Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

415.466 KM

PORESKI PRIHODI

133.509 KM  (32,13%)

NEPORESKI PRIHODI

131.394 KM  (31,63%)

TRANSFERI I DONACIJE

150.563 KM  (36,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

392.891 KM

LIČNA PRIMANJA

207.219 KM  (52,74%)

MATERIJAL I USLUGE

118.207 KM  (30,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

34.685 KM  ( 8,83%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

429.232 KM

PORESKI PRIHODI

134.181 KM  (31,26%)

NEPORESKI PRIHODI

118.008 KM  (27,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

177.043 KM  (41,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

473.130 KM

LIČNA PRIMANJA

209.348 KM  (44,25%)

MATERIJAL I USLUGE

132.128 KM  (27,93%)

TRANSFERI I DOZNAKE

38.464 KM  ( 8,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

293.022 KM

PORESKI PRIHODI

129.089 KM  (44,05%)

NEPORESKI PRIHODI

122.753 KM  (41,89%)

TRANSFERI I DONACIJE

41.180 KM  (14,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

313.989 KM

LIČNA PRIMANJA

192.209 KM  (61,22%)

MATERIJAL I USLUGE

82.159 KM  (26,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

36.062 KM  (11,49%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

325.300 KM

PORESKI PRIHODI

127.030 KM  (39,05%)

NEPORESKI PRIHODI

94.018 KM  (28,90%)

TRANSFERI I DONACIJE

104.252 KM  (32,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

312.319 KM

LIČNA PRIMANJA

167.816 KM  (53,73%)

MATERIJAL I USLUGE

90.349 KM  (28,93%)

TRANSFERI I DOZNAKE

38.852 KM  (12,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

314.588 KM

PORESKI PRIHODI

135.714 KM  (43,14%)

NEPORESKI PRIHODI

90.778 KM  (28,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

58.096 KM  (18,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

30.000 KM  ( 9,54%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

411.724 KM

LIČNA PRIMANJA

178.888 KM  (43,45%)

MATERIJAL I USLUGE

80.424 KM  (19,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

43.868 KM  (10,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.801 KM  ( 0,44%)

OTPLATA DUGOVA

8.464 KM  ( 2,06%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

472.032 KM

PORESKI PRIHODI

143.257 KM  (30,35%)

NEPORESKI PRIHODI

85.905 KM  (18,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

92.870 KM  (19,67%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

150.000 KM  (31,78%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

337.572 KM

LIČNA PRIMANJA

177.259 KM  (52,51%)

MATERIJAL I USLUGE

81.558 KM  (24,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

53.433 KM  (15,83%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

6.385 KM  ( 1,89%)

OTPLATA DUGOVA

9.919 KM  ( 2,94%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

275.397 KM

PORESKI PRIHODI

138.042 KM  (50,12%)

NEPORESKI PRIHODI

71.546 KM  (25,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

65.204 KM  (23,68%)

PRIMICI OD IMOVINE

605 KM  ( 0,22%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

300.528 KM

LIČNA PRIMANJA

138.267 KM  (46,01%)

MATERIJAL I USLUGE

81.174 KM  (27,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

53.959 KM  (17,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.009 KM  ( 1,67%)

OTPLATA DUGOVA

16.495 KM  ( 5,49%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 133.509 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  7.765 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti7.765 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  159 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu159 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  12 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda12 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  125.573 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO125.573 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
    123.871 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO iz ranijih godina
    1.702 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 131.394 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  141 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente141 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  130.967 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.209 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse425 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama124.333 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    124.052 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    281 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  286 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi286 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 150.563 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.650 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje4.650 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi od fizičkih lica u zemlji
    4.650 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  145.913 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave145.913 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 134.181 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  7.858 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti7.858 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu1 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  126.289 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO126.289 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  30 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi30 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 118.008 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  42 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente42 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  115.975 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.992 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.720 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama106.263 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    104.284 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda od nafte i naftnih derivata
    1.706 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    273 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.992 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.992 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 177.043 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  100 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje100 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  176.943 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave176.943 KM
   • 781300 - Fond 4
    92.412 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    80.400 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte i aktivnosti u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
    2.771 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave (pomoć za org. lokalnih izbora 2012.)
    1.360 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 129.089 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  11.670 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti11.670 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  887 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu887 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  116.528 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO116.528 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 122.753 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente8 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  122.398 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.577 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.067 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama114.754 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  20 KM
  • 723100 - Novčane kazne20 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  327 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi327 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 41.180 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  41.180 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave41.180 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 127.030 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  6.392 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti6.392 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  510 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu510 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  227 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga225 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  119.901 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO119.901 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 94.018 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente7 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  93.886 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.019 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.820 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama83.420 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga627 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  125 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi125 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 104.252 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  70.340 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva70.340 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  33.912 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave33.912 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 135.714 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  5.697 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti5.697 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  433 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu433 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.360 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda40 KM
  • 715300 - Akcize1.320 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  128.224 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO128.224 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 90.778 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.064 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente31 KM
  • 721400 - Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata1.033 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  89.687 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse5.323 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.038 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama81.086 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga240 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  27 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi27 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 58.096 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  7.778 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva7.778 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  50.318 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave50.318 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 30.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  30.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova30.000 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 143.257 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  5.565 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti5.565 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  502 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu502 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  36 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda36 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  137.154 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO137.154 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 85.905 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  81.880 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.203 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.068 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama73.609 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.024 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.024 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 92.870 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  92.870 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave92.870 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 150.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  150.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova150.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 138.042 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  5.369 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti5.369 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  631 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu631 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  222 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda222 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  131.820 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO131.820 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 71.546 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  71.275 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.596 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.721 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama64.833 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga125 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  271 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi271 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 65.204 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  65.204 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta65.204 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 605 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  605 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu605 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 207.219 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  207.219 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate171.074 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih36.145 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 118.207 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  118.207 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga6.446 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.749 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene135 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje8.027 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja13.751 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge3.857 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine13.037 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
