Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

18.080.417 KM

PORESKI PRIHODI

6.065.000 KM  (33,54%)

NEPORESKI PRIHODI

7.962.407 KM  (44,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.872.010 KM  (21,42%)

PRIMICI OD IMOVINE

176.000 KM  ( 0,97%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

5.000 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

18.080.417 KM

LIČNA PRIMANJA

3.554.068 KM  (19,66%)

MATERIJAL I USLUGE

2.487.780 KM  (13,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.822.111 KM  (54,32%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.428.162 KM  ( 7,90%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

77.500 KM  ( 0,43%)

OTPLATA DUGOVA

510.796 KM  ( 2,83%)

OSTALI RASHODI

200.000 KM  ( 1,11%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.065.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.000.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.000.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  12.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga10.000 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.400.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.400.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.300.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.300.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  351.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi351.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 7.962.407 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  475.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija470.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.482.407 KM
  • 722100 - Administrativne takse270.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse470.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.347.407 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse315.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi80.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 3.872.010 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  700.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva700.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.172.010 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.172.010 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 176.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  176.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava176.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 5.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  5.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza5.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.554.068 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.260.803 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.822.203 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 438.600 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  293.265 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca293.265 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.487.780 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.487.780 KM
  • 613100 - Putni troškovi30.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju300.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge112.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara220.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva72.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje100.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.623.780 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 9.822.111 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.939.679 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.136.435 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima794.450 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama820.790 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.143.004 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo15.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.882.432 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade5.882.432 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.428.162 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.428.162 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.248.162 KM
  • 821300 - Nabavka opreme180.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 77.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  77.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje77.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 510.796 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  510.796 KM
  • 823200 - Spoljne otplate177.460 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja333.336 KM

OSTALI RASHODI 2018. 200.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  200.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva200.000 KM