Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.973.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.421.000 KM  (67,99%)

NEPORESKI PRIHODI

2.102.000 KM  (26,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

450.000 KM  ( 5,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.973.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.641.000 KM  (33,12%)

MATERIJAL I USLUGE

610.000 KM  ( 7,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.259.000 KM  (53,42%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.500 KM  ( 0,18%)

OTPLATA DUGOVA

77.000 KM  ( 0,97%)

OSTALI RASHODI

280.500 KM  ( 3,52%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.421.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  900.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu900.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.070.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.070.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.430.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.430.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.500 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.102.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  103.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija102.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.997.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse175.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse320.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.095.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse360.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)45.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 450.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  250.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti250.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  200.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova200.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.641.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.416.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.141.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 275.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  225.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca225.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 610.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  610.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju110.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge52.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara58.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge302.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.259.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.366.800 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.513.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima437.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama697.300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima196.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima422.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo101.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  892.200 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade873.200 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima19.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 91.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  91.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada9.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme48.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje33.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 14.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  14.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje14.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 77.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  77.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja77.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 280.500 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  247.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita247.000 KM
   • 996100 - Plaćanje deficita- Neraspoređeni višak prihoda i rashoda
    247.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  33.500 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva33.500 KM