Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.932.150 KM

PORESKI PRIHODI

4.486.600 KM  (37,60%)

NEPORESKI PRIHODI

5.859.050 KM  (49,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.576.500 KM  (13,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

10.000 KM  ( 0,08%)

RASHODI:

11.932.150 KM

LIČNA PRIMANJA

3.556.820 KM  (29,81%)

MATERIJAL I USLUGE

1.877.060 KM  (15,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.058.000 KM  (34,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.117.500 KM  ( 9,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

57.000 KM  ( 0,48%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

235.000 KM  ( 1,97%)

OTPLATA DUGOVA

970.000 KM  ( 8,13%)

OSTALI RASHODI

60.770 KM  ( 0,51%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.486.600 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  700 KM
  • 713100 - Porezi na plaće700 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  580.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu580.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.100 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga100 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  978.500 KM
  • 716100 - Porez na dohodak978.500 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.920.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.920.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.300 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.300 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.859.050 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  225.250 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija122.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine103.150 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika100 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.633.800 KM
  • 722100 - Administrativne takse120.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse321.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.852.300 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.290.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.576.500 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  687.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti687.000 KM
 • 733000 - Donacije
  64.000 KM
  • 733100 - Donacije64.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  825.500 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova675.500 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora150.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  10.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza10.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.556.820 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.250.680 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.752.180 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 498.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  306.140 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca306.140 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.877.060 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.877.060 KM
  • 613100 - Putni troškovi28.700 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju89.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.150 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara178.200 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva64.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje794.200 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa25.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge631.910 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.058.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.938.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.285.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.289.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama452.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima750.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo162.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  120.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade20.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima100.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.117.500 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.117.500 KM
  • 821200 - Nabavka građevina505.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme79.500 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava193.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje340.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 57.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  57.000 KM
  • 822400 - Učešće u dionicama javnih preduzeća57.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 235.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  235.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje55.000 KM
  • 616500 - Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garanacijama180.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 970.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  970.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja150.000 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama820.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 60.770 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  60.770 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva60.770 KM