    10.427 KM
   • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama, i za troškove zaštite životne sredine
    2.610 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi70.205 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
    51.224 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
    5.469 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
    3.840 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade član. komisija i radnih grupa
    3.640 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    2.909 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
    2.189 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    934 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 34.685 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  8.350 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji8.350 KM
   • 415200 - Tekući grantovi organizacijam i udruženjima za afirmaciju porod., zašt. prava žena, djece, izbjeg. i ras. lica, boraca i osoba sa invaliditetom
    3.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja , nauke i kulture
    2.550 KM
   • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
    2.500 KM
   • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima
    200 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantoci neprofitnim subjektima u zemlji
    100 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  26.335 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova8.026 KM
   • 416100 - Drva + prevoz za PPB i socijalu, redovna novčana, tuđa njega i pomoć i jednokratne novčane pomoći
    8.026 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja789 KM
   • 416200 - Doprinos za z.z štićenika smještenom u domu
    789 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS17.520 KM
   • 416300 - Troškovi smještaja štićenika u domovima
    17.520 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 32.780 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  27.307 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata27.307 KM
   • 511200 - Dio za puteve za Milišiće i Matiće i dio za sportsko igralište
    27.307 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  5.473 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu5.473 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 209.348 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  209.348 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate168.563 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih40.786 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 132.128 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  132.128 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga9.120 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.794 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje5.971 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.535 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.666 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine24.934 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
    21.839 KM
   • 412800 - Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama
    2.592 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge zaštite životne sredine
    502 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi71.108 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
    50.841 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade član. komisija i radnih grupa
    6.060 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
    4.606 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    3.503 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
    2.888 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl.
    2.166 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    538 KM
   • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju sl. motornih vozila
    405 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacije za seminare i sl.
    100 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 38.464 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  9.038 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji9.038 KM
   • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja , nauke i kulture
    3.688 KM
   • 415200 - Tekući grantovi organizacijam i udruženjima za afirmaciju porod., zašt. prava žena, djece, izbjeg. i ras. lica, boraca i osoba sa invaliditetom
    3.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima
    2.200 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantoci neprofitnim subjektima u zemlji
    150 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  29.425 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova9.941 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja1.140 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS18.345 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 93.190 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  93.190 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata92.412 KM
   • 511100 - Fond 4
    92.412 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme778 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 192.209 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  192.209 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate161.752 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih30.457 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 82.159 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  82.159 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga9.528 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.088 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje2.819 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja8.840 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge2.963 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine12.721 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi43.200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 36.062 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  3.335 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji3.335 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  32.727 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova12.967 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja1.535 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS18.225 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 3.559 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  3.559 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.559 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 167.816 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  167.816 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate135.973 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih31.843 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 90.349 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  90.349 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga13.049 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.828 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje11.106 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.447 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge4.058 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine4.576 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi47.285 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 38.852 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  3.502 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji3.502 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  35.350 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova14.309 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja2.816 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS18.225 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 15.302 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  15.302 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme15.302 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 178.888 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  178.888 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate151.358 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih27.530 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 80.424 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  80.424 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga14.340 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.585 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene375 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje2.432 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja6.405 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.894 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine10.368 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi38.025 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 43.868 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  3.081 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji3.081 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  40.787 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova16.965 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja4.754 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS19.068 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 98.279 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  94.369 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme94.369 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  3.910 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.3.910 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 1.801 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.801 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.801 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 8.464 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  8.464 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji8.464 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 177.259 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  177.259 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate140.631 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih36.628 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 81.558 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  81.558 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga13.896 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.383 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje6.282 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.768 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge3.104 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine7.151 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi42.974 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 53.433 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  2.301 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji2.301 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  50.832 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova19.148 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja4.641 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS27.043 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  300 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 9.018 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.017 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme2.017 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  7.001 KM
  • 513500 - Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara7.001 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 6.385 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  6.385 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove6.385 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 9.919 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  9.919 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji9.919 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 138.267 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  138.267 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate114.994 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih23.273 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 81.174 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  81.174 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga13.717 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.359 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje8.561 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja3.889 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.654 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine11.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi35.494 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 53.959 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  1.200 KM
  • 414100 - Subvencije1.200 KM
 • 415000 - Grantovi
  3.590 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji3.590 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  46.037 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova18.183 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS27.854 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  3.132 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja3.132 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 5.624 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  66 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme66 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  5.558 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu5.558 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 5.009 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  5.009 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove5.009 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 16.495 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  16.495 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji16.495 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: