Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.724.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.000.000 KM  (64,73%)

NEPORESKI PRIHODI

1.333.000 KM  (17,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

444.000 KM  ( 5,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

280.000 KM  ( 3,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

600.000 KM  ( 7,77%)

OSTALI PRIHODI

67.000 KM  ( 0,87%)

RASHODI:

7.724.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.322.300 KM  (30,07%)

MATERIJAL I USLUGE

1.679.400 KM  (21,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.937.800 KM  (25,09%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

288.000 KM  ( 3,73%)

OTPLATA DUGOVA

450.000 KM  ( 5,83%)

OSTALI RASHODI

288.700 KM  ( 3,74%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.000.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  800.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti800.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  299.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu297.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.900.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.900.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.333.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  205.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente205.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.123.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse70.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse435.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama472.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga146.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  2.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  3.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi3.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 444.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  50.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje50.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  393.900 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta359.000 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave1.000 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja900 KM
  • 787900 - Transferi od ostalih jedinica vlasti33.000 KM
 • 788000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  100 KM
  • 788100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti100 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 280.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  200.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište200.000 KM
 • 814000 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslova
  80.000 KM
  • 814100 - Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji i obustavljenih poslovanja80.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 600.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  600.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 67.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  15.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost15.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  52.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti52.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.322.300 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.322.300 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.925.900 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih363.900 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata14.500 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)18.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.679.400 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.679.400 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa7.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga289.500 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal52.750 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene28.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje279.850 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja56.650 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge285.900 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine345.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi334.750 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.937.800 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  170.000 KM
  • 414100 - Subvencije170.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  667.500 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji667.500 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.095.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova881.500 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS213.500 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  5.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu1.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave3.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja1.000 KM
 • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  300 KM
  • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 757.800 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  677.300 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata516.900 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata90.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme70.400 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  20.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  60.500 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.60.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 288.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  288.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove275.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata13.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 450.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  450.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji403.000 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova47.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 288.700 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  30.300 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima30.300 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  74.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost15.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci59.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  24.400 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 24.400 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  160.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva160.000 KM