Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

29.800.000 KM

PORESKI PRIHODI

14.831.000 KM  (49,77%)

NEPORESKI PRIHODI

7.652.000 KM  (25,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

670.000 KM  ( 2,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

410.000 KM  ( 1,38%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6.237.000 KM  (20,93%)

RASHODI:

29.800.000 KM

LIČNA PRIMANJA

7.393.200 KM  (24,81%)

MATERIJAL I USLUGE

5.022.700 KM  (16,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.523.900 KM  (18,54%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

7.885.300 KM  (26,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

885.500 KM  ( 2,97%)

OTPLATA DUGOVA

2.687.000 KM  ( 9,02%)

OSTALI RASHODI

402.400 KM  ( 1,35%)

PORESKI PRIHODI 2018. 14.831.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  1.000 KM
  • 711200 - Porezi na dobit pravnih lica1.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  1.794.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti1.794.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1.010.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu990.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone10.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije10.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  12.000.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO12.000.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  16.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi16.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 7.652.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  702.400 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente700.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente400 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.914.100 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse275.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.200.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama4.300.500 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.138.600 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  25.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.500 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 670.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  670.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta670.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 410.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  400.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište400.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  10.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 6.237.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  107.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost47.000 KM
  • 931200 - Primici po osnovu depozita i kaucija 60.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  130.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti130.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  6.000.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva6.000.000 KM
   • 995100 - Neutrošena kreditna sredstva iz prethodne godine
    6.000.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 7.393.200 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  7.393.200 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate6.170.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih1.001.000 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata165.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)57.200 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 5.022.700 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  5.022.700 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa35.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga723.360 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal122.600 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene184.300 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje329.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja116.800 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge580.300 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1.820.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi1.110.840 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.523.900 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  350.000 KM
  • 414100 - Subvencije350.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.939.300 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.939.300 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  3.092.300 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova2.094.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS998.300 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  142.300 KM
  • 487200 - Transferi entitetu8.200 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave3.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja131.100 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 7.885.300 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  7.706.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata6.846.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata382.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme223.000 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme5.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu250.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  80.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta80.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  99.300 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.99.300 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 885.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  885.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove883.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 2.687.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.589.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji1.589.000 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  1.098.000 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti1.098.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 402.400 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  121.400 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti121.000 KM
  • 418200 - Rashodi iz transakcija razmjene između jedinica vlasti 400 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  50.500 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima50.500 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  56.500 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost46.500 KM
  • 631300 - Izdaci po osnovu avansa10.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  124.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 124.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM