Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.240.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.735.000 KM  (46,24%)

NEPORESKI PRIHODI

4.355.000 KM  (42,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

220.000 KM  ( 2,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

830.000 KM  ( 8,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

100.000 KM  ( 0,98%)

RASHODI:

10.240.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.988.500 KM  (29,18%)

MATERIJAL I USLUGE

2.207.720 KM  (21,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.086.500 KM  (20,38%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.040.000 KM  (10,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

448.000 KM  ( 4,38%)

OTPLATA DUGOVA

1.212.000 KM  (11,84%)

OSTALI RASHODI

257.280 KM  ( 2,51%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.735.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  775.300 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti775.300 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  465.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu463.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4.200 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga100 KM
  • 715300 - Akcize100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.490.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.490.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.355.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  396.300 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente396.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente300 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.796.700 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse97.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse426.200 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama3.161.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga112.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  2.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  160.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi160.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 220.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  220.000 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave220.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 830.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  170.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte170.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  350.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište350.000 KM
 • 814000 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslova
  290.000 KM
  • 814100 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja290.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  20.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova20.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  100.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost100.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.988.500 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.988.500 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.414.700 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih522.000 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata37.800 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)14.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.207.720 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.207.720 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa15.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga696.120 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal80.400 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene11.600 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje254.600 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja81.200 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge261.500 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine378.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi428.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.086.500 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  285.000 KM
  • 414100 - Subvencije285.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  605.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji605.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.193.500 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.013.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS180.500 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  3.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.040.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  759.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata232.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata147.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme170.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu210.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  260.000 KM
  • 513200 - Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta260.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  21.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.21.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 448.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  448.000 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti78.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove370.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.212.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.212.000 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)480.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji732.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 257.280 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  48.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima48.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  115.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost115.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  14.280 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 14.280 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  80.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva80.000 KM