Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.508.300 KM

PORESKI PRIHODI

4.098.400 KM  (48,17%)

NEPORESKI PRIHODI

2.254.400 KM  (26,50%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.698.000 KM  (19,96%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

400.000 KM  ( 4,70%)

OSTALI PRIHODI

57.500 KM  ( 0,68%)

RASHODI:

8.508.300 KM

LIČNA PRIMANJA

1.699.000 KM  (19,97%)

MATERIJAL I USLUGE

2.633.700 KM  (30,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.995.200 KM  (35,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

72.400 KM  ( 0,85%)

OTPLATA DUGOVA

130.000 KM  ( 1,53%)

OSTALI RASHODI

336.000 KM  ( 3,95%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.098.400 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  419.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu419.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.173.400 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.173.400 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.400.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.400.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  95.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi95.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.254.400 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  88.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija86.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.166.400 KM
  • 722100 - Administrativne takse105.700 KM
  • 722300 - Komunalne takse350.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.253.900 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse452.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.698.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  718.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva718.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  560.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti560.000 KM
 • 733000 - Donacije
  30.000 KM
  • 733100 - Donacije30.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  390.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova390.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 400.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  400.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja400.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 57.500 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  57.500 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva57.500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.699.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.527.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.300.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 227.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  172.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca172.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.633.700 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.633.700 KM
  • 613100 - Putni troškovi29.600 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju120.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge48.700 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara104.100 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva527.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.094.400 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.800 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge701.900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.995.200 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.737.200 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade4.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima159.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.016.700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima430.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima7.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo120.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.258.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade835.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama423.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 642.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  642.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina200.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme442.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 72.400 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  72.400 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate58.400 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje14.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 130.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  130.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja130.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 336.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  22.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva22.000 KM
 • 996000 - Plaćanje deficita
  314.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita314.000 KM