Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

9.612.665 KM

PORESKI PRIHODI

4.311.300 KM  (44,85%)

NEPORESKI PRIHODI

2.596.700 KM  (27,01%)

TRANSFERI I DONACIJE

830.000 KM  ( 8,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.874.665 KM  (19,50%)

RASHODI:

9.612.665 KM

LIČNA PRIMANJA

2.915.820 KM  (30,33%)

MATERIJAL I USLUGE

1.844.552 KM  (19,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.052.000 KM  (31,75%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.470.140 KM  (15,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.000 KM  ( 0,10%)

OTPLATA DUGOVA

60.000 KM  ( 0,62%)

OSTALI RASHODI

260.153 KM  ( 2,71%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.311.300 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  294.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti294.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  113.300 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu112.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone300 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  24.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga20.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.880.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.880.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.596.700 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8.200 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente4.800 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente3.400 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.541.100 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse70.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse52.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama2.352.100 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga67.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  47.400 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi47.400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 830.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  525.000 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva50.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje475.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  305.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta245.000 KM
  • 787900 - Transferi od ostalih jedinica vlasti60.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.874.665 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  1.874.665 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva1.874.665 KM
   • 995100 - Neutrošena sredstva iz 2016 i 2017 godine
    1.874.665 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.915.820 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.915.820 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.285.220 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih610.600 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)20.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.844.552 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.844.552 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa4.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga370.000 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal51.000 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene10.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje280.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja50.000 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge349.400 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine282.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi448.152 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.052.000 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  1.070.000 KM
  • 414100 - Subvencije1.070.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  826.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji826.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.156.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.156.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.470.140 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.444.140 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata300.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata993.140 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme150.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  20.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  6.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.6.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  10.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove10.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 60.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  60.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji60.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 260.153 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  100.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima100.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  20.153 KM
  • 631900 - Ostali izdaci20.153 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  140.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva140.000 KM