Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.181.635 KM

PORESKI PRIHODI

1.495.275 KM  (35,76%)

NEPORESKI PRIHODI

1.773.960 KM  (42,42%)

TRANSFERI I DONACIJE

691.400 KM  (16,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

220.000 KM  ( 5,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.000 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

4.181.635 KM

LIČNA PRIMANJA

1.634.258 KM  (39,08%)

MATERIJAL I USLUGE

929.777 KM  (22,23%)

TRANSFERI I DOZNAKE

697.450 KM  (16,68%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.000 KM  ( 0,24%)

OTPLATA DUGOVA

100.000 KM  ( 2,39%)

OSTALI RASHODI

40.000 KM  ( 0,96%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.495.275 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  100 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca100 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  100 KM
  • 713100 - Porezi na plaće100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  148.680 KM
  • 714100 - Porez na imovinu148.680 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  259.295 KM
  • 716100 - Porez na dohodak259.295 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.087.050 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.087.050 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  50 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.773.960 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  83.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija82.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.690.460 KM
  • 722100 - Administrativne takse110.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse384.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.018.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse117.760 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)20.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi40.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  500 KM
  • 723100 - Novčane kazne500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 691.400 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  175.700 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti175.700 KM
 • 733000 - Donacije
  38.600 KM
  • 733100 - Donacije38.600 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  250.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada250.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  227.100 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova227.100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 220.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  220.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava220.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.634.258 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.489.084 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.323.301 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 165.783 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  145.174 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca145.174 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 929.777 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  929.777 KM
  • 613100 - Putni troškovi23.300 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju174.500 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge191.260 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara26.700 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje201.100 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge280.017 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 697.450 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  624.850 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade141.300 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima288.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama78.050 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima95.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo19.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  72.600 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade57.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima15.600 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 770.150 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  770.150 KM
  • 821200 - Nabavka građevina676.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme47.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava47.150 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate10.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  100.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate100.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 40.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  40.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva40.000 KM