Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.460.000 KM

PORESKI PRIHODI

2.588.500 KM  (47,41%)

NEPORESKI PRIHODI

1.581.500 KM  (28,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.090.000 KM  (19,96%)

PRIMICI OD IMOVINE

200.000 KM  ( 3,66%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.460.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.532.514 KM  (28,07%)

MATERIJAL I USLUGE

1.023.100 KM  (18,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.397.400 KM  (25,59%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.166.986 KM  (21,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

60.000 KM  ( 1,10%)

OTPLATA DUGOVA

80.000 KM  ( 1,47%)

OSTALI RASHODI

200.000 KM  ( 3,66%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.588.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    700 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    200 KM
   • 711100 - Porezi na ukupan prihod fizičkih lica
    100 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    400 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  556.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu556.000 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    350.000 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.
    120.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    65.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    12.000 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    6.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    3.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.000 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    7.500 KM
   • 715100 - Porezi na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    2.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  780.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak780.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    670.000 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    37.000 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    36.000 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    20.000 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    15.000 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    2.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.240.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.240.000 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.122.510 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    117.490 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.000 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.581.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  10.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.500 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    4.500 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    4.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.500 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.570.500 KM
  • 722100 - Administrativne takse75.000 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    74.700 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    200 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    100 KM
  • 722300 - Komunalne takse140.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    135.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    5.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.070.500 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    350.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    342.000 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    260.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    87.500 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    22.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    8.000 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    1.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse262.000 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    110.000 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    65.000 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    30.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    30.000 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    12.000 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    10.000 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    4.500 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    1.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.000 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    20.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru nov.kazni i troš.prekršajnog postupka
    1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.090.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.090.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.090.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    740.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    250.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Fonda za zaštitu okoliša
    100.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 200.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  200.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava200.000 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    200.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.532.514 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.409.928 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.167.478 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 242.450 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  122.586 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca122.586 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.023.100 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.023.100 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju110.000 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    90.000 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    20.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge308.300 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    265.000 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    32.000 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    5.000 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    4.000 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    2.000 KM
   • 613300 - Doprinos za korištenje gradskog zemljišta
    300 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.100 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan inventar
    18.600 KM
   • 613400 - Ostali materijali posebne namjene
    3.500 KM
   • 613400 - Ostalo
    1.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.600 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje258.500 KM
   • 613700 - Ceste, željeznice, mostovi
    230.000 KM
   • 613700 - materijal za odrzavanje ulična rasvjeta
    13.000 KM
   • 613700 - usluge odrzavanja javne rasvjete
    8.000 KM
   • 613700 - materijal za nabavku i odrzavanja vozila
    2.000 KM
   • 613700 - materijal za opravku i odrzavanje zgrada
    2.000 KM
   • 613700 - usluge opravki i odrzavanja vozila
    1.000 KM
   • 613700 - Usluge opravki i odrzavanje opreme
    1.000 KM
   • 613700 - usluge opravki i odrzavanja zgrada
    1.000 KM
   • 613700 - materijal za obravku i odrzavanje opreme
    500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.600 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge296.000 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    60.000 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    50.000 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    32.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    23.000 KM
   • 613900 - Usluge medija
    20.000 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    15.000 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    12.000 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    11.000 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    10.000 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    10.000 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    10.000 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade predsjednicima mjesnih zajednica
    8.400 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    7.600 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    7.000 KM
   • 613900 - Posebna naknada za zaštitu prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    7.000 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti
    6.000 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    3.000 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    2.000 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    1.000 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    1.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.397.400 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.247.400 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade330.000 KM
   • 614100 - Grant Javna ustanova Centar za socijalni rad
    330.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima376.000 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginuih boraca
    231.000 KM
   • 614200 - Isplata stipendija za osnovne i srednje škole
    100.000 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    45.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama248.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - sportska društva
    115.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    70.000 KM
   • 614300 - Udruženja boračke popilacije
    33.600 KM
   • 614300 - Grantovi političkim klubovima
    30.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima282.800 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    80.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima -primarna zdravstvena zaštita
    70.000 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    50.000 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    50.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Centar za djecu sa posebnim potrebama
    16.800 KM
   • 614400 - JP Komunalno doo Breza
    16.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.000 KM
   • 614800 - Izvrsenje sudske presude i rjesenje o izvrsenju
    10.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  150.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade30.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - mak - deminiranje
    20.000 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi kantonima
    10.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima120.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.166.986 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.166.986 KM
  • 821200 - Nabavka građevina931.986 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    571.986 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    270.000 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta i trotoari - nova javna rasvjeta
    80.000 KM
   • 821200 - Nabavka zgrada i stanova
    10.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme35.000 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    30.000 KM
   • 821300 - Namještaj
    5.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava200.000 KM
   • 821500 - Studije izdržljivosti, projektne pripreme i projektovanje
    200.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 60.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  60.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje60.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 80.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  80.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja80.000 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    80.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 200.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  150.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita150.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM