Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

16.136.113 KM

PORESKI PRIHODI

6.958.865 KM  (43,13%)

NEPORESKI PRIHODI

4.066.999 KM  (25,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.410.249 KM  ( 8,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

600.000 KM  ( 3,72%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3.100.000 KM  (19,21%)

RASHODI:

16.136.113 KM

LIČNA PRIMANJA

3.879.229 KM  (24,04%)

MATERIJAL I USLUGE

2.429.883 KM  (15,06%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.981.395 KM  (30,87%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.343.606 KM  (26,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.000 KM  ( 0,01%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

500.000 KM  ( 3,10%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.958.865 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.495.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.495.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  756.100 KM
  • 716100 - Porez na dohodak756.100 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.701.765 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.701.765 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  5.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi5.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.066.999 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  116.550 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija113.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.050 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.894.988 KM
  • 722100 - Administrativne takse260.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse500.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.601.885 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.328.103 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)150.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi55.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  55.461 KM
  • 723100 - Novčane kazne55.461 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.410.249 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  129.749 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva129.749 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  510.500 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti510.500 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  240.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada240.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  530.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova530.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 600.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  600.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava600.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 3.100.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  3.100.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva3.100.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.879.229 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.536.350 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.112.370 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 423.980 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  342.879 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca342.879 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.429.883 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.429.883 KM
  • 613100 - Putni troškovi89.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju65.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge368.724 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara204.100 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva41.300 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje985.369 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge645.890 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.981.395 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.912.395 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade90.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.393.608 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.178.787 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.085.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo165.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  69.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama69.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 4.343.606 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.343.606 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada300.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina806.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme678.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava300.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.259.606 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje2.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 500.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM
 • 996000 - Plaćanje deficita
  400.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita400.000 KM
   • 996100 - Obaveze iz prethodnog perioda
    400.000 KM