Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.027.900 KM

PORESKI PRIHODI

5.335.000 KM  (44,36%)

NEPORESKI PRIHODI

2.515.200 KM  (20,91%)

TRANSFERI I DONACIJE

264.050 KM  ( 2,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.434.450 KM  (20,24%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.200.000 KM  ( 9,98%)

OSTALI PRIHODI

279.200 KM  ( 2,32%)

RASHODI:

12.027.900 KM

LIČNA PRIMANJA

3.217.360 KM  (26,75%)

MATERIJAL I USLUGE

2.359.070 KM  (19,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.992.250 KM  (16,56%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.407.150 KM  (28,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

84.470 KM  ( 0,70%)

OTPLATA DUGOVA

609.400 KM  ( 5,07%)

OSTALI RASHODI

358.200 KM  ( 2,98%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.335.000 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  1.200.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti1.200.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  550.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu550.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.580.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.580.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  5.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi5.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.515.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  527.950 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente527.950 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.929.250 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse60.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse120.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.480.000 KM
   • 722400 - Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta-sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova ostvarena prodajom šumskih sortimenata
    840.000 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    450.000 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje voda
    100.000 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    40.000 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    20.000 KM
   • 722400 - Promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    15.000 KM
   • 722400 - Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
    15.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga269.250 KM
   • 722500 - Prihodi DC Buba mara
    250.000 KM
   • 722500 - Prihodi Kulturno sportski centar
    13.000 KM
   • 722500 - Prihodi Centra za socijalni rad
    4.000 KM
   • 722500 - Prihodi Narodne biblioteke
    2.250 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  53.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi53.000 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi
    50.000 KM
   • 729100 - Ostali republički neporeski prihodi - Buba-mara
    3.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 264.050 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  26.900 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje26.900 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  237.150 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta237.150 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 2.434.450 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  634.450 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu634.450 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.800.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.800.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 1.200.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.200.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.200.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 279.200 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  270.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost217.000 KM
  • 931200 - Primici po osnovu depozita i kaucija 53.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  9.200 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti9.200 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.217.360 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  3.217.360 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.713.780 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih471.650 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata15.300 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)16.630 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.359.070 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.359.070 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa9.500 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga273.500 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal41.950 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene52.500 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje351.800 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja51.300 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge166.300 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine874.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi538.220 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.992.250 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  291.000 KM
  • 414100 - Subvencije291.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  760.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji760.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  887.250 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova767.500 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS119.750 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  12.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu4.500 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave5.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja2.500 KM
 • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  42.000 KM
  • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti42.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.407.150 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  3.223.150 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.755.900 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata1.367.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme91.750 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu8.500 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  180.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta110.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu70.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  4.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.4.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 84.470 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  84.470 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove74.970 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata6.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 609.400 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  609.400 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji609.400 KM

OSTALI RASHODI 2018. 358.200 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  8.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti8.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  1.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima1.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  220.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost217.000 KM
  • 631200 - Izdaci po osnovu depozita i kaucija3.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  9.200 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 9.200 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  120.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva120.000 KM