Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

14.859.000 KM

PORESKI PRIHODI

6.771.500 KM  (45,57%)

NEPORESKI PRIHODI

3.553.500 KM  (23,91%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.234.000 KM  (28,49%)

PRIMICI OD IMOVINE

290.000 KM  ( 1,95%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

10.000 KM  ( 0,07%)

RASHODI:

14.859.000 KM

LIČNA PRIMANJA

3.378.000 KM  (22,73%)

MATERIJAL I USLUGE

2.374.700 KM  (15,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.806.900 KM  (25,62%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.895.200 KM  (26,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

47.200 KM  ( 0,32%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

124.000 KM  ( 0,83%)

OTPLATA DUGOVA

548.000 KM  ( 3,69%)

OSTALI RASHODI

685.000 KM  ( 4,61%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.771.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  37.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca37.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  6.700 KM
  • 713100 - Porezi na plaće6.700 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.321.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.321.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.100 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost900 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga200 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  977.800 KM
  • 716100 - Porez na dohodak977.800 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.424.900 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.424.900 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.553.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  315.600 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija315.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.191.900 KM
  • 722100 - Administrativne takse320.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse893.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.256.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse704.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  46.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne46.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 4.234.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  140.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva140.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  600.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti600.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.494.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova3.494.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 290.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  275.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava275.000 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  15.000 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama15.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  10.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza10.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.378.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.083.300 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.684.300 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 399.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  294.700 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca294.700 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.374.700 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.374.700 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.700 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju180.400 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge399.400 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara65.300 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva48.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme9.800 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje621.300 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.900 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.011.900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.806.900 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.891.900 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade484.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima371.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.466.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima270.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima100.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo200.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  915.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade180.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima50.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama685.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.895.200 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.895.200 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada386.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.993.200 KM
  • 821300 - Nabavka opreme246.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.270.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 47.200 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  47.200 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama47.200 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 124.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  124.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate124.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 548.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  548.000 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu548.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 685.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  85.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva85.000 KM
 • 996000 - Plaćanje deficita
  600.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita600.000 KM
   • 996100 - Pokriće dijela deficita iskazanog u budžetu općine Srebrenik za 2012., 2014. i 2016. godinu
    600.000 KM