Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.519.000 KM

PORESKI PRIHODI

987.000 KM  (39,18%)

NEPORESKI PRIHODI

1.000.950 KM  (39,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

267.800 KM  (10,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

263.250 KM  (10,45%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.519.000 KM

LIČNA PRIMANJA

722.430 KM  (28,68%)

MATERIJAL I USLUGE

569.565 KM  (22,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

380.895 KM  (15,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.217 KM  ( 0,56%)

OTPLATA DUGOVA

105.713 KM  ( 4,20%)

OSTALI RASHODI

30.430 KM  ( 1,21%)

PORESKI PRIHODI 2018. 987.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  138.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu138.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  255.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak255.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  594.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza594.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.000.950 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  351.250 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija45.400 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine300.050 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu5.800 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  649.700 KM
  • 722100 - Administrativne takse30.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse297.800 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade183.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse138.400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 267.800 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  100.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti100.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  50.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada50.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  117.800 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova117.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 263.250 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  217.250 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava217.250 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  46.000 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima46.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 722.430 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  662.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće567.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 95.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  60.430 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca60.000 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi430 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 569.565 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  569.565 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju86.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.250 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara29.700 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.520 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje228.300 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge161.195 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 380.895 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  380.895 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade59.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima137.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama137.980 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima23.815 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.700 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 695.750 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  695.750 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada130.450 KM
  • 821200 - Nabavka građevina31.900 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.500 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje528.900 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 14.217 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  14.217 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate5.287 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje8.930 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 105.713 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  105.713 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja105.713 KM

OSTALI RASHODI 2018. 30.430 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  20.430 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita20.430 KM
   • 996100 - Pokriće deficita
    20.430 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM