Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

46.177.000 KM

PORESKI PRIHODI

11.200.000 KM  (24,25%)

NEPORESKI PRIHODI

13.940.500 KM  (30,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.770.000 KM  ( 3,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.343.500 KM  ( 7,24%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

15.923.000 KM  (34,48%)

RASHODI:

46.177.000 KM

LIČNA PRIMANJA

8.609.120 KM  (18,64%)

MATERIJAL I USLUGE

4.855.020 KM  (10,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

16.577.450 KM  (35,90%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

16.005.410 KM  (34,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

100.000 KM  ( 0,22%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 0,06%)

PORESKI PRIHODI 2018. 11.200.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  5.650.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu5.650.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    3.900.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    1.750.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  500.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak500.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.050.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.050.000 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    3.850.000 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste
    1.200.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 13.940.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.649.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.490.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja imovine
    4.400.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja imovine - skloništa
    80.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja imovine - zemljište
    10.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine156.500 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije3.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.266.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.300.000 KM
   • 722300 - Komunalne općinske takse
    2.300.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.036.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta
    1.830.000 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    850.000 KM
   • 722400 - Prihodi od naknada za uređenje zemljišta
    696.000 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    300.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    250.000 KM
   • 722400 - Naknade za održavanje i izgradnju javnih skloništa
    80.000 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - cestovni pojas
    30.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.780.000 KM
   • 722500 - Posebne naknade
    2.350.000 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    370.000 KM
   • 722500 - Ostale općinske naknade - katastar
    60.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)100.000 KM
   • 722600 - Vjenčanja i ovjere na terenu
    35.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    35.000 KM
   • 722600 - Prodaja matičnih obrazaca
    30.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.000 KM
   • 722700 - Naknada za reklame na fasadama
    50.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  25.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.770.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  70.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti70.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.700.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.700.000 KM
   • 742100 - Primljeni grant od Kantona-
    1.200.000 KM
   • 742100 - Primljeni grant od Kantona - Centar za zdravo starenje
    300.000 KM
   • 742100 - Primljeni grant od Kantona za VIK
    200.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 3.343.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  3.113.500 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava3.113.500 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  230.000 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama230.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 15.923.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  15.923.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva15.923.000 KM
   • 995100 - Neutrošena sredstva iz prethodne godine - za nerealizovane projekte
    15.923.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 8.609.120 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  7.877.820 KM
  • 611100 - Bruto plaće6.887.520 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 990.300 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  731.300 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca731.300 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.855.020 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.855.020 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju333.500 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge379.050 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara326.540 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    169.520 KM
