Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

9.905.000 KM

PORESKI PRIHODI

6.588.000 KM  (66,51%)

NEPORESKI PRIHODI

2.351.000 KM  (23,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

420.000 KM  ( 4,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

230.000 KM  ( 2,32%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

316.000 KM  ( 3,19%)

RASHODI:

9.905.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.250.000 KM  (22,72%)

MATERIJAL I USLUGE

2.199.600 KM  (22,21%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.890.700 KM  (29,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

625.529 KM  ( 6,32%)

OTPLATA DUGOVA

633.812 KM  ( 6,40%)

OSTALI RASHODI

966.859 KM  ( 9,76%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.588.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  10.000 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak10.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  770.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti770.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  502.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu500.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  5.294.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO5.294.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  10.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi10.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.351.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  430.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente430.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.673.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse90.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse336.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.207.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga40.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  238.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi238.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 420.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  420.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta420.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 230.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  80.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte80.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  150.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište150.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 316.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  306.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost266.000 KM
  • 931200 - Primici po osnovu depozita i kaucija 40.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  10.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti10.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.250.000 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.250.000 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.852.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih315.000 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata33.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)50.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.199.600 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.199.600 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga228.200 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal51.500 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene11.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje563.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja53.000 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge169.900 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine630.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi492.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.890.700 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  150.000 KM
  • 414100 - Subvencije150.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.052.400 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.052.400 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.345.600 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.035.600 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja310.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  36.700 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja36.700 KM
 • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  306.000 KM
  • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti306.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 338.500 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  296.500 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata59.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata113.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme81.500 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu43.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  12.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta12.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  30.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.30.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 625.529 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  625.529 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti576.288 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata49.241 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 633.812 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  633.812 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)633.812 KM

OSTALI RASHODI 2018. 966.859 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  91.604 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti91.604 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  104.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima104.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  637.255 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost270.000 KM
  • 631200 - Izdaci po osnovu depozita i kaucija40.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci327.255 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  9.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 9.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  125.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva125.000 KM