Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.994.700 KM

PORESKI PRIHODI

3.394.700 KM  (48,53%)

NEPORESKI PRIHODI

2.427.000 KM  (34,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

723.000 KM  (10,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

450.000 KM  ( 6,43%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.994.700 KM

LIČNA PRIMANJA

1.707.200 KM  (24,41%)

MATERIJAL I USLUGE

1.462.350 KM  (20,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.740.145 KM  (39,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

85.300 KM  ( 1,22%)

OTPLATA DUGOVA

277.500 KM  ( 3,97%)

OSTALI RASHODI

77.205 KM  ( 1,10%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.394.700 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  182.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu182.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.336.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.336.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.815.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.815.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  61.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi61.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.427.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  123.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija120.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.303.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse32.500 KM
  • 722300 - Komunalne takse385.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade845.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse338.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)681.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 723.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  658.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti658.000 KM
 • 733000 - Donacije
  15.000 KM
  • 733100 - Donacije15.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  50.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada50.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 450.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  450.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava450.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.707.200 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.568.700 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.310.700 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 258.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  138.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca138.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.462.350 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.462.350 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.350 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju34.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge269.500 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje719.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge368.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.740.145 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.430.145 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade540.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima380.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama504.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima306.145 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima700.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  310.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama310.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 645.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  645.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina582.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme63.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 85.300 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  85.300 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate4.300 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje81.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 277.500 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  277.500 KM
  • 823200 - Spoljne otplate33.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja244.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 77.205 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  77.205 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva77.205 KM