Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.000.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.206.000 KM  (74,37%)

NEPORESKI PRIHODI

1.243.000 KM  (17,76%)

TRANSFERI I DONACIJE

401.000 KM  ( 5,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

150.000 KM  ( 2,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.000.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.380.700 KM  (34,01%)

MATERIJAL I USLUGE

1.133.200 KM  (16,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.659.600 KM  (23,71%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

307.000 KM  ( 4,39%)

OTPLATA DUGOVA

910.000 KM  (13,00%)

OSTALI RASHODI

415.000 KM  ( 5,93%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.206.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  2.000 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak2.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  520.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti520.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  230.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu230.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  4.450.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO4.450.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.243.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  25.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente25.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.167.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse65.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse187.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama719.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga196.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  50.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi50.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 401.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  101.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje101.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  300.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta300.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  150.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište150.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.380.700 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.380.700 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.189.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih171.700 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata4.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)16.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.133.200 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.133.200 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa5.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga182.700 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal32.600 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene35.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje109.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja35.600 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge109.900 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine240.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi383.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.659.600 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  30.000 KM
  • 414100 - Subvencije30.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  714.600 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji714.600 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  913.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova913.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  2.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja2.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 194.500 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  194.500 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata50.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata110.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme24.500 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu10.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 307.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  307.000 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti145.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove162.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 910.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  910.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji910.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 415.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  1.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima1.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  400.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci400.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  4.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 4.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM