Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

31.810.000 KM

PORESKI PRIHODI

10.622.100 KM  (33,39%)

NEPORESKI PRIHODI

5.348.213 KM  (16,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.993.687 KM  ( 6,27%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.000 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

13.836.000 KM  (43,50%)

RASHODI:

31.809.999 KM

LIČNA PRIMANJA

6.771.500 KM  (21,29%)

MATERIJAL I USLUGE

4.532.200 KM  (14,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

14.381.733 KM  (45,21%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

6.035.750 KM  (18,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

88.816 KM  ( 0,28%)

PORESKI PRIHODI 2018. 10.622.100 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  4.015.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu4.015.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  482.100 KM
  • 716100 - Porez na dohodak482.100 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.110.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.110.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  10.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi10.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.348.213 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  957.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija763.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine193.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.376.213 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.505.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.356.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.413.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)71.213 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi31.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  15.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne15.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.993.687 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  30.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti30.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.963.687 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.963.687 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 13.836.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  13.836.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva13.836.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 6.771.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.217.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.307.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 910.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  554.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca554.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.532.200 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.532.200 KM
  • 613100 - Putni troškovi47.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju301.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge391.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara852.100 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva104.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje516.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa50.600 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.270.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 14.381.733 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.691.450 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.053.850 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.154.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.077.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima580.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima621.000 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo50.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo155.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  9.690.283 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade9.440.283 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima250.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 6.035.750 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.035.750 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada651.750 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.032.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.211.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava180.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.961.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 88.816 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  88.816 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva88.816 KM