Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

25.899.999 KM

PORESKI PRIHODI

12.469.616 KM  (48,15%)

NEPORESKI PRIHODI

10.907.267 KM  (42,11%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.522.116 KM  ( 9,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.000 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

25.899.999 KM

LIČNA PRIMANJA

8.767.650 KM  (33,85%)

MATERIJAL I USLUGE

3.589.948 KM  (13,86%)

TRANSFERI I DOZNAKE

12.338.401 KM  (47,64%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.204.000 KM  ( 4,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 12.469.616 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  6.060.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.060.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  236.400 KM
  • 716100 - Porez na dohodak236.400 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.165.116 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.165.116 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.100 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 10.907.267 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  909.282 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija890.960 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine18.322 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.997.985 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.690.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.872.785 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.340.200 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)85.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.522.116 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.522.116 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.522.116 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 8.767.650 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  8.038.162 KM
  • 611100 - Bruto plaće6.947.511 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.090.650 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  729.488 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca729.488 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.589.948 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.589.948 KM
  • 613100 - Putni troškovi56.100 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju220.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge306.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara224.200 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje140.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa65.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.543.148 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 12.338.401 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.608.401 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.754.301 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.085.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama956.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima493.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima320.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  7.730.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade7.730.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.204.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.204.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada200.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina200.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme404.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava100.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje300.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: