Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

22.900.750 KM

PORESKI PRIHODI

11.439.000 KM  (49,95%)

NEPORESKI PRIHODI

5.925.400 KM  (25,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.236.350 KM  ( 9,77%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000.000 KM  ( 4,37%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  ( 4,37%)

OSTALI PRIHODI

1.300.000 KM  ( 5,68%)

RASHODI:

22.900.750 KM

LIČNA PRIMANJA

5.086.000 KM  (22,21%)

MATERIJAL I USLUGE

1.715.800 KM  ( 7,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

10.813.300 KM  (47,22%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.935.650 KM  (17,19%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

183.000 KM  ( 0,80%)

OTPLATA DUGOVA

1.067.000 KM  ( 4,66%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 0,44%)

PORESKI PRIHODI 2018. 11.439.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.200 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.200 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.493.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.493.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  400 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost200 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga100 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga100 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.263.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.263.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  8.678.900 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza8.678.900 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  300 KM
  • 719100 - Ostali porezi300 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.925.400 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  126.600 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija123.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.647.800 KM
  • 722100 - Administrativne takse370.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse850.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.430.100 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse885.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)390.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi722.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  151.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne151.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.236.350 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.583.450 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.583.450 KM
 • 733000 - Donacije
  652.900 KM
  • 733100 - Donacije652.900 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.000.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.000.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  1.000.000 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 1.300.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  1.300.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva1.300.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 5.086.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.617.500 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.962.300 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 655.200 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  468.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca433.300 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi35.200 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.715.800 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.715.800 KM
  • 613100 - Putni troškovi44.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju138.300 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge146.700 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara202.100 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva82.800 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.400 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje114.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa28.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge956.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 10.813.300 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.644.300 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade4.630.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.727.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.626.800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima475.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo185.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.169.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.169.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.935.650 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.935.650 KM
  • 821200 - Nabavka građevina505.750 KM
  • 821300 - Nabavka opreme807.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava45.500 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.577.400 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 183.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  183.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje183.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.067.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.067.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.067.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM