Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

17.800.000 KM

PORESKI PRIHODI

7.924.800 KM  (44,52%)

NEPORESKI PRIHODI

6.075.200 KM  (34,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.800.000 KM  (21,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

17.800.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.997.000 KM  (16,84%)

MATERIJAL I USLUGE

4.331.800 KM  (24,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.201.000 KM  (34,84%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.115.200 KM  (23,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

50.000 KM  ( 0,28%)

OTPLATA DUGOVA

75.000 KM  ( 0,42%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 0,17%)

PORESKI PRIHODI 2018. 7.924.800 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  1.789.800 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.789.800 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina pravnih lica
    1.000.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina fizičkih lica
    459.800 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    200.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    50.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    50.000 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i poklone
    30.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.735.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.735.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    1.200.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh. od dr. samost. djelatnosti
    200.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.po konačnom obračunu
    120.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    110.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    70.000 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov. i imov. prava
    35.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.400.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.400.000 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza za općine
    4.000.000 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    400.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 6.075.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.762.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija760.000 KM
   • 721100 - Prihodi od učešća u dobiti JP
    300.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    250.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja opreme
    110.000 KM
   • 721100 - Prihodi od organizacije manifestacije "Visočko ljeto"
    90.000 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesije
    10.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.002.000 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine-prodaja imovine
    1.000.000 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.312.200 KM
  • 722100 - Administrativne takse200.000 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    200.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse400.000 KM
   • 722300 - Takse za isticanje firme
    400.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.001.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu pogodnosti
    700.000 KM
   • 722400 - Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    500.000 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i komunalna naknada
    279.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    250.000 KM
   • 722400 - Ostali prihodi od korišćenja šuma
    90.000 KM
   • 722400 - Naknada za vatrogastvo
    82.000 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    60.000 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    40.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.401.200 KM
   • 722500 - Naknada za zaštitu okoline
    400.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća- neto plata
    376.000 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila građana
    220.000 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra - uknjižba
    100.000 KM
   • 722500 - Naknada za korišćenje cestovnog zemljišta
    100.000 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica
    80.000 KM
   • 722500 - Naknada po osnovu teh. pregleda i dr. komisija
    60.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća - neto primanja
    39.000 KM
   • 722500 - Naknade za korišćenje podataka premjera i katastra
    15.000 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja od požara
    10.000 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osig.od autoodgov.za vatrog.jed.
    1.200 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)210.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga drugima
    150.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga - učešće u troškovima
    60.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi100.000 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate ( prihodi po ranijim propisima)
    100.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
   • 723100 - Ostale novčane kazne
    1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 3.800.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.800.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.800.000 KM
   • 732100 - Transferi iz Kantona za korisnike Centra za socijalni rad
    2.000.000 KM
   • 732100 - Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti
    1.800.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.997.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.750.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.350.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 400.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  247.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca247.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.331.800 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.331.800 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju351.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge2.133.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara123.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva131.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje540.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa27.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.012.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 6.201.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.201.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade210.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.321.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama830.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.570.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima120.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo150.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 4.115.200 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.115.200 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada200.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme335.200 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava240.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.340.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  50.000 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu50.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 75.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  75.000 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu75.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM