Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.268.070 KM

PORESKI PRIHODI

4.016.470 KM  (32,74%)

NEPORESKI PRIHODI

4.983.300 KM  (40,62%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.290.000 KM  (18,67%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

73.300 KM  ( 0,60%)

OSTALI PRIHODI

905.000 KM  ( 7,38%)

RASHODI:

12.268.070 KM

LIČNA PRIMANJA

2.730.290 KM  (22,26%)

MATERIJAL I USLUGE

2.573.180 KM  (20,97%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.743.840 KM  (22,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.493.760 KM  (28,48%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.000 KM  ( 0,08%)

OTPLATA DUGOVA

617.000 KM  ( 5,03%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 0,82%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.016.470 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.100 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  451.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu451.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.392.340 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.392.340 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.169.930 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.169.930 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  100 KM
  • 719100 - Ostali porezi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.983.300 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.611.100 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.610.800 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine300 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.370.700 KM
  • 722100 - Administrativne takse130.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse221.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.475.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse379.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)164.400 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.290.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  240.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti240.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.050.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova2.050.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 73.300 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  73.300 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja73.300 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 905.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  5.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza5.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  900.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva900.000 KM
   • 995100 - Višak prihoda iz prethodne godine
    900.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.730.290 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.495.160 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.145.790 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 349.370 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  235.130 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca225.470 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi9.660 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.573.180 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.573.180 KM
  • 613100 - Putni troškovi19.150 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju180.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge552.960 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara122.690 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva98.150 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje273.600 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa16.850 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.307.180 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.743.840 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.493.840 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.230.650 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima575.009 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama283.270 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima254.911 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima150.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  250.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama250.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.493.760 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.493.760 KM
  • 821300 - Nabavka opreme335.360 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava15.940 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.142.460 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje10.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 617.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  617.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja617.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM