Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.004.870 KM

PORESKI PRIHODI

3.366.570 KM  (67,27%)

NEPORESKI PRIHODI

1.416.870 KM  (28,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

183.430 KM  ( 3,67%)

PRIMICI OD IMOVINE

13.000 KM  ( 0,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

25.000 KM  ( 0,50%)

RASHODI:

5.004.870 KM

LIČNA PRIMANJA

1.633.620 KM  (32,64%)

MATERIJAL I USLUGE

1.120.430 KM  (22,39%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.072.620 KM  (21,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

68.500 KM  ( 1,37%)

OTPLATA DUGOVA

283.200 KM  ( 5,66%)

OSTALI RASHODI

143.500 KM  ( 2,87%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.366.570 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  315.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti315.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  191.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu191.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  170 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda150 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga20 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.860.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.860.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  400 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi400 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.416.870 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  61.020 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente61.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente20 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.325.200 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse55.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse65.600 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.036.300 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga168.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  650 KM
  • 723100 - Novčane kazne650 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  30.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 183.430 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  8.530 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje8.530 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  174.900 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta174.900 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 13.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  13.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište13.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 25.000 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  25.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti25.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.633.620 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.633.620 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.332.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih264.870 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata12.300 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)24.450 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.120.430 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.120.430 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga207.760 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal37.150 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene24.500 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje186.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja24.600 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge111.820 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine202.550 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi325.550 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.072.620 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  145.700 KM
  • 414100 - Subvencije145.700 KM
 • 415000 - Grantovi
  301.560 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji301.560 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  612.640 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova507.640 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS105.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  12.720 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja12.720 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 683.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  663.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata405.300 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata203.500 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme54.200 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  20.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.20.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 68.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  68.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove68.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 283.200 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  283.200 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji283.200 KM

OSTALI RASHODI 2018. 143.500 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  4.500 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima4.500 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  100.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci100.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  25.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 25.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  14.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva14.000 KM