Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.806.950 KM

PORESKI PRIHODI

5.453.500 KM  (46,19%)

NEPORESKI PRIHODI

3.926.950 KM  (33,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.422.500 KM  (12,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000.000 KM  ( 8,47%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

4.000 KM  ( 0,03%)

RASHODI:

11.806.950 KM

LIČNA PRIMANJA

2.682.950 KM  (22,72%)

MATERIJAL I USLUGE

1.263.400 KM  (10,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.210.600 KM  (35,66%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.450.000 KM  (29,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

200.000 KM  ( 1,69%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.453.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  267.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu267.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.060.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.060.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.960.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.960.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  151.500 KM
  • 719100 - Ostali porezi151.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.926.950 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  856.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija526.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine330.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.069.450 KM
  • 722300 - Komunalne takse490.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade629.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.820.450 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)130.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.422.500 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  22.500 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva22.500 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.400.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.400.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.000.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.000.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 4.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  4.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza4.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.682.950 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.464.294 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.089.488 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 374.806 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  218.656 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca218.656 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.263.400 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.263.400 KM
  • 613100 - Putni troškovi22.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju260.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge80.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge810.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.210.600 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.953.600 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade88.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima135.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.120.600 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima610.000 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  1.257.000 KM
  • 681100 - Plaće i naknade1.257.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.450.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.450.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme170.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.280.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 200.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  200.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate200.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: