Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

17.856.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.637.100 KM  (31,57%)

NEPORESKI PRIHODI

2.600.500 KM  (14,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.391.000 KM  (30,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

850.000 KM  ( 4,76%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3.377.400 KM  (18,91%)

RASHODI:

17.856.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.169.750 KM  (12,15%)

MATERIJAL I USLUGE

1.134.750 KM  ( 6,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.593.000 KM  (48,12%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

5.755.500 KM  (32,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.500 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

152.500 KM  ( 0,85%)

OSTALI RASHODI

45.000 KM  ( 0,25%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.637.100 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.445.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.445.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  45.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak45.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.144.100 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.144.100 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.500 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.600.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  35.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija34.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.565.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse5.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse250.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.791.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse500.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 5.391.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  1.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva1.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  722.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti722.000 KM
 • 733000 - Donacije
  35.000 KM
  • 733100 - Donacije35.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  28.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada28.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.605.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova4.605.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 850.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  850.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava850.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 3.377.400 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  3.300 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza3.300 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  3.374.100 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva3.374.100 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.169.750 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.988.550 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.725.700 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 262.850 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  181.200 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca181.200 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.134.750 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.134.750 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju105.100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge83.100 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara45.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme32.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.700 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge774.850 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 8.593.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.498.800 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade386.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.047.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama660.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima15.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima360.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.094.200 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.980.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima132.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama2.066.700 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima915.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 5.755.500 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.755.500 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada890.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina190.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme136.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava325.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.214.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 5.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje5.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 152.500 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  152.500 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja152.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 45.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  45.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva45.000 KM