Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.280.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.256.146 KM  (46,60%)

NEPORESKI PRIHODI

2.660.854 KM  (23,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.263.000 KM  (28,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

100.000 KM  ( 0,89%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.279.999 KM

LIČNA PRIMANJA

2.734.477 KM  (24,24%)

MATERIJAL I USLUGE

986.427 KM  ( 8,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.242.340 KM  (64,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

45.000 KM  ( 0,40%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.256.146 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  300 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca300 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.743.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.743.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  95.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak95.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.417.146 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.417.146 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  700 KM
  • 719100 - Ostali porezi700 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.660.854 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  20.150 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija19.800 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine350 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.630.704 KM
  • 722300 - Komunalne takse340.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.879.132 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse369.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)15.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi27.372 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 3.263.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  380.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti380.000 KM
 • 733000 - Donacije
  12.000 KM
  • 733100 - Donacije12.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.871.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova2.871.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  100.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava100.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.734.477 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.503.088 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.156.088 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 347.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  231.389 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca226.389 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi5.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 986.427 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  986.427 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju99.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge131.271 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara70.555 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje45.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa25.900 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge583.901 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 7.242.340 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.880.090 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade203.700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima854.490 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama751.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima475.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima561.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo34.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.362.250 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.001.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama291.250 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima70.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 271.755 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  271.755 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina20.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme66.755 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje135.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 45.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  45.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva45.000 KM