Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

17.843.210 KM

PORESKI PRIHODI

6.549.870 KM  (36,71%)

NEPORESKI PRIHODI

3.901.180 KM  (21,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.443.700 KM  (13,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.948.460 KM  (27,73%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

17.843.210 KM

LIČNA PRIMANJA

2.955.930 KM  (16,57%)

MATERIJAL I USLUGE

3.896.780 KM  (21,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.957.400 KM  (16,57%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

7.422.600 KM  (41,60%)

FINANSIJSKA IMOVINA

250.000 KM  ( 1,40%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.500 KM  ( 0,06%)

OTPLATA DUGOVA

350.000 KM  ( 1,96%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.549.870 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.820 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.820 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  997.940 KM
  • 714100 - Porez na imovinu997.940 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.211.180 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.211.180 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.335.930 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.335.930 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.901.180 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.266.760 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.266.160 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.629.310 KM
  • 722100 - Administrativne takse322.210 KM
  • 722300 - Komunalne takse519.720 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade453.230 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse785.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi548.650 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.110 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.110 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.443.700 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  14.700 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti14.700 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  290.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada290.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.139.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.839.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora300.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 4.948.460 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  4.948.460 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava4.948.460 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.955.930 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.699.200 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.367.300 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 331.900 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  256.730 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca248.560 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi8.170 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.896.780 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.896.780 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.450 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju375.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge777.400 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara131.200 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva55.600 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme124.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje575.800 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.300 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.814.830 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.957.400 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.452.400 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade508.260 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima279.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.619.640 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima20.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  505.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama425.000 KM
  • 615500 - Kapitalni grantovi privatnim preduzećima80.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 7.422.600 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  7.422.600 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada350.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.440.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme166.100 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava215.500 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.251.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  250.000 KM
  • 822400 - Učešće u dionicama javnih preduzeća250.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 10.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje10.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 350.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  350.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate350.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: