Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

3.839.190 KM

PORESKI PRIHODI

1.497.517 KM  (39,01%)

NEPORESKI PRIHODI

437.146 KM  (11,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.644.527 KM  (42,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

260.000 KM  ( 6,77%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.839.189 KM

LIČNA PRIMANJA

1.076.760 KM  (28,05%)

MATERIJAL I USLUGE

619.678 KM  (16,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

379.280 KM  ( 9,88%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.524.771 KM  (39,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

8.000 KM  ( 0,21%)

OTPLATA DUGOVA

130.700 KM  ( 3,40%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 2,60%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.497.517 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  963 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca963 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  350 KM
  • 713100 - Porezi na plaće350 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  78.853 KM
  • 714100 - Porez na imovinu78.853 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  218.755 KM
  • 716100 - Porez na dohodak218.755 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.198.596 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.198.596 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 437.146 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  30.936 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.200 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine24.736 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  402.110 KM
  • 722100 - Administrativne takse108.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse84.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade84.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse114.610 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.100 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.644.527 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.259.127 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.259.127 KM
 • 733000 - Donacije
  102.967 KM
  • 733100 - Donacije102.967 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  282.433 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova210.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora72.433 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 260.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  260.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava260.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.076.760 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  986.200 KM
  • 611100 - Bruto plaće862.100 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 124.100 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  90.560 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca90.560 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 619.678 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  619.678 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.250 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju36.265 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.115 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.181 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.450 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme216 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje102.977 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.760 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge416.464 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 379.280 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  349.370 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade44.680 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima209.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama85.690 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima3.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  29.910 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama29.910 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.524.771 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.524.771 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.350 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.511.421 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 8.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  8.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje8.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 130.700 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  130.700 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja130.700 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  100.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita100.000 KM
   • 996100 - Pokriće dijela akumuliranog deficita (obaveza) nastalog u prethodnim godinama
    100.000 KM