Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

3.323.000 KM

PORESKI PRIHODI

1.051.000 KM  (31,63%)

NEPORESKI PRIHODI

383.500 KM  (11,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.438.500 KM  (43,29%)

PRIMICI OD IMOVINE

300.000 KM  ( 9,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

150.000 KM  ( 4,51%)

RASHODI:

3.323.000 KM

LIČNA PRIMANJA

626.200 KM  (18,84%)

MATERIJAL I USLUGE

318.500 KM  ( 9,58%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.087.300 KM  (32,72%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.281.000 KM  (38,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

10.000 KM  ( 0,30%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.051.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  134.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu134.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  222.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak222.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  695.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza695.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 383.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  20.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija20.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  358.500 KM
  • 722100 - Administrativne takse65.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse85.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade112.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse91.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.438.500 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  1.500 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva1.500 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  438.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti438.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  367.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada367.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  632.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova632.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 300.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  300.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava300.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  150.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva150.000 KM
   • 995100 - Ostvareni višak prihoda iz prethodne godine - namjenska sredstva i tekuća
    150.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 626.200 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  574.500 KM
  • 611100 - Bruto plaće490.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 84.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  51.700 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca51.700 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 318.500 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  318.500 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.800 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.300 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.700 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje106.900 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge140.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.087.300 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  899.300 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade85.300 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima466.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama237.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima35.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima46.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  188.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade83.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima15.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama90.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.281.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.281.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina839.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme82.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava99.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje211.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM