Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.186.000 KM

PORESKI PRIHODI

3.991.000 KM  (48,75%)

NEPORESKI PRIHODI

2.308.000 KM  (28,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.187.000 KM  (14,50%)

PRIMICI OD IMOVINE

300.000 KM  ( 3,66%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

400.000 KM  ( 4,89%)

RASHODI:

8.186.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.304.200 KM  (28,15%)

MATERIJAL I USLUGE

511.700 KM  ( 6,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.330.100 KM  (40,68%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.940.000 KM  (23,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 1,22%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.991.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  600.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu600.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.015.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.015.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.374.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.374.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.308.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  90.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija90.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.218.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse177.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse740.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade687.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse549.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)25.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi40.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.187.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  38.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva38.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  881.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti881.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  268.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova268.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 300.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  300.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava300.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 400.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  400.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva400.000 KM
   • 995100 - Neraspoređeni višak prihoda
    400.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.304.200 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.102.500 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.847.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 255.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  201.700 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca194.700 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi7.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 511.700 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  511.700 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.800 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge53.100 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara53.800 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.700 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje23.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.300 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge301.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.330.100 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.250.100 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade475.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.184.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama639.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima711.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima160.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo81.100 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  80.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade20.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama55.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.940.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.940.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada100.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina770.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme85.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava367.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje618.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM