Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.177.778 KM

PORESKI PRIHODI

3.300.693 KM  (53,43%)

NEPORESKI PRIHODI

2.320.641 KM  (37,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

316.344 KM  ( 5,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

228.000 KM  ( 3,69%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12.100 KM  ( 0,20%)

RASHODI:

6.177.778 KM

LIČNA PRIMANJA

1.932.408 KM  (31,28%)

MATERIJAL I USLUGE

1.120.526 KM  (18,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.355.587 KM  (21,94%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.035.805 KM  (16,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

50.000 KM  ( 0,81%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

85.880 KM  ( 1,39%)

OTPLATA DUGOVA

510.172 KM  ( 8,26%)

OSTALI RASHODI

87.400 KM  ( 1,41%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.300.693 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  870.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti870.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  365.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu360.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije5.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.063.193 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.063.193 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.320.641 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  757.932 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente755.432 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.561.089 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse50.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse56.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.424.289 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga30.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  120 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi120 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 316.344 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  107.344 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva63.800 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje43.544 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  209.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta201.000 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave5.500 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja2.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 228.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  3.000 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu3.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  225.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište225.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 12.100 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.100 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti12.100 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.932.408 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.932.408 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.515.774 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih356.188 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata28.050 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)32.396 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.120.526 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.120.526 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa37.300 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga102.005 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal32.660 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje72.050 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja25.560 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge84.635 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine435.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi331.316 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.355.587 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  60.000 KM
  • 414100 - Subvencije60.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  692.420 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji692.420 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  590.767 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova518.403 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS72.364 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  12.400 KM
  • 487200 - Transferi entitetu5.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave5.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja2.400 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.035.805 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  841.515 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata510.900 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata260.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme40.615 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu30.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  140.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta140.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  11.650 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.11.650 KM
 • 518000 - Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
  42.640 KM
  • 518100 - Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi42.640 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  50.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove50.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 85.880 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  85.880 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove85.780 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata100 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 510.172 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  498.196 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji498.196 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  11.976 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti11.976 KM

OSTALI RASHODI 2018. 87.400 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  10.300 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima10.300 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  15.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci15.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  7.100 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 7.100 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  55.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva55.000 KM