   • 613400 - Matične knjige i izvodi iz matičnih knjiga
    50.000 KM
   • 613400 - Materijal za održavanje čistoće
    35.000 KM
   • 613400 - Stručna literatura i publikacije
    20.000 KM
   • 613400 - Odjeca i obuća za teren
    15.000 KM
   • 613400 - Odjeca i obuća za teren za članove CZ
    15.000 KM
   • 613400 - Sitan inventar CZ
    15.000 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    7.020 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme33.000 KM
   • 613600 - Iznajmljivanje kancelarijskog prostora za MZ
    33.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.709.710 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje cesta
    1.100.000 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje skloništa
    185.000 KM
   • 613700 - Usluge tekućeg održavanja mjesnih zajednica, poslovnih prostora, stanova i skloništa
    145.000 KM
   • 613700 - Usluge tekućeg održavanja zgrada
    77.710 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravki opreme
    65.000 KM
   • 613700 - Usluge održavanja i popravki opreme CZ
    29.000 KM
   • 613700 - Usluge za održavanje vodovoda
    25.000 KM
   • 613700 - Usluge tekućeg održavanja mosta
    24.000 KM
   • 613700 - Materijal za održavanje stalnih sredstava
    20.000 KM
   • 613700 - Usluge za Centar za zdravo starenje
    20.000 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje spomenika
    19.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa38.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.982.220 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    336.000 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    273.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija za tehnički prijem i dr
    250.000 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskih zastupnika
    245.000 KM
   • 613900 - Naknade za rad volontera
    150.000 KM
   • 613900 - Izdaci za članove savjeta Mjesnih zajednica
    145.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija OV
    130.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    76.000 KM
   • 613900 - Izdaci za članove Općinske izborne komisije
    70.000 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    69.000 KM
   • 613900 - Usluge medija, štampanja, javnog informisanja
    51.000 KM
   • 613900 - Kamate i sudski troškovi
    40.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad savjeta
    40.000 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja
    37.000 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    20.220 KM
   • 613900 - Ugovor o djelu
    20.000 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja Dana Općine i druge manifestacije
    20.000 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija za procjenu šteta od prirodnih i dr nesreća
    10.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 16.577.450 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  9.980.590 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.437.550 KM
   • 614100 - Grant JU Centar za kulturu
    330.000 KM
   • 614100 - Grant OIK
    220.000 KM
   • 614100 - JU za osnovno obrazovanje
    216.300 KM
   • 614100 - Grant Zavodu za planiranje razvoja KS za izradu i dopunu RP
    212.250 KM
   • 614100 - Transfer obrazovnim institucijama za prekvalifikaciju za projekat IT inkubatora- programeri
    150.000 KM
   • 614100 - Grant JU Centar za sport i rekreaciju - finansiranje rada
    120.000 KM
   • 614100 - Grant Gradu - participacija za čišćenje i održavanje vodotoka
    108.000 KM
   • 614100 - Transfer obrazovnim institucijama za prekvalifikaciju i vanredno školovanje Roma i drugih nacionalnih manjina
    20.000 KM
   • 614100 - Transfer EYOF
    15.000 KM
   • 614100 - Grant Gradu-participacija za proslavu Nove godine
    10.000 KM
   • 614100 - Grantovi institucijama kulture
    10.000 KM
   • 614100 - JU srednje obrazovanje
    7.000 KM
   • 614100 - Transfer Gradu
    6.000 KM
   • 614100 - JU Muzej Alija Izetbegović
    5.000 KM
   • 614100 - Transfer zdravstvu
    4.000 KM
   • 614100 - JU Pazarić
    4.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.526.040 KM
   • 614200 - Grantovi za posebne namjene - elementarne nepogode (opremanje, obučavanje i sprovođenje mjera u toku nesreće)
    4.580.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - socijalna pomoć
    861.000 KM
   • 614200 - Stipendije za učenike i studente
    416.000 KM
   • 614200 - Transfer za zapošljavanje i sticanje radnog iskustva za mlade nezaposlene sa općine Centar
    150.000 KM
   • 614200 - Grant boračkoj populaciji - jednokratna novčana pomoć
    105.000 KM
   • 614200 - Podrška stambenom zbrinjavanju mladih- subvencija plaćenog poreza na nepokretnost
    90.000 KM
   • 614200 - Pomoć RVI 100%, 90%, 80% - korisnika tuđe njege i pomoći
    70.000 KM
   • 614200 - Transferi za prevoz učenika OŠ: Alija Nametak. M:B.K. Ljubušak, Nafija Sarajalić
    60.000 KM
   • 614200 - Grant pojedincima - za nabavku lijekova za oboljele od leukemije, hepatitisa B i C i drugih hroničnih bolesti
    30.000 KM
   • 614200 - Transfer pojedicnima
    27.000 KM
   • 614200 - Grant pojedincima - jednokratna novčana pomoć povodom proslave Dana Općine, MTRB i vjerske praznike
    20.000 KM
   • 614200 - Transferi pojedincima dobitnicima najvećih priznanja
    20.000 KM
   • 614200 - Grant pojedincima za paušalni doprinos za zdravstveno osiguranje
    19.540 KM
   • 614200 - Grant za finansiranje izdavanja i štampanje knjiga
    15.000 KM
   • 614200 - Grant za stimulisanje farmera
    13.000 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika sa posebnim potrebama
    12.000 KM
   • 614200 - Grant za stimulisanje učenika Roma
    10.000 KM
   • 614200 - Grant pojedincima - za mlade putem ustanova i NVO
    10.000 KM
   • 614200 - Transferi pojedincima- društveno koristan i humanitaran rad putem JU i NVO
    10.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - alternativni smještaj
    5.000 KM
   • 614200 - Grant za "Naj policajca"
    2.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.310.000 KM
   • 614300 - Grant boračkim ogranizacijama
    300.000 KM
   • 614300 - Transferi parlamentarnim grupama
    300.000 KM
   • 614300 - Finansiranje organizacija civilnog društva putem javnog poziva
    150.000 KM
   • 614300 - Grant Vatrogasnom društvu Bjelave
    85.000 KM
   • 614300 - Sufinansiranje organizacije civilnog društva sa UNDP
    70.000 KM
   • 614300 - Grantovi karitativnim organizacijama
    45.000 KM
   • 614300 - Transfer nevladinom sektoru neposrednim dodjelom
    42.000 KM
   • 614300 - Grant Obala Art Centar za Sarajevo film festival
    40.000 KM
   • 614300 - Grant Crveni krst Općine Centar
    40.000 KM
   • 614300 - Transfer Udruženju Colibri
    36.000 KM
   • 614300 - Transfer Udruženju Partnerstvo za javno zdravlje
    35.000 KM
   • 614300 - Udruženje penzionera Centar
    30.000 KM
   • 614300 - Grant vjerskim institucijama, zajednicama i društvima - za programske aktivnosti i obilježavanje vjerskih praznika
    25.000 KM
   • 614300 - Fondacija za istinu, pravdu i dostojanstvo
    25.000 KM
   • 614300 - Grant JOB za obilježavanje Dana 105. MTRB u sjećanje za kapetana Esada Bajramovića
    16.000 KM
   • 614300 - Udruženje Sarajevonavigator
    15.000 KM
   • 614300 - Grant Društvo bosanskohercegovačko-austrijskog prijateljstva
    15.000 KM
   • 614300 - Forum parlamentaraca
    10.000 KM
   • 614300 - Transfer Udruženju Srce za djecu za rad
    10.000 KM
   • 614300 - Grant JOB za obilježavanje Dana odreda Soukbunar i spomen obilježja Nahorevo-Skakavac
    8.000 KM
   • 614300 - Grant umjesto čestitki za praznike
    8.000 KM
   • 614300 - Igman 2018
    5.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima312.000 KM
   • 614400 - Grant KJKP Rad za kontejnere i čišćenje divljih deponija
    102.000 KM
   • 614400 - KJKP VIK za sufinansiranje sanacije vanjskih hidranata
    60.000 KM
   • 614400 - Grant KJKP Park
    50.000 KM
   • 614400 - Grant KJP Veterinarska stanica za kastraciju pasa i kontrolu zdravstvenog stanja goveda i ovaca
    30.000 KM
   • 614400 - Grant TV Kanton Sarajevo za praćenje rada Općine
    25.000 KM
   • 614400 - Transfer za zbrinjavanje napuštenih životinja
    25.000 KM
   • 614400 - KJP Centar Skenderija
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima335.000 KM
   • 614500 - Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope
    150.000 KM
   • 614500 - Transfer za zapošljavanje mladih
    75.000 KM
   • 614500 - Grant za obavljanje nužnih opravki na stambenim zgradama
    60.000 KM
   • 614500 - Grant privatnim medijima za praćenje rada Općine
    30.000 KM
   • 614500 - Transfer privatnim preduzećima
    20.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo60.000 KM
   • 614800 - Po sudskim presudama
    40.000 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    20.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.596.860 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.410.840 KM
   • 615100 - Zavod za izgradnju Kantona za klizišta
    1.200.000 KM
   • 615100 - Zavod za izgradnju Kantona - za uređenje Šipa
    546.000 KM
   • 615100 - Zavod za izgradnju Kantona za javnu rasvjetu
    400.000 KM
   • 615100 - Preventivne mjere zaštite i spašavanja praćenje stanja nesaniranih klizišta
    400.000 KM
   • 615100 - Projekat energetske efikasnosti za utopljavanje škola i vrtića na teritoriji Općine Centar i imovine Općine Centar
    259.840 KM
   • 615100 - Grant za pomoć Općinama za zaštitu i spašavanje od prirodnih i dr. nesreća
    190.000 KM
   • 615100 - Transfer institucijama iz oblasti zdravstva
    135.000 KM
   • 615100 - Nagrade OŠ prema postignutim rezultatima - za poboljšanje usluga rada
    90.000 KM
   • 615100 - Transferi predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i fakultetima
    60.000 KM
   • 615100 - Transfer za pomoć općinama
    30.000 KM
   • 615100 - Transfer institucijama iz oblasti kulture
    30.000 KM
   • 615100 - Sufinansiranje spomenika Denisu Mrnjavcu i i spomenika Agić Selmi i Malkoč Editi
    15.000 KM
   • 615100 - Transfer Gradu za sufinansiranje nabavke vozila Gorsku službu spašavanja
    15.000 KM
   • 615100 - Šumarski fakultet
    10.000 KM
   • 615100 - Fond Memorijala KS
    10.000 KM
   • 615100 - JU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
    10.000 KM
   • 615100 - JU Dom Bjelave
    5.000 KM
   • 615100 - KJU Porodično savjetovalište
    5.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima469.020 KM
   • 615200 - Transfer za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja
    162.000 KM
   • 615200 - Transfer za subvecioniranje dijela kamatne stope za energetsku efikasnost-SERDA
    100.000 KM
   • 615200 - Transfer obrtnicima za nabavku opreme
    50.000 KM
   • 615200 - Transfer za sanaciju individualnih objekata socijalno ugroženih porodica
    40.000 KM
   • 615200 - Grant za nabavku pomagala za invalidna lica
    35.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi invalidnim licima za prilagođavanje stambenih objekata
    20.000 KM
   • 615200 - Transfer za nabavku plastenika
    20.000 KM
   • 615200 - Kapitalni transferi paraplegičarima RVI za ugradnju komandi u auta
    15.000 KM
   • 615200 - Transfer za pomoc pojednicima u nerazvijenim opcinama
    15.000 KM
   • 615200 - Grant za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja
    7.020 KM
   • 615200 - Transfer porodicama u ulici Pruščakova 5
    5.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama92.000 KM
   • 615300 - Grant vjerskim institucijama
    80.000 KM
   • 615300 - Transfer za pomoć obnove religijskih objekata i udruženjima građana u nerazvijenim općinama
    12.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima2.625.000 KM
   • 615400 - Grant KJKP VIK
    1.600.000 KM
   • 615400 - Grant KJKP Park
    645.000 KM
   • 615400 - Grant KJKP Sarajevogas
    350.000 KM
   • 615400 - Transfer KJKP Sarajevo Šume
    20.000 KM
   • 615400 - Grant Elektroprivreda
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 16.005.410 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  16.005.410 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada2.128.250 KM
   • 821100 - Nabavka i uređenje zemljišta
    2.038.250 KM
   • 821100 - Vodosnabdjevanja lokaliteta Nahorevo
    90.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina7.485.000 KM
   • 821200 - škola na Šipu
    1.970.000 KM
   • 821200 - Izgradnja saobraćajnice Nedžada Mušića sa pratećom infrastrukturom
    1.050.000 KM
   • 821200 - Finansiranje izgradnje skloništa i podzemne garaže ispod malonogometnog igrališta u FIS-u
    1.000.000 KM
   • 821200 - Obdanište Razigrani dani
    925.000 KM
   • 821200 - Uređenje lokaliteta Šip
    890.000 KM
   • 821200 - Izgradnja saobraćajnice oko porodilišta Jezero
    500.000 KM
   • 821200 - Finansiranje izgradnje objekta Centra za zdravo odrastanje djece
    400.000 KM
   • 821200 - Objekat vodosnadbjevanja lokaliteta Nahorevo
    300.000 KM
   • 821200 - Stambeno poslovni objekat na Šipu za ruševince
    200.000 KM
   • 821200 - Objekat vodovosnabdjevanja lokaliteta Alapi-Uroševo selo
    170.000 KM
   • 821200 - Izgradnja sportskih ploha
    55.000 KM
   • 821200 - Izgradnja jedinstvenog spomen obilježja Ljiljan
    25.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.460.160 KM
   • 821300 - Nabavka vozila i opreme za CZ
    1.084.000 KM
   • 821300 - Kompjuterska i ostala elektro oprema
    316.160 KM
   • 821300 - Namještaj i oprema
    60.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava130.000 KM
   • 821500 - Izrada projektne dokumentacije
    80.000 KM
   • 821500 - Nabavka novih softvera
    40.000 KM
   • 821500 - Osnivački ulog za JP Općine
    10.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.802.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i održavanje lokalnih cesta
    2.020.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i održavanje nekategorisanih cesta
    790.000 KM
   • 821600 - Sanacija stepeništa, pješačkih staza i ograde
    775.000 KM
   • 821600 - Izgradnja biciklističke staze Alipašina-Betanija
    460.000 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zgrade Općine
    455.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija kosog lifta
    200.000 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje poslovnih prostora
    80.000 KM
   • 821600 - Sanacija neuslovnih stanova u vlasništvu Općine - priprema za izdavanje u zakup
    22.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  100.000 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama100.000 KM
   • 822200 - Izdvajanje za rušenje bespravnih objekata
    100.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM