Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

9.904.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.271.000 KM  (53,22%)

NEPORESKI PRIHODI

2.618.000 KM  (26,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.565.000 KM  (15,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

450.000 KM  ( 4,54%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.904.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.387.500 KM  (24,11%)

MATERIJAL I USLUGE

2.102.000 KM  (21,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.162.500 KM  (42,03%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

90.000 KM  ( 0,91%)

OTPLATA DUGOVA

552.000 KM  ( 5,57%)

OSTALI RASHODI

70.000 KM  ( 0,71%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.271.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  457.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu457.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.583.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.583.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.170.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.170.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  60.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi60.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.618.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  565.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija565.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.028.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse130.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse460.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.000.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse398.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)20.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  25.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.565.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  250.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva250.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.315.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.315.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 450.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  450.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava450.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.387.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.192.500 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.806.500 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 386.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  195.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca195.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.102.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.102.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju255.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge320.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara80.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje660.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge705.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.162.500 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.082.500 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade605.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima790.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama525.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.012.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima120.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.080.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama360.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima720.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 540.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  540.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina230.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme80.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava130.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje100.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 90.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  90.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje90.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 552.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  552.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja552.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 70.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  70.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva70.000 KM