
   • 614300 - Pomoć braniteljima
    8.350 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske zajednice
    5.113 KM
   • 614300 - Grantovi udrugama
    3.866 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu
    3.100 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Crveni križ
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima374.235 KM
   • 614400 - Hrvatski radio Kupres
    70.600 KM
   • 614400 - Centar za socijalnu skrb
    70.441 KM
   • 614400 - Hrvatski dom kulture
    65.000 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić Pahuljica
    59.040 KM
   • 614400 - Grant za novo zapošljavanje - pripravnici
    31.086 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić Pahuljica - uplata poreza i doprinosa
    29.964 KM
   • 614400 - Osnovna škola fra Miroslav Džaja
    27.328 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Grant za mlade
    14.490 KM
   • 614400 - Poticaj za poljoprivredu
    6.461 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama25.630 KM
   • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama - proračunska pričuva
    25.630 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 14.598 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  14.598 KM
  • 821200 - Nabavka građevina14.598 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 30.902 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  30.902 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje30.902 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 831.005 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  759.980 KM
  • 611100 - Bruto plaće676.458 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 83.522 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  71.025 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca71.025 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.046.393 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.046.393 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.932 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju180.966 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge30.369 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.256 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.966 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje573.326 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.884 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge222.694 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 454.481 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  454.481 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade151.887 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima83.986 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama16.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima166.700 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima22.393 KM
  • 614600 - Subvencije finansijskim institucijama13.115 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 30.509 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  30.509 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje30.509 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: