Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.028.019 KM

PORESKI PRIHODI

4.417.751 KM  (40,06%)

NEPORESKI PRIHODI

2.776.724 KM  (25,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.080.422 KM  ( 9,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

52.622 KM  ( 0,48%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.700.000 KM  (24,48%)

OSTALI PRIHODI

500 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.028.019 KM

LIČNA PRIMANJA

3.311.238 KM  (30,03%)

MATERIJAL I USLUGE

1.336.762 KM  (12,12%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.990.163 KM  (27,11%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.580.965 KM  (23,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

54.500 KM  ( 0,49%)

OTPLATA DUGOVA

505.391 KM  ( 4,58%)

OSTALI RASHODI

249.000 KM  ( 2,26%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.417.751 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.100 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.100 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  495.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu495.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.534 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.484 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga50 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  635.010 KM
  • 716100 - Porez na dohodak635.010 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.282.557 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.282.557 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  50 KM
  • 719100 - Ostali porezi50 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.776.724 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  101.912 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija101.462 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine450 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.671.312 KM
  • 722100 - Administrativne takse260.050 KM
  • 722300 - Komunalne takse495.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.156.436 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse491.587 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)173.849 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi94.390 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.080.422 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  157.790 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti157.790 KM
 • 733000 - Donacije
  4.000 KM
  • 733100 - Donacije4.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  535.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada535.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  383.632 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova383.632 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 52.622 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  52.622 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava52.622 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 2.700.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  2.700.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja2.700.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 500 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  500 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.311.238 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.021.022 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.679.473 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 341.549 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  290.216 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca290.216 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.336.762 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.336.762 KM
  • 613100 - Putni troškovi17.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju296.700 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge273.445 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.260 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.650 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje187.945 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.900 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge476.362 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.990.163 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.256.395 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade198.895 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima535.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama155.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima200.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima130.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo37.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.733.768 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.733.768 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.580.965 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.580.965 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada984.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.460.165 KM
  • 821300 - Nabavka opreme89.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava47.800 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 54.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  54.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje54.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 505.391 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  505.391 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja505.391 KM

OSTALI RASHODI 2018. 249.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  200.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita200.000 KM
   • 996100 - Obaveze prema dobavljačima - Obaveze iz prethodne godine
    200.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  49.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva49.000 KM