Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.450.000 KM

PORESKI PRIHODI

3.731.500 KM  (57,85%)

NEPORESKI PRIHODI

1.825.937 KM  (28,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

332.563 KM  ( 5,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

88.000 KM  ( 1,36%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

360.000 KM  ( 5,58%)

OSTALI PRIHODI

112.000 KM  ( 1,74%)

RASHODI:

6.450.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.602.026 KM  (40,34%)

MATERIJAL I USLUGE

1.060.940 KM  (16,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.268.680 KM  (19,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

85.000 KM  ( 1,32%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

154.692 KM  ( 2,40%)

OTPLATA DUGOVA

178.111 KM  ( 2,76%)

OSTALI RASHODI

151.314 KM  ( 2,35%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.731.500 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  350.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti350.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  98.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu86.500 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije10.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.280.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.280.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.825.937 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  45.150 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava150 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente43.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.726.443 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse70.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse140.350 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.453.548 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga62.545 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  3.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  51.344 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi51.344 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 332.563 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  10.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje10.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  322.563 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta322.563 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 88.000 KMXZatvori:

 • 816000 - Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  8.000 KM
  • 816100 - Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.8.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  80.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova80.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 360.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  360.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova360.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 112.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  100.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost100.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti12.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.602.026 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.602.026 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.099.201 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih432.875 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata51.400 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)18.550 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.060.940 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.060.940 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa4.615 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga165.078 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal31.250 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene12.350 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje71.649 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja39.600 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge96.008 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine320.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi320.390 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.268.680 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  138.000 KM
  • 414100 - Subvencije138.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  474.200 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji474.200 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  653.480 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova603.890 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS49.590 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  3.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 949.237 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  921.487 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata230.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata607.287 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme84.200 KM
 • 514000 - Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji
  15.000 KM
  • 514100 - Izdaci za stalnu imovinu nemjenjenu prodaji15.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  12.750 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.12.750 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 85.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  85.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove85.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 154.692 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  154.692 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove154.692 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 178.111 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  178.111 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji178.111 KM

OSTALI RASHODI 2018. 151.314 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  15.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima15.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  100.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost100.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  21.314 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 21.314 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  15.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva15.000 KM