Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

17.250.000 KM

PORESKI PRIHODI

11.295.000 KM  (65,48%)

NEPORESKI PRIHODI

3.562.500 KM  (20,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.230.000 KM  ( 7,13%)

PRIMICI OD IMOVINE

670.000 KM  ( 3,88%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

492.500 KM  ( 2,86%)

RASHODI:

17.250.000 KM

LIČNA PRIMANJA

3.796.900 KM  (22,01%)

MATERIJAL I USLUGE

3.318.160 KM  (19,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.303.150 KM  (30,74%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.245.900 KM  ( 7,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

186.190 KM  ( 1,08%)

OTPLATA DUGOVA

1.157.200 KM  ( 6,71%)

OSTALI RASHODI

2.242.500 KM  (13,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 11.295.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak500 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  1.161.500 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti1.161.500 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  367.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu355.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone10.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3.500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.500 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  9.750.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO9.750.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  12.500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi12.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.562.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  520.500 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente520.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.997.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse180.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse413.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama2.003.500 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga400.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  20.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne20.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  25.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi25.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.230.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  80.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje80.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.150.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta1.150.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 670.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  70.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte70.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  600.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište600.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 492.500 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  450.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost350.000 KM
  • 931200 - Primici po osnovu depozita i kaucija 100.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  42.500 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti42.500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.796.900 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  3.796.900 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.905.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih856.400 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata10.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)25.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.318.160 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  3.318.160 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga309.500 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal110.000 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene63.800 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje471.350 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja71.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge212.010 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1.060.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi1.016.600 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.303.150 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  703.200 KM
  • 414100 - Subvencije703.200 KM
 • 415000 - Grantovi
  829.950 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji829.950 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  3.667.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova3.051.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS616.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  103.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu3.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave3.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja97.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.245.900 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.174.300 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata990.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata1.500 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme132.800 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu50.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  50.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta50.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  21.600 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.21.600 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 186.190 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  186.190 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove173.200 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata12.990 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.157.200 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.157.200 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji976.600 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova180.600 KM

OSTALI RASHODI 2018. 2.242.500 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  100.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti100.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  800.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima800.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  1.070.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost270.000 KM
  • 631200 - Izdaci po osnovu depozita i kaucija100.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci700.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  42.500 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 42.500 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  230.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva230.000 KM