Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.584.889 KM

PORESKI PRIHODI

7.819.735 KM  (73,88%)

NEPORESKI PRIHODI

1.492.186 KM  (14,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

320.792 KM  ( 3,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

323.245 KM  ( 3,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

316.250 KM  ( 2,99%)

OSTALI PRIHODI

312.681 KM  ( 2,95%)

RASHODI:

10.584.889 KM

LIČNA PRIMANJA

4.012.685 KM  (37,91%)

MATERIJAL I USLUGE

1.833.931 KM  (17,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.212.480 KM  (20,90%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

234.882 KM  ( 2,22%)

OTPLATA DUGOVA

1.217.391 KM  (11,50%)

OSTALI RASHODI

266.084 KM  ( 2,51%)

PORESKI PRIHODI 2018. 7.819.735 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak500 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  744.042 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti744.042 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  509.693 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu507.393 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.300 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  6.560.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO6.560.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.492.186 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  195.150 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente194.800 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente350 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.272.907 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse124.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse428.340 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama439.747 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga280.820 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  14.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne14.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.129 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.129 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 320.792 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  1.350 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje1.350 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  319.442 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta319.442 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 323.245 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  323.245 KM
  • 813100 - Primici za zemljište323.245 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 316.250 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  316.250 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova316.250 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 312.681 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  48.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost48.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  42.396 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti42.396 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  222.285 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva222.285 KM
   • 995100 - Neutrošena namjenska sredstva ranijih godina - kreditna sredstva
    222.285 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.012.685 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  4.012.685 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate3.039.891 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih844.075 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata67.711 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)61.008 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.833.931 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.833.931 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa5.720 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga274.489 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal69.003 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene61.600 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje268.466 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja65.690 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge153.353 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine361.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi574.110 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.212.480 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  604.900 KM
  • 414100 - Subvencije604.900 KM
 • 415000 - Grantovi
  573.594 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji573.594 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  990.151 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova870.120 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS120.031 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  43.835 KM
  • 487200 - Transferi entitetu2.417 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave400 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja200 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti40.818 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 807.436 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  758.336 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata622.707 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata36.079 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme99.550 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  20.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  29.100 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.29.100 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 234.882 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  234.882 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti95.291 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove138.391 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.200 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.217.391 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.145.891 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)144.091 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji1.001.800 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  71.500 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti71.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 266.084 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  74.388 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti74.388 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  47.500 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost45.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci2.500 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  44.196 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 44.196 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM