Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.199.792 KM

PORESKI PRIHODI

4.196.700 KM  (34,40%)

NEPORESKI PRIHODI

5.519.200 KM  (45,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

179.000 KM  ( 1,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

156.000 KM  ( 1,28%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.148.892 KM  (17,61%)

RASHODI:

12.199.792 KM

LIČNA PRIMANJA

4.130.324 KM  (33,86%)

MATERIJAL I USLUGE

1.460.991 KM  (11,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.234.236 KM  (18,31%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.955.859 KM  (24,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

190.200 KM  ( 1,56%)

OTPLATA DUGOVA

991.500 KM  ( 8,13%)

OSTALI RASHODI

236.682 KM  ( 1,94%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.196.700 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  835.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti835.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  302.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu300.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3.700 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3.000 KM
  • 715300 - Akcize700 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.053.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.053.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.519.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  21.200 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente16.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1.600 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove3.600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.469.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse40.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse192.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama4.970.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga267.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  4.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  25.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi25.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 179.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje4.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  175.000 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave175.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 156.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  6.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište6.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  150.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova150.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 2.148.892 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  15.600 KM
  • 931200 - Primici po osnovu depozita i kaucija 8.000 KM
  • 931900 - Ostali primici 7.600 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  21.082 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti21.082 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  2.112.210 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva2.112.210 KM
   • 995100 - Raspodjela suficita iz ranijih godina
    2.112.210 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.130.324 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  4.130.324 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate3.308.350 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih791.974 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata23.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)7.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.460.991 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.460.991 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa600 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga220.616 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal46.891 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene51.900 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje149.800 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja58.560 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge74.708 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine485.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi372.916 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.234.236 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  395.000 KM
  • 414100 - Subvencije395.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  876.420 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji876.420 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  909.816 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova763.456 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS146.360 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  53.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja53.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.955.859 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.892.759 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.857.959 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata2.500 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme12.300 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  63.100 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.63.100 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 190.200 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  190.200 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove187.200 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata3.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 991.500 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  991.500 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji991.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 236.682 KMXZatvori:

 • 631000 - Ostali izdaci
  15.600 KM
  • 631200 - Izdaci po osnovu depozita i kaucija8.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci7.600 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  21.082 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 21.082 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  200.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva200.000 KM