Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.400.000 KM

PORESKI PRIHODI

6.216.600 KM  (74,01%)

NEPORESKI PRIHODI

1.603.970 KM  (19,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

417.850 KM  ( 4,97%)

PRIMICI OD IMOVINE

110.000 KM  ( 1,31%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

51.580 KM  ( 0,61%)

RASHODI:

8.400.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.782.330 KM  (33,12%)

MATERIJAL I USLUGE

1.602.680 KM  (19,08%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.342.600 KM  (27,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

99.200 KM  ( 1,18%)

OTPLATA DUGOVA

697.600 KM  ( 8,30%)

OSTALI RASHODI

323.090 KM  ( 3,85%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.216.600 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  835.200 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti835.200 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  195.200 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu195.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone100 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije100 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  6.100 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.500 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.500 KM
  • 715300 - Akcize100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  5.180.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO5.180.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  100 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.603.970 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  94.200 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente94.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente200 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.498.270 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse95.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse177.800 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama956.470 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga269.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 417.850 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  42.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje42.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  375.850 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta375.500 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave200 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja100 KM
  • 787900 - Transferi od ostalih jedinica vlasti50 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 110.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  110.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište110.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 51.580 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  20.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost20.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  31.580 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti31.580 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.782.330 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.782.330 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.232.500 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih509.700 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata28.500 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)11.630 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.602.680 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.602.680 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa11.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga151.280 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal35.800 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene56.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje314.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja38.600 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge113.100 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine357.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi525.900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.342.600 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  63.700 KM
  • 414100 - Subvencije63.700 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.104.900 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.104.900 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.065.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova836.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS229.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  109.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu4.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja104.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 552.500 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  543.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata340.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata78.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme52.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu73.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  9.500 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.9.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 99.200 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  99.200 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti99.200 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 697.600 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  697.600 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)697.600 KM

OSTALI RASHODI 2018. 323.090 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  30.600 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti30.600 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  71.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima71.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  114.210 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost20.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci94.210 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  47.280 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 47.280 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  60.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva60.000 KM