Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.700.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.045.100 KM  (46,50%)

NEPORESKI PRIHODI

3.242.900 KM  (37,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.402.000 KM  (16,11%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

10.000 KM  ( 0,11%)

RASHODI:

8.700.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.299.500 KM  (26,43%)

MATERIJAL I USLUGE

638.500 KM  ( 7,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.090.000 KM  (35,52%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.066.000 KM  (23,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

221.000 KM  ( 2,54%)

OTPLATA DUGOVA

375.000 KM  ( 4,31%)

OSTALI RASHODI

10.000 KM  ( 0,11%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.045.100 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  600 KM
  • 713100 - Porezi na plaće600 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  586.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu586.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.452.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.452.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.000.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.000.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  500 KM
  • 719100 - Ostali porezi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.242.900 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  521.600 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija121.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine400.300 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.695.300 KM
  • 722100 - Administrativne takse260.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse440.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.665.800 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse315.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi14.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  26.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne26.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.402.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  300.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti300.000 KM
 • 733000 - Donacije
  52.000 KM
  • 733100 - Donacije52.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.050.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.050.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  10.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza10.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.299.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.102.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.813.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 289.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  197.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca191.500 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi6.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 638.500 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  638.500 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju40.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara94.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge370.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.090.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.310.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima75.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.324.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima361.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima430.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo120.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  780.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama180.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima600.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.066.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.066.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada100.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.805.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme51.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava60.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje50.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 221.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  221.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate50.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje171.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 375.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  375.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja375.